ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π273_08-04-2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ - ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΑΙ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ - ΕΡΕΥΝΗΤΗ

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

«ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: «Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων»

«Συμπερασμός σε Τυχαία Μαρκοβιανά Πεδία: Πολυπλοκότητα και Αλγόριθμοι_IMRF»

 

η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και ειδικότερα στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με κωδ. Πράξης 4982, που συγχρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο

                                          το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»                                                

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

  1. Έρευνα μεταδιδακτορικού ερευνητή (έως 1 σύμβαση)
  2. Έρευνα και εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών (έως 1 σύμβαση)

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

 Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης και σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης θα υλοποιηθεί μεταξύ άλλων δράσεων και η ακόλουθη Ερευνητική Πρόταση (Ακρωνύμιο IMRF): «Συμπερασμός σε Τυχαία Μαρκοβιανά Πεδία: Πολυπλοκότητα και Αλγόριθμοι». 

Στην Ερευνητική Πρόταση IMRF εντάσσεται η Ενότητα Εργασίας (Ε.Ε.) 1 που αφορά τα Πιθανοτικά Γραφικά Μοντέλα (ΠΓΜ), τα οποία αποτελούν ενοποιητικό μοντέλο για τη μελέτη των εξαρτήσεων μεταξύ τυχαίων μεταβλητών. Χρησιμοποιούνται σε μεγάλο εύρος εφαρμογών σε περιοχές όπως η Μάθηση Μηχανών, η Βιολογία, η Ιατροδικαστική  κ.ά.

Οι κορυφές ενός ΠΓΜ παριστάνουν τυχαίες μεταβλητές και οι ακμές εξαρτήσεις μεταξύ των μεταβλητών. Τα υποκείμενα  γραφήματα ονομάζονται Bayesian Δίκτυα (ΒΔ), όταν η εξάρτηση είναι κατευθυνόμενη, και Τυχαία Μαρκοβιανά Πεδία (ΤΜΠ) αλλιώς. Το πρόβλημα συμπερασμού για ένα ΠΓΜ αναφέρεται είτε στον υπολογισμό των υπό συνθήκη πιθανοτήτων (περιθωριακές πιθανότητες)  είτε στον υπολογισμό του πλέον πιθανού ενδεχόμενου της από κοινού κατανομής.

Εν γένει το πρόβλημα του συμπερασμού είναι αλγοριθμικά δύσκολο, διότι εμπεριέχει τον υπολογισμό των από κοινού πιθανοτήτων  εκθετικά πολλών συδιαμορφώσεων. Στην Ε.Ε.1 η έρευνα αφορά τη μελέτη του προβλήματος συμπερασμού τόσο από την άποψη πολυπλοκότητας όσο και  του σχεδιασμού αλγορίθμων. Θα μελετηθούν ντετερμινιστικές και μη ντετερμινιστικές προσεγγίσεις στο πρόβλημα χρησιμοποιώντας τεχνικές όχι μόνον Διακριτών Μαθηματικών, Θεωρίας Πιθανοτήτων και Θεωρητικής Επιστήμης Υπολογιστών, αλλά και Στατιστικής Φυσικής, με στόχο να υπερβούν τα όρια της πολυπλοκότητας της χειρότερης περίπτωσης και να μελετηθούν αλλαγές φάσης στην τυπική πολυπλοκότητα καθώς προστίθενται νέες εξαρτήσεις. Επίσης θα σχεδιαστούν αλγόριθμοι που εμπνέονται από τη μελέτη θερμοδυναμικών συλλογών. Η πρώτη ενότητα της έρευνας της Ε.Ε. 1, είναι η διερευνήσει του συσχετισμού της δομικής πολυπλοκότητας του προβλήματος συμπερασμού σε ΤΜΠ με έννοιες που εκφράζουν την ακυκλικότητα του υποκείμενου πρωταρχικού γραφήματος. Επίσης η διερεύνηση για το κατά πόσον τα φράγματα της πολυπλοκότητας του ΠΙΠ εκφρασμένα με βάση την ακυκλικότητα του υποκείμενου γραφήματος μεταφέρονται στην περίπτωση του ΤΜΠ.

Ο πλέον φιλόδοξος στόχος της Ε.Ε. 1 είναι να διατυπωθεί μία νέα έννοια «αποσύνθεσης» της εξάρτησης με την απόσταση, ανάλογης με τη φραγμένη ακυκλικότητα στο ντετερμινιστικό πλαίσιο, η οποία θα αντανακλά πώς μεταβάλλεται η ενέργεια με την προσθήκη νέων δυναμικών συναρτήσεων.

Εκτός όμως της δομής του υποκείμενου πρωταρχικού γραφήματος, η πολυπλοκότητα του προβλήματος συμπερασμού επηρεάζεται και από τις ιδιαιτερότητες των συναρτήσεων δυναμικού καθ’ εαυτές. Δευτερευόντως, στην Ε.Ε. 1η έρευνα θα εστιάσει και σε αυτή τη θεώρηση (γνωστή και ως θεώρηση εκ «δεξιών» ή θεώρηση του «φιλοξενούμενου», διότι το ΤΜΠ θεωρείται ως μία απεικόνιση από τις κορυφές του «φιλοξενούντος» γραφήματος στα «αριστερά» στις «φιλοξενούμενες» συναρτήσεις  δυναμικού στα «δεξιά»).

Παραδοτέα της Ενότητας Εργασίας 1 θα είναι:

-       Τεχνική αναφορά με με θέμα την μελέτη εννοιών πλάτους γραφημάτων και της σχέσης τους με πολυπλοκότητα των ΠΙΠ. Τίτλος Παραδοτέου: «Πλάτος γραφήματος &αλγοριθμική προσιτότητα ΠΙΠ (επισκόπηση αποτελεσμάτων).»

-       Δημοσίευση με θέμα τον ορισμό έννοιας πλάτους γραφήματος και τον συσχετισμό με  την πολυπλοκότητα των ΠΙΠ. Τίτλος Παραδοτέου: «Πλάτος γραφήματος  & αλγοριθμική προσιτότητα ΠΙΠ (νέα αποτελέσματα).»

 Επίσης, στην Ερευνητική Πρόταση IMRF εντάσσεται η Ενότητα Εργασίας 2 που αφορά τη μεταβολή φάσεων σε Προβλήματα Ικανοποίησης Περιορισμών (ΠΙΠ) και Μαρκοβιανά Τυχαία Πεδία (ΜΤΠ). Πιο συγκεκριμένα, ο χώρος των λύσεων ειδικών ΠΙΠ όπως ικανοποίηση τύπων Boole ή χρωματισμός γραφημάτων, καθώς προστίθενται νέοι περιορισμοί,  διασπάται από μία μοναδική συνεκτική συνιστώσα που αποτελείται αρχικά  (την οποία μπορεί να διατρέξει ένας αλγόριθμος τοπικής αναζήτησης και  στην οποία μπορεί να γίνει με αποδοτικό τρόπο δειγματοληψία  με τεχνικές  Monte Carlo με Μαρκοβιανές αλύσους) σε εκθετικά πολλές συστάδες που διαχωρίζονται με «τείχη» υψηλής ενέργειας (δηλ. καταστάσεις  με πολλούς ανικανοποίητους περιορισμούς). Οι προηγούμενες εργασίες στην περιοχή στηρίζονται για τη μελέτη των διαφόρων παραμέτρων στο βαθμό της πυκνότητας του υποκείμενου γραφήματος (αριθμός περιορισμών ανά μεταβλητή). Προφανώς όμως η εξέλιξη των υπό μελέτη παραμέτρων δεν εξαρτάται μόνο από την πυκνότητα του υποκείμενου γραφήματος αλλά και από άλλες δομικές ιδιότητές του. Στην Ε.Ε. 2 ζητάμε τον εντοπισμό άλλων δομικών χαρακτηριστικών τα οποία επιδρούν στις παραμέτρους που εξετάζονται. Μπορούμε να ορίσουμε γραφηματοθεωρητικές παραμέτρους, οι τιμές των οποίων έχουν μεταιχμιακή επίδραση στην από κοινού κατανομή ενός ΤΜΠ, δηλαδή παραμέτρους των οποίων η τιμή μόλις υπερβεί κάποιο όριο εμφανίζονται εξαρτήσεις μεγάλων αποστάσεων (αντίστοιχες των μεγάλων κύκλων στο υποκείμενο γράφημα ενός ΠΙΠ, οι οποίοι δυσχεραίνουν την εμφάνιση λύσεων ή τον εντοπισμό τους); Εάν επιτύχουμε, μπορούμε άραγε να συσχετίσουμε τις τιμές αυτών των παραμέτρων με την εμφάνιση της μη επιλυσιμότητας; Με άλλα λόγια το  μεταίχμιο όπου εμφανίζεται  η πολυδιάσπαση σε συστάδες σηματοδοτεί άραγε και την ολοκληρωτική σχεδόν εξάλειψη λύσεων; Αν και η επιτυχία αλγορίθμων μετάδοσης μηνυμάτων (όπως ο αλγόριθμος ΠΔ) αποτελεί ένδειξη για αρνητική απάντηση στο τελευταίο ερώτημα, εν τούτοις τυχόν θετικά αποτελέσματα θα μας εφοδιάσουν με δυσεύρετα κάτω φράγματα, πολύτιμα για εγγυήσεις αδυναμίας αποκρυπτογράφησης στην περιοχή της κρυπτογραφίας.

Παραδοτέα της Ενότητας Εργασίας 2 θα είναι:

-      Τεχνική αναφορά με με θέμα την μελέτη εννοιών ακυκλικότητας και συσχετισμού τους με δυνατότητα και πολυπλοκότητα επιλυσιμότητας Τίτλος Παραδοτέου: «Πιθανοτικές έννοιες ακυκλικότητας (επισκόπηση αποτελεσμάτων)»

-      Δημοσίευση με θέμα τον ορισμό εννοιών ακυκλικότητας που καθορίζουν  δυνατότητα και πολυπλοκότητα επιλυσιμότητας... Τίτλος Παραδοτέου: «Πιθανοτικές έννοιες ακυκλικότητας (νέα αποτελέσματα).»

 Τέλος, στην Ερευνητική Πρόταση IMRF εντάσσεται η Ενότητα Εργασίας 4 που αφορά τη Μελέτη ΤΜΠ από τη σκοπιά του «φιλοξενούμενου». Πιο συγκεκριμένα, ένα ΤΜΠ εκτός από το υποκείμενο γράφημα ενέχει και συναρτήσεις δυναμικού. Η φύση των συναρτήσεων αυτών καθ’  εαυτές επηρεάζει προφανώς την πολυπλοκότητα του προβλήματος. Στην περίπτωση του ΠΙΠ, πολύ ενδιαφέροντα και δύσκολα αποτελέσματα έχουν υπάρξει στην κατεύθυνση της συσχέτισης της πολυπλοκότητας του ΠΙΠ με αλγεβρικές ιδιότητες των περιορισμών. Στην περίπτωση των ΤΜΠ, τεχνικές που παίρνουν υπόψη τη φύση των συναρτήσεων δυναμικού χρησιμοποιούν δειγματοληψία Monte Carlo με Μαρκοβιανές αλύσους ή παραλλακτικό συμπερασμό μεταβολών. Η θεώρηση αυτή είναι γνωστή και ως θεώρηση εκ «δεξιών» ή θεώρηση του «φιλοξενούμενου», διότι το ΤΜΠ θεωρείται ως μία απεικόνιση από τις κορυφές του «φιλοξενούντος»  γραφήματος στα «αριστερά» στις «φιλοξενούμενες» συναρτήσεις  δυναμικού στα «δεξιά».

Παραδοτέα της Ενότητας Εργασίας 4 θα είναι:

-       Τεχνική αναφορά ή δημοσίευση με αποτελέσματα που παίρνουν υπόψη τη φύση των συναρτήσεων δυναμικού αφ’ εαυτές. Τίτλος Παραδοτέου: «Η θεώρηση ΤΜΠ από τη σκοπιά του «φιλοξενούμενου»»

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP273.pdf