ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

 

Έχουν αναρτηθεί πρακτικά αξιολόγησης των Προσκλήσεων Π239, Π240, Π284, Π308 & Π1320  στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/