ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π442_16-05-2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ/ΜηχανικόΥς Η/Υ & Πληροφορικής, για την ΑΝΑΠΤΥΞΗ & υποστήριξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος

 

Στα πλαίσια υλοποίησης των Πράξεων:

 1.     I.        «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού –ΑΠ1», στον Άξονα Προτεραιότητας "01 - Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης"
 2.   II.        «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού –ΑΠ2», στον Άξονα Προτεραιότητας "02 - Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου"
 3. «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού –ΑΠ3», στον Άξονα Προτεραιότητας "03 - 03 - Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου"

οι οποίες έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και ειδικότερα στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με κωδ. Πράξης ΟΠΣ 448089, 448091 και 448093 αντίστοιχα, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο. Στο εξής και για λόγους ενιαίας αναφοράς, θα χρησιμοποιείται και για τις τρεις πράξεις ο συνοπτικός τίτλος:

 «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού»

 και συγκεκριμένα, για την υλοποίηση του:

 Υποέργου 2 - «Ανάπτυξη συστήματος εξ’ αποστάσεως επιμόρφωσης και ενημερωτικής πύλης – Υλοποίηση της επιμόρφωσης», στους Άξονες Προτεραιότητας 1 και 2

 το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 1. Συμμετοχή στις δράσεις του Πακέτου Εργασίας 1 και συγκεκριμένα:
 • Ανάπτυξη και Υποστήριξη Συστήματος Τηλεκατάρτισης (Ασύγχρονη και Σύγχρονη)
 1. Συμμετοχή στις δράσεις του Πακέτου Εργασίας 2 και συγκεκριμένα:
 • Ανάπτυξη και Υποστήριξη Ενημερωτικής/Εκπαιδευτικής Πύλης
 • Τεχνική υποστήριξη για την περιοδική εκτίμηση του φαινομένου της Σχολικής Βίας
 1. Συμμετοχή στις δράσεις του Πακέτου Εργασίας 5 και συγκεκριμένα:
 • Τεχνική υποστήριξη στη λειτουργία της πλατφόρμας και στις διαδικασίες και τα στάδια επιμόρφωσης
 • Δημιουργία, εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος παροχής υπηρεσιών υποστήριξης (help desk)

 

ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ και ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

Κ1 Προγραμματιστές Εφαρμογών Διαδικτύου (web developer) (κωδικός αναφοράς Κ1 – αριθμός συμβάσεων έως 3)

Κ2 Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής για την υποστήριξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος (κωδικός αναφοράς Κ1 – αριθμός συμβάσεων έως 2)

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP442.pdf