ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1169_04-11-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ  ΠΕΝΤΕ (5) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

 

« MOVESMART - Renewable Mobility Services in Smart Cities »

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

-       Ανάπτυξη τεχνικών δημιουργίας / συντήρησης ιστορικών δεδομένων κίνησης για τη γνωσιακή βάση δεδομένων κίνησης. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και πειραματική αξιολόγηση θεμελιωδών αλγοριθμικών μεθόδων αναζήτησης συντομότερων διαδρομών σε χρονοεξαρτώμενα αστικά δίκτυα. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και πειραματική αξιολόγηση αλγοριθμικών τεχνικών πληθοπορισμού (crowd-sourcing) για παρακολούθηση και καταγραφή δεδομένων κίνησης πραγματικού χρόνου σε συγκοινωνιακά δίκτυα και αξιολόγησης των συνιστώμενων διαδρομών, στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας ΠΕ3.

-       Σχεδιασμός, ανάπτυξη και πειραματική αξιολόγηση αλγοριθμικών προσεγγίσεων  για την επίλυση προβλημάτων ανανεωνόμενης κινητικότητας (συμπεριλαμβανομένων ενεργειακά και περιβαλλοντικά αποδοτικών λύσεων) καθώς και ανάπτυξη γραφικών διεπαφών και τελικών προϊόντων/υπηρεσιών ανανεωνόμενης  κινητικότητας στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας ΠΕ4.

-       Σχεδιασμός και ανάπτυξη  υπηρεσιών ανανεωνόμενης κινητικότητας κατ' απαίτηση καθώς και υπηρεσιών για  παροχή κινήτρων σε χρήστες συστημάτων διαμοίρασης οχημάτων (vehicle sharing systems), ώστε να πραγματοποιούν μετακινήσεις επ’ ωφελεία του συστήματος στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας ΠΕ5.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP1169.pdf