ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1170_04_11_2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ  JAVA DEVELOPERS KAI ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ  PHP DEVELOPERS

                                                Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης

«Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων»

που έχει ενταχθεί στο Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441,

                                                          το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

1. Τεχνικές εργασίες υποστήριξης της πράξης όπως ανάπτυξη / διόρθωση html σχολικών βιβλίων, ανάρτηση αρχείων ψηφιακού υλικού, εισαγωγή μεταδεδομένων και αντικαταστάσεις φυσικών πόρων στα Αποθετήρια και στους ιστότοπους της πράξης (Φωτόδεντρο, Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία)  τεχνικοί έλεγχοι ψηφιακού υλικού, υποστήριξη χρηστών (help desk), μαζικές μετατροπές και επικαιροποιήσεις αρχείων και περιγραφών ψηφιακού υλικού, ανανέωση περιεχομένου και συντήρηση web site της πράξης κ.α.  (Κ1).

2.  Ανάπτυξη (προγραμματισμός) τμημάτων λογισμικού σε γλώσσα προγραμματισμού Java για τα αποθετήρια μαθησιακών αντικειμένων «Φωτόδεντρο» και την ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα e-me (Κ2)

3.  Ανάπτυξη (προγραμματισμός) τμημάτων λογισμικού σε γλώσσα προγραμματισμού PHP για την ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα e-me, τα αποθετήρια μαθησιακών αντικειμένων «Φωτόδεντρο» και τους ιστότοπους της πράξης (Κ3)

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

 


Σχετικά συννημένα:


ADAP1170.pdf