ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π932_Κ1

 

Έχει αναρτηθεί απόφαση ένστασης & πρακτικό της επιτροπής ενστάσεων της Πρόσκλησης Π932 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/