ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1353_09-12-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

“Συμπερασμός σε Τυχαία Μαρκοβιανά Πεδία: Πολυπλοκότητα και Αλγόριθμοι_IMRF”

 

Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ II» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ

                                                              το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

                                                                               

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

  • Διερεύνηση του συσχετισμού της δομικής πολυπλοκότητας του προβλήματος συμπερασμού σε ΤΜΠ με έννοιες που εκφράζουν την ακυκλικότητα του υποκείμενου πρωταρχικού γραφήματος
  •  Διερεύνηση για το κατά πόσον τα φράγματα της πολυπλοκότητας του ΠΙΠ εκφρασμένα με βάση την ακυκλικότητα του υποκείμενου γραφήματος μεταφέρονται στην περίπτωση του ΤΜΠ
  •  Διερεύνηση πολυπλοκότητας  αλγορίθμου Μετάδοσης Διερευνήσεων για ΠΙΠ και συμπερασμό σε ΤΜΠ υπό γενικές πιθανοθεωρητικούς περιορισμούς ακυκλικότητας
  • Διερεύνηση του συσχετισμού πιθανοτικών δομικών ιδιοτήτων με το βαθμό ακυκλικότητας του υποκείμενου πρωταρχικού γραφήματος
  •  Διερεύνηση του συσχετισμού της πολυπλοκότητας του ΜΤΠ με τις συναρτήσεις δυναμικού

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P1353ADA.pdf