ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π933

 

Έχει αναρτηθεί απόφαση ένστασης & πρακτικό της επιτροπής ενστάσεων της Πρόσκλησης Π933 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/