ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π61_20-01-2015

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων) για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου της Δ/νσης Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης και συγκεκριμένα της πράξης:

  • «Δημιουργία Συστήματος Ηλεκτρονικών Εξετάσεων για το ΚΠΓ και Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως Εκπαίδευση των Εξεταστών» (Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 298773 – Υποέργο 1)

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα ακόλουθα διακριτά αντικείμενα έργου:

  1. Συμμετοχή στην ομάδα εργασιών για τον έλεγχο δοκιμασιών πιστοποίησης γλωσσομάθειας, την υποστήριξη των διεργασιών των Beta Tests και την δημιουργία των παραδοτέων της Δράσης 1
  2. Συμμετοχή στην ομάδα εργασιών για την προετοιμασία και διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης γλωσσομάθειας πιλοτικής κλίμακας της Δράσης 2
  3. Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας για την ολοκλήρωση των συστημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αξιολογητών της Δράσης 3

Η προαναφερόμενη πράξη είναι ενταγμένη ως Οριζόντια στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. “Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης εκτείνεται έως 31/10/2015.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P61ADA.pdf