ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π132_10_02_2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΣΥΜΒΑΣεων ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΕΩΣ ΤΕΣΣΕΡων (4) ΣΥΜΒΑΣΕων ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ.

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

 

«Πιστοποίηση Μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις ΤΠΕ»

 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 370398.

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου τα ακόλουθα διακριτά αντικείμενα έργου:

 

  1. Συμμετοχή στην ομάδα εργασιών για την εκπόνηση – συγγραφή υλικού πιστοποίησης ή/και υποστηρικτικού υλικού (πακέτο εργασίας Π5) - (έως 15 συμβάσεις για την απασχόληση συνεργατών - εκπαιδευτικών)
  2. Συμμετοχή στην ομάδα εργασιών για τη δημιουργία της ψηφιακής εκδοχής δοκιμασιών και ερωτημάτων πιστοποίησης κυρίως με χρήση μικροεφαρμογών για τον αυτόματο έλεγχο ενεργειών (πακέτο εργασίας Π5) – (έως 4 συμβάσεις απασχόλησης συνεργατών)

 

Η προαναφερόμενη πράξη είναι ενταγμένη ως Οριζόντια στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. “Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P132ADA.pdf