ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π391_21-04-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ SENIOR ENGINEER

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου

“Open Discovery Space: A socially - powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of eLearning resources” (GA No 297229)

 

το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του ερευνητικού Προγράμματος Competitiveness and Innovation Framework Programme  - Information and Communications Technologies (ICT) Policy Support Programme - CIP- ICT- PSP,

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

  • Επικαιροποίηση, διαχείριση και συντήρηση του web-based συστήματος «ODS Vocabulary Bank» που φιλοξενεί τα λεξιλόγια και τις ταξινομίες του έργου ODS καθώς και υποστήριξη χρηστών για την ένταξη και οργάνωση νέων όρων, μεταφράσεων και  συσχετίσεων αυτών.
  • Συμμετοχή σε εργασίες επικαιροποίησης μελέτης για ψηφιακά αποθετήρια  εκπαιδευτικού περιεχομένου που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ODS ως προς ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, καθώς και ενημέρωση της μελέτης με νέα αποθετήρια και περιγραφή των απαιτήσεων για την ενσωμάτωσή τους στην υποδομή ψηφιακού περιεχομένου του ODS.
  • Συμβουλευτικός ρόλος στην ενημέρωση της αρχιτεκτονικής του ODS portal και των σχετικών κοινωνικών εργαλείων για την υποστήριξη των πιλοτικών δράσεων

Συμμετοχή στις δράσεις διοίκησης του έργου στο ΙΤΥΕ, προβολής των αποτελεσμάτων του καθώς και σε ενέργειες για τη βιωσιμότητα του έργου

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P391ADA.pdf