ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π429_28-04-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου

“Scientix 2 – Building a Science Education Community in Europe by promoting Inquiry-Based Science Education at national level”

 

που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2012-1/ SIS.2012.2.2.1-2/Coordination and support action, Project Grant Agreement Number 337250),

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

  1. Επιλογή, ανάρτηση και μετασχολιασμός στην αγγλική γλώσσα μαθησιακών αντικειμένων από εθνικά έργα και αποθετήρια για STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)
  2. Συμμετοχή στην οργανωτική και τεχνική υποστήριξη του ελληνικού συνεδρίου  που θα διενεργηθεί στο πλαίσιο του έργου
  3. Συμμετοχή στην οργανωτική και τεχνική υποστήριξη του διαδικτυακού σεμιναρίου (webinar) που θα διενεργηθεί στο πλαίσιο του έργου

 

 Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P429ADA.pdf