ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π709_07-08-2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ:

 

Α)   ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Σ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ  ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ19 (ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

Β)   ΜΙΑΣ  (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ  ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου

 

«Υποστήριξη συστήματος myschool για το 2017 - “Inschool 2017”» που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το ακόλουθο αντικείμενο έργου:

  • Ανάληψη συμβουλευτικού ρόλου σε θέματα που άπτονται στη λειτουργία και διοίκηση της εκπαίδευσης και διεκπεραιώνονται μέσω του myschool (κωδικός αναφοράς Κ1)
  • Σχεδίαση και υλοποίηση λογισμικού για τις ανάγκες λειτουργίας του myschool, που περιλαμβάνει α) επικαιροποίηση ροών, παραμέτρων και αλγοριθμικών διαδικασιών φοίτησης για όλους τους τύπους σχολείων με βάση τις αλλαγές στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, β) ανάπτυξη νέας λειτουργικότητας που ζητείται από το ΥΠΠΕΘ (κωδικός αναφοράς Κ2)

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


P709ADA.pdf