ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π837_28-09-2017 κωδικός αναφοράς Κ1

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π837_28-09-2017 για την ειδικότητα Κ1  στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr