ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1069_14-12-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«eSafety Label+: Become the next eSafety Champion»

 

που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στo πλαίσιο του Erasmus+ Call: 2017, Strategic Partnerships for school education, Key Action 2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, Project Code 2017-1-EL01-KA201-036242.

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

  • Χαρτογράφηση και προτεραιοποίηση των διαδικασιών για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο στο σχολικό περιβάλλον
  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και επικαιροποίηση εκπαιδευτικού υλικού για την Ψηφιακή Ασφάλεια.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση εργαλείων / υπηρεσιών ανάπτυξης ικανοτήτων και ενσωμάτωσή τους στην διαδικτυακή πλατφόρμα eSafety Label

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


P1069ADA.pdf