ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π864_04-10-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 

 • ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Ή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

«eSafety Label+: Become the next eSafety Champion»  ΚΩΔ.:1214

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus+ Call: 2017, Strategic Partnerships for school education, Key Action 2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, Grant Agreement Number: 2017-1-EL01-KA201-036242).

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο/α:

 

 • Υποστήριξη ανοικτού διαδικτυακού μαθήματος (MOOC) για την ψηφιακή ασφάλεια το οποίο θα απευθύνεται σε
  • Εκπαιδευτικούς
  • Σχολικούς συμβούλους
  • ICT administrators

 

 • Σύνταξη φιλικής προς το κοινό αναφοράς η οποία θα περιλαμβάνει:
  • τα κύρια ευρήματα του έργου και προτάσεις αξιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου,
  • τις βέλτιστες πρακτικές διαδικτυακής ασφάλειας στο σχολικό περιβάλλον,
  • την ανατροφοδότηση και τις εμπειρίες από το σχήμα των eSafety πρεσβευτών της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Τσεχίας,
  • τις προτάσεις και τις κατευθυντήριες πολιτικές της Συμβουλευτικής Επιτροπής (Advisory Board) του έργου για την ενίσχυση της ψηφιακής εμπιστοσύνης και την αντιμετώπιση των αναδυόμενων διαδικτυακών κινδύνων

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


20191004_p864.pdf