ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π149_09-03-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗς της ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ kai ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) συμβασΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για συνεργατΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗς ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ από ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

Υποστήριξη εφοδιαστικής αλυσίδας σχολικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2016-17

 

που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου τα ακόλουθα αντικείμενα έργου:

 

  • Διαχείριση συσκευασίας σχολικών βιβλίων στην αποθήκη βιβλίων που διατηρεί στον Ασπρόπυργο Αττικής
  • Διαχείριση παραλαβών βιβλίων από αναδόχους βιβλιοπαραγωγής καθώς και παραδόσεων  παραγγελιών σχολικών βιβλίων σε αναδόχους διανομής στην αποθήκη βιβλίων που διατηρεί στον Ασπρόπυργο Αττικής

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P149ADA.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π105_17-02-2016

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π105_17-02-2016 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π104_17-02-2016

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π104_17-02-2016 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π140_03-03-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

  • ΕΩΣ (1) ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
  • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
  • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«Enhanced Buying Experiences in SMART CITIES (SMARTBUY)»

 

που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του H2020-ICT-2015 –  Grant Agreement No 687960

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου τα έργα:

 

  • Ανάπτυξη και ολοκλήρωση υποσυστημάτων για τη (α) συλλογή δεδομένων χρήσης της web πύλης και των κινητών εφαρμογών της πλατφόρμας SMARTBUY, (β) υπολογιστική ανάλυση δεδομένων και δημιουργία στερεοτύπων χρηστών που λαμβάνουν υπόψη και στοιχεία προφίλ χρηστών από κοινωνικά δίκτυα στα οποία συμμετέχουν, και (γ) παροχή εξατομικευμένων συστάσεων για προϊόντα και προσφορές προς τους καταναλωτές.
  • Καθορισμός πλάνου δραστηριοτήτων για την πιλοτική εφαρμογή των υπηρεσιών της πλατφόρμας SMARTBUY.
  • Συντονισμός, προπαρασκευή και εκτέλεση των πιλοτικής εφαρμογής υπηρεσιών της πλατφόρμας SMARTBUY.
  • Προετοιμασία και συγγραφή εκθέσεων ποιοτικής αξιολόγησης της ανταπόκρισης των τελικών χρηστών (καταναλωτών και λιανοπωλητών) και εκτίμησης της συνολικής επίδρασης της πλατφόρμας SMARTBUY κατά τους επιμέρους κύκλους πιλοτικής εφαρμογής της.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P140ADA.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π91_10-02-2016

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π91_10-02-2016 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π74_08-02-2016

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π74_08-02-2016 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr