ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π75_08-02-2016

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π75_08-02-2016 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π73_08-02-2016

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π73_08-02-2016 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π76_08-02-2016

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π76_08-02-2016 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π104_17-02-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

«VIMSEN: Virtual Micro-grids for Smart Energy Networks»

 

που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (FP7-ICT-2013-11, ICT-2013.6.1: Smart Energy Grids).  (Project Grant agreement no.  619547). (Έναρξη: 01/02/2014 - Λήξη: 31/01/2017)

 το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με συμβάση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο που αποτελείται από τα κάτωθι πακέτα εργασίας (ΠΕ):

ΠΕ1 – Διαχείριση του έργου, στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η παρακάτω εργασία:

 • Αξιολόγηση ποιότητας όλων των παραδοτέων του έργου και υποστήριξη της ομάδας έργου κατά την υποβολή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

ΠΕ4 – Η VIMSEN αρχιτεκτονική σχετικά με την επικοινωνία των δεδομένων, στο οποίο θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

 • Υλοποίηση και αξιολόγηση της απόδοσης αλγορίθμων για το πρόβλημα της βέλτιστης τοποθέτησης κόμβων (VIMSEN Gateways) και αισθητήρων σε ένα περιβάλλον έξυπνης πόλης
 • Υλοποίηση και αξιολόγηση της απόδοσης δικτυακών πρωτοκόλλων για την αποδοτική επικοινωνία μεταξύ των διάφορων οντοτήτων του συστήματος VIMSEN

 

ΠΕ5 - Η VIMSEN αρχιτεκτονική σχετικά με τη διαχείριση πληροφοριών και τη λήψη αποφάσεων, στο οποίο θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση αλγορίθμων διαπραγμάτευσης για την επικοινωνία μεταξύ του VIMSEN aggregator και διάφορων άλλων παικτών του έξυπνου δικτύου ενέργειας.
 • Ανάπτυξη λογισμικού για την ενσωμάτωση αλγορίθμων λήψης αποφάσεων στη VIMSEN DSS πλατφόρμα 

 

ΠΕ7 – Αξιολόγηση της ενοποιημένης VIMSEN πλατφόρμας, στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η παρακάτω εργασία:

 • Ανάπτυξη λογισμικού για την ενοποίηση του υποσυστήματος λήψης αποφάσεων στο ολοκληρωμένο σύστημα του VIMSEN

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P104ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π105_17-02-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 1. ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)
 2. ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

«ORCHESTRA: Optical peRformanCe monitoring enabling dynamic networks using a Holistic cross-layEr, Self-configurable Truly flexible appRoAch»

 

που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (H2020-ICT-2014). (Project GA Νο. 645360).

 το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 1. Έρευνα και ανάπτυξη προηγμένων αλγορίθμων βελτιστοποίησης πολλαπλών επιπέδων για οπτικά δίκτυα και μεθόδων στατιστικής εκτίμησης για τον εντοπισμό προβλημάτων στην ποιότητα του σήματος (Quality of Transmission - QoT) και για τον εντοπισμό σφαλμάτων.
 2. Ενσωμάτωση αλγορίθμων για οπτικά δίκτυα σε βιβλιοθήκη λογισμικού και ανάπτυξη των απαραίτητων διεπαφών.
 3. Ενέργειες διάχυσης αποτελεσμάτων έργου.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P105ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π102_15-02-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 [1] ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ (ΘΕΣΗ Κ1)

[2] ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΘΕΣΗ Κ2)

 Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

«Παρακολούθηση, συντήρηση και αναβάθμιση των ολοκληρωμένων συστημάτων διεξαγωγής κληρώσεων HYPERGEN & CRYPTOGEN»

που χρηματοδοτείται από τον ιδιωτικό τομέα,

 το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 [1]   

 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση αναβαθμίσεων και επεκτάσεων του λογισμικού των συστημάτων
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση αναβαθμίσεων του υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού των συστημάτων
 • Συμμετοχή στη διαχείριση του υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού των συστημάτων
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη συμπληρωματικών εφαρμογών και λειτουργιών
 • Συμμετοχή στην παρακολούθηση υπολογιστικών και δικτυακών συστημάτων και στον έλεγχο της ορθής λειτουργίας τους (συντήρηση, τεχνική υποστήριξη, τακτικός έλεγχος υλικού ή/και λογισμικού)

[2]   

 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση αναβαθμίσεων και επεκτάσεων του λογισμικού των συστημάτων
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση αναβαθμίσεων του υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού των συστημάτων
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη συμπληρωματικών εφαρμογών και λειτουργιών
 • Συμμετοχή στην παρακολούθηση υπολογιστικών και δικτυακών συστημάτων και στον έλεγχο της ορθής λειτουργίας τους (συντήρηση, τεχνική υποστήριξη, τακτικός έλεγχος υλικού ή/και λογισμικού)

 Ο συνεργάτης θα συμμετέχει στα παραδοτέα του πακέτου εργασίας (WorkPackage) WP1.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P102ADA.pdf