ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π681_15-06-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π681_15-06-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π695_18-06-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π695_18-06-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π696_18-06-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π696_18-06-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π694_18-06-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π694_18-06-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π754_30-06-2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

«Σύνδεση με Σύνεση »

που επιχορηγείται από το Πρόγραμμα ΜΚΟ Στην Ελλάδα – Είμαστε Όλοι Πολίτες του Ε.Ο.Χ. σύμφωνα με την σύμβαση επιχορήγησης έργου υπ. αριθ. C2.5  / vs-2064-485904(Έναρξη: 01/05/2015 - Λήξη: 30/04/2016)

 το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο που αποτελείται από τις παρακάτω Δράσεις:

  • Σχεδιασμός, οργάνωση & υλοποίηση Webinars
  • Οργάνωση και υλοποίηση 4 δια ζώσης σεμιναρίων προς εκπαιδευτικούς
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

Σχετικά συννημένα:


P754ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π753_30-06-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου

“S.A.M.E. WORLD – SUSTAINABILITY.AWARENESS.MOBILIZATION.ENVIRONMENT in the Global Education for EYD 2015”

 

το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος EuropeAid 2014 “NON-STATE ACTORS AND LOCAL AUTHORITIES IN DEVELOPMENT” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

  1. Συμμετοχή στη διοργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου για εκπαιδευτικούς σε θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και περιβαλλοντικής αδικίας (blended course), περιλαμβανομένης και της προσαρμογής / διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού υλικού για το σεμινάριο,  στη διοργάνωση, συντονισμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών εργαστηρίων για μαθητές σε θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και περιβαλλοντικής αδικίας περιλαμβανομένης και της προσαρμογής / διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού υλικού για τα εργαστήρια, στον συντονισμό της υλοποίησης ευρωπαϊκού διαγωνισμού καλών πρακτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη σχολική εκπαίδευση, στη συλλογή και ανάδειξη καλών πρακτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και συμμετοχή στην αξιολόγηση αυτών και στην  προβολή των αποτελεσμάτων του έργου (έως 1 σύμβαση).
  2. Συμμετοχή ως ερευνητής/ερευνήτρια στο Παρατηρητήριο κατά της περιβαλλοντικής αδικίας με αντικείμενο την έρευνα, την ανάδειξη και προβολή περιπτώσεων περιβαλλοντικής αδικίας, οργάνωση και συντονισμός του Παρατηρητηρίου κατά της περιβαλλοντικής αδικίας και της ομάδας ερευνητών, συμβουλευτικός ρόλος σε νομικά θέματα περιβαλλοντικής αδικίας και περιβαλλοντικής δικαιοσύνης στο πλαίσιο της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, συντονισμός των θεμάτων προβολής των αποτελεσμάτων του Παρατηρητηρίου στα κοινωνικά δίκτυα, συμβουλευτικός ρόλος σε νομικά ή διαδικαστικά θέματα στην εκπόνηση ευρωπαϊκού διαγωνισμού καλών πρακτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη σχολική εκπαίδευση, προβολή των αποτελεσμάτων του έργου στα κοινωνικά δίκτυα (έως 1 σύμβαση).
  3. Συμμετοχή στην υλοποίηση εκπαιδευτικών εργαστηρίων για μαθητές σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και περιβαλλοντικής αδικίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο πλαίσιο του έργου και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων Ψηφιακή Αφήγηση (Digital Storytelling) και Κοινωνικό Θέατρο, συμμετοχή στην προσαρμογή / διαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού για τα παραπάνω εργαστήρια εφόσον απαιτηθεί, σύνταξη σχετικών αναφορών από τη διενέργεια των εργαστηρίων (έως 3 συμβάσεις).

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P753ADA.pdf