ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π38_21-01-2016

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π38_21-01-2016 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π14_11-01-2016

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π14_11-01-2016 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1306_09-11-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1306_09-11-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π91_10-02-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 

Α)   ΕΩΣ 1 (ΜΙΑΣ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

Β)   ΕΩΣ 5 (ΠΕΝΤΕ) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2)

Γ)   ΕΩΣ 2 (ΔΥΟ) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3)

Δ)   ΕΩΣ 1 (ΜΙΑΣ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ TEXNIKO ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ4)

Ε)   ΕΩΣ 1 (ΜΙΑΣ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΓΑΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ5)

ΣΤ) ΕΩΣ 1 (ΜΙΑΣ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΓΑΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ6)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου

«Υποστήριξη συστήματος myschool» που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου τα έργα:

  • ανάπτυξη κώδικα (φόρμες, επιχειρησιακή λογική, εκτυπώσεις/αναφορές, κλπ.), ανάπτυξη αλγοριθμικών σεναρίων (κωδικός αναφοράς Κ1)
  • παροχή υπηρεσιών helpdesk στους χρήστες των σχολικών μονάδων και υψηλότερων διοικητικά εκπαιδευτικών δομών του ΥΠΠΕΘ μέσω ειδικής τηλεφωνικής γραμμής αλλά και κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος (ticketing system) (κωδικός αναφοράς Κ2)
  • εκτέλεση απλών προγραμματιστικών εργασιών, συμμετοχή στους ελέγχους λογισμικού, δημιουργία αναφορών (κωδικός αναφοράς Κ3)
  • συντονισμός των εργασιών διαχείρισης της υπολογιστικής και δικτυακής υποδομής του συστήματος myschool (κωδικός αναφοράς Κ4)
  • συντονισμός της παροχής υπηρεσιών helpdesk στους χρήστες των σχολικών μονάδων και υψηλότερων διοικητικά εκπαιδευτικών δομών του ΥΠΠΕΘ μέσω ειδικής τηλεφωνικής γραμμής αλλά και κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος (ticketing system) (κωδικός αναφοράς Κ5)
  • συμμετοχή στις εργασίες διαχείρισης της υπολογιστικής και δικτυακής υποδομής του συστήματος myschool, συμμετοχή στους ελέγχους λογισμικού (κωδικός αναφοράς Κ6).

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P91ADA.pdf

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π44_27-01-2016

Σας ενημερώνουμε ότι η Π44_27-01-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ματαιώθηκε.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π17_12-01-2016

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π17_12-01-2016 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/