ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π315_27-03-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π315_27-03-2015  για τις ειδικότητες Κ4 και Κ5 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π694_18-06-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

 «Ψηφιακό Αποθετήριο και ολοκληρωμένο σύστημα αριστείας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 341280

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 Συμμετοχή στις Δράσεις/ΠΕ:

 

Δράση/ΠΕ1: Δημιουργία και λειτουργία Ψηφιακού Αποθετηρίου Αριστείας:

  • Ανάπτυξη ιστοτόπου
  • Ανάπτυξη Υποσυστήματος διαχείρισης δράσεων αριστείας
  • Ανάπτυξη Υποσυστήματος διαχείρισης έργων (Θαλής)
  • Ανάπτυξη Αποθετηρίου
  • Επικαιροποίηση – Συντήρηση -Λειτουργία

 

Δράση/ΠΕ7: Αξιολόγηση του έργου

  • Έκθεση Αξιολόγησης έργου

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P694ADA.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π582_26-05-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π582_26-05-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π511_12-05-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π511_12-05-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π525_14-05-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π525_14-05-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π508_12-05-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π508_12-05-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/