ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π241_16-03-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ 1 (ΜΙΑΣ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ εΜΠΕΙΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

 «Απλούστευση Διαδικασιών Διοικητικής Υποστήριξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 331929

 το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

  • Ανάπτυξη μηχανισμών διαλειτουργίας καθώς και επιπλέον λειτουργικότητας για την επεξεργασία δεδομένων που αφορούν σε μαθητές, προσωπικό, σχολικές δομές και προγράμματα σπουδών της Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης καθώς και της μη-τυπικής εκπαίδευσης για την εξυπηρέτηση φορέων του ΥΠΟΠΑΙΘ.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

 


Σχετικά συννημένα:


P241ADA.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π61_20-01-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π61_20-01-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π226_10_03_2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ μιασ (1) ΣΥΜΒΑΣησ ΜΙΣΘΩΣηΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για συνεργατη υποστήριξης της υλοποίησης, οικονομοτεχνικησ διαχειρισησ του εργου και παροχής υπηρεσιών e-helpdesk.

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

« Using social networking ICT tools with peer learning and crowdsourcing techniques to train school communities on how to deal with student bullying »

 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus +/Δράση ΚΑ2- «Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης» - Grant Agreement Number: 2014-1-EL01-KA200- 001602)

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

-       Συμμετοχή στην δημιουργία συλλογής ορθών πρακτικών αναφορικά με τον σχολικό εκφοβισμό, το υπάρχον νομικό πλαίσιο, καταγραφή πραγματικών περιστατικών ,

-       Συμμετοχή στην δημιουργία μεθοδολογίας ομότιμης μάθησης για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού,

-       Συμμετοχή στην δημιουργία αντικείμενων μάθησης με τη χρήση crowdsourcing για τον σχολικό εκφοβισμό ,

-       Δημιουργία, υλοποίηση, συντήρηση και επίβλεψη αξιολόγησης μιας πλατφόρμας ομότιμης μάθησης με εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης που θα προσφέρει τουλάχιστον τα ακόλουθα εργαλεία: Blog, Forum, wikis Tag cloud,

Συμμετοχή στην δημιουργία οδηγού μελλοντικής αξιοποίησης και βιωσιμότητας.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P226ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π223_10-03-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου

“S.A.M.E. WORLD – SUSTAINABILITY.AWARENESS.MOBILIZATION.ENVIRONMENT in the Global Education for EYD 2015”

 

το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος EuropeAid 2014 “NON-STATE ACTORS AND LOCAL AUTHORITIES IN DEVELOPMENT” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

  1. Οικονομική διαχείριση του έργου, οικονομική παρακολούθηση του έργου και των επιμέρους δράσεων, δηλώσεις δαπανών, σύνταξη οικονομικών αναφορών έργου, συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες και το λογιστήριο του  ΙΤΥΕ για την απόδοση και πληρωμή δαπανών
  2. Υποστήριξη του τοπικού συντονιστή του έργου (local coordinator) σε θέματα οργάνωσης επιμέρους δράσεων του έργου και ειδικότερα, στην υποστήριξη της δράσης διεθνών ανταλλαγών, ανταλλαγής καλών πρακτικών και διενέργειας μαθητικού διαγωνισμού και στη διάχυση αποτελεσμάτων έργου (έως 1 σύμβαση)
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

 


Σχετικά συννημένα:


P223ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π222_10_03_2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«pAssengeRs and loGistics information Exchange System ARGES»

 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Πρόγράμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013 - Grant Agreement Number: I5.22.01.)

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

Σχεδιασμός και ολοκλήρωση σε ένα ενοποιημένο διαδικτυακό περιβάλλον (common window) ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης πληροφοριών, σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής εκπαίδευσης  και λειτουργικής αξιολόγησης υποσυστημάτων ΠΛΗΣΥΛ  Πάτρας, Κέρκυρας και Ηγουμενίτσα καις (ΠΕ5). Ανάλυση, επεξεργασία, και ολοκλήρωση δεδομένων και  πληροφοριών προερχόμενα από το σύστημα πρόβλεψης καιρού και παρουσίασή τους μέσω κατάλληλης οπτικοποίησης εντός του πληροφοριακού συστήματος λιμένος (ΠΕ6)

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P222ADA.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π134_10-02-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π134_10-02-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/