ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π519_12_05_2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ MIAΣ (1) ΣΥΜΒΑΣH ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«Photonics for High-Performance, Low-Cost and Low-Energy Data Centers and High Performance Computing Systems: Terabit/s Optical Interconnect Technologies for On-Board, Board-to-Board and Rack-to-Rack data links (PhoxTrot)»

 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (FP7-ICT-2011-8 - Grant Agreement Number: 318240)

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

  • Ενημερωμένη αναφορά στα σενάρια εφαρμογών και περιπτώσεις χρήσης για υπολογιστικά περιβάλλοντα υψηλών επιδόσεων και κέντρα δεδομένων.
  • Ανάλυση συγκριτικής αξιολόγησης σεναρίων εφαρμογών.
  • Τρίτη έκδοση πλάνου για την αξιοποίηση της γνώσης που αποκτήθηκε στο πλαίσιο του έργου.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P519ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π511_12-05-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΞΥΠΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (SMART ENERGY GRIDS)

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

 

«VIMSEN: Virtual Micro-grids for Smart Energy Networks»

 

που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (FP7-ICT-2013-11, ICT-2013.6.1: Smart Energy Grids). (Project Grant agreement no. 619547). (Έναρξη: 1/2/2014 - Λήξη: 31/1/2017)

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο που αποτελείται από τα κάτωθι πακέτα εργασίας (ΠΕ):

ΠΕ3 – Η VIMSEN αρχιτεκτονική σχετικά με την έξυπνη συλλογή δεδομένων και αντίληψης συνθηκών του περιβάλλοντος

ΠΕ4 – Η VIMSEN αρχιτεκτονική σχετικά με την επικοινωνία των δεδομένων

ΠΕ5 - Η VIMSEN αρχιτεκτονική σχετικά με τη διαχείριση πληροφοριών και τη λήψη αποφάσεων

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P511ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π508_12-05-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης

 

«Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και

Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων»

που έχει ενταχθεί στο Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441,

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με  σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

  • Οικονομοτεχνική διαχείριση της πράξης,  παρακολούθηση του προϋπολογισμού και εκπλήρωση των διοικητικών και διαχειριστικών  υποχρεώσεων προς τη Διαχειριστική Αρχή (Κ1)  (έως 1 σύμβαση)

 

 Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P508ADA.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π309_26-03-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π309_26-03-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π430_28-04-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ Miaσ (1) ΣΥΜΒΑΣησ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ εμπειρο ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΩΣ ΜΙΑσ (1) ΣΥΜΒΑΣησ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ KAI ΕΩΣ miaσ (1) ΣΥΜΒΑΣησ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ Ερευνα και αναΠΤΥΞΗ.

 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης/ Έργου:

 

«Researching crowdsourcing to extend IoT testbed infrastructure for multidisciplinary experiments, with more end-user interactions, flexibility, scalability, cost efficiency and societal added value (IoT Lab)»

 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ICT/7th Framework Programme - Grant Agreement Number: 610477)

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου τα έργα:

 

  1. Έρευνα και ανάπτυξη στο πλαίσιο υλοποίησης των παραδοτέων του έργου που αφορούν  στο σχεδιασμό μηχανισμών προστασίας ιδιωτικότητας, τη μεταφορά σε υπολογιστικό νέφος των ενσωματωμένων πειραματικών σταθμών και τη εφαρμογή διεπιστημονικών δοκιμών για επαλήθευση της ενσωμάτωσης. (έως μία σύμβαση)
  2. Έρευνα και ανάπτυξη στο πλαίσιο υλοποίησης των παραδοτέων του έργου που αφορούν  στο σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής, τη μεταφορά σε υπολογιστικό νέφος των ενσωματωμένων πειραματικών σταθμών και στον έλεγχο ενσωμάτωσης των διάφορων πειραματικών σταθμών. (έως μία σύμβαση)
  3. Έρευνα και ανάπτυξη στο πλαίσιο υλοποίησης των παραδοτέων του έργου που αφορούν την εικονικοποίηση, τη κινητικότητα και τη μεταφορά σε υπολογιστικό νέφος των ενσωματωμένων πειραματικών σταθμών. (έως μία σύμβαση)

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P430ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π429_28-04-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου

“Scientix 2 – Building a Science Education Community in Europe by promoting Inquiry-Based Science Education at national level”

 

που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2012-1/ SIS.2012.2.2.1-2/Coordination and support action, Project Grant Agreement Number 337250),

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

  1. Επιλογή, ανάρτηση και μετασχολιασμός στην αγγλική γλώσσα μαθησιακών αντικειμένων από εθνικά έργα και αποθετήρια για STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)
  2. Συμμετοχή στην οργανωτική και τεχνική υποστήριξη του ελληνικού συνεδρίου  που θα διενεργηθεί στο πλαίσιο του έργου
  3. Συμμετοχή στην οργανωτική και τεχνική υποστήριξη του διαδικτυακού σεμιναρίου (webinar) που θα διενεργηθεί στο πλαίσιο του έργου

 

 Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P429ADA.pdf