ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π392_21-04-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«Holistic Personal public Eco-mobility (HoPE)»

 

που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του CIP 2007-2013 –  Grant Agreement No 621133

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο/α:

 

  • προσδιορισµό των λειτουργικών προδιαγραφών και σχεδιασµό των προγραµµατιστικών διεπαφών (API) για ανάπτυξη εφαρµογών κινητών συσκευών και παγκόσµιου ιστού.
  • ανάπτυξη της διαδικτυακής διεπαφής που συμπληρώνει τις λειτουργίες που προβλέπονται από την ανάπτυξη των εφαρμογών κινητών συσκευών
  • λειτουργική και τεχνική σχεδίαση, συμπεριλαμβανομένου των πτυχών της χρηστικότητας των κινητών εφαρμογών
  • βελτίωση του front end της εφαρμογής και σχεδίαση της διαδικτυακής εφαρμογής που θα συμπληρώνει την εφαρμογή κινητών
  • παρακολούθηση πιλοτικών εκτελέσεων, συλλογή δεδομένων, σύγκριση  και αξιολόγηση
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

Σχετικά συννημένα:


P392ADA.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π308_26-03-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π308_26-03-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π132_10-02-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π132_10-02-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π391_21-04-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ SENIOR ENGINEER

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου

“Open Discovery Space: A socially - powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of eLearning resources” (GA No 297229)

 

το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του ερευνητικού Προγράμματος Competitiveness and Innovation Framework Programme  - Information and Communications Technologies (ICT) Policy Support Programme - CIP- ICT- PSP,

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

  • Επικαιροποίηση, διαχείριση και συντήρηση του web-based συστήματος «ODS Vocabulary Bank» που φιλοξενεί τα λεξιλόγια και τις ταξινομίες του έργου ODS καθώς και υποστήριξη χρηστών για την ένταξη και οργάνωση νέων όρων, μεταφράσεων και  συσχετίσεων αυτών.
  • Συμμετοχή σε εργασίες επικαιροποίησης μελέτης για ψηφιακά αποθετήρια  εκπαιδευτικού περιεχομένου που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ODS ως προς ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, καθώς και ενημέρωση της μελέτης με νέα αποθετήρια και περιγραφή των απαιτήσεων για την ενσωμάτωσή τους στην υποδομή ψηφιακού περιεχομένου του ODS.
  • Συμβουλευτικός ρόλος στην ενημέρωση της αρχιτεκτονικής του ODS portal και των σχετικών κοινωνικών εργαλείων για την υποστήριξη των πιλοτικών δράσεων

Συμμετοχή στις δράσεις διοίκησης του έργου στο ΙΤΥΕ, προβολής των αποτελεσμάτων του καθώς και σε ενέργειες για τη βιωσιμότητα του έργου

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P391ADA.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π241_16-03-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π241_16-03-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π195_02-03-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π195_02-03-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/