ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π896_27-07-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π896_27-07-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π994_30-07-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π994_30-07-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1151_23-09-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ Κ1)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

«Παρακολούθηση, συντήρηση και αναβάθμιση των ολοκληρωμένων συστημάτων διεξαγωγής κληρώσεων HYPERGEN & CRYPTOGEN»

 

που χρηματοδοτείται από τον ιδιωτικό τομέα,

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

  • Συμμετοχή στην υλοποίηση αναβαθμίσεων και επεκτάσεων του λογισμικού των συστημάτων
  • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση αναβαθμίσεων του υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού των συστημάτων
  • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη συμπληρωματικών εφαρμογών και λειτουργιών
  • Συμμετοχή στην παρακολούθηση υπολογιστικών και δικτυακών συστημάτων και στον έλεγχο της ορθής λειτουργίας τους (συντήρηση, τεχνική υποστήριξη, τακτικός έλεγχος υλικού ή/και λογισμικού)

 

Ο συνεργάτης θα συμμετάσχει στα παραδοτέα του πακέτου εργασίας (WorkPackage) WP1.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P1151ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1110_14-09-2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1 (ΜΙΑ)) ΚΑΙ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1 (ΜΙΑ))

 Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

 «Make World: Learning Science through Computational Thinking»

 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του Erasmus+, αρ. σύμβασης 2014-1-ES01-KA201-004966

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 Συμμετοχή στα Πακέτα Εργασίας (Intellectual Outputs)

O2: Ανάπτυξη πλατφόρμας

Ο3: Εκπαιδευτικό υλικό

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

Σχετικά συννημένα:


P1110ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1111_14-09-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ μιασ (1) ΣΥΜΒΑΣησ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για συνεργαΤH Junior ΜηχανικΟ Η/Υ & Πληροφορικής ΚΑΙ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Senior Μηχανικό Η/Υ & Πληροφορικής για την ΑΝΑΠΤΥΞΗ & υποστήριξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος.

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

« Counseling via Social Media »

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus +/Δράση ΚΑ2- «Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης» - Grant Agreement Number: 2014-1-RO01-KA204- 002776)

 

 το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου τα παρακάτω:

 

-       Συμμετοχή  στην δημιουργία των interactive tools για career advisors και counselors (O2 interactive tools for career advisors and counselors)

 

-       Συμμετοχή στην επικύρωση των courses με βάση τα κριτήρια που θα οριστούν κατά ην διάρκεια υλοποίησης του έργου (O3 –A1 Validation of the courses)

 

-       Δημιουργία, υλοποίηση, συντήρηση και επίβλεψη αξιολόγησης πλατφόρμας e-learning (για επιμόρφωση των career advisors και counselors) και κοινωνικών μέσων (O4 e-learning platform and Social Media)

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P1111ADA.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π873_23-07-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π873_23-07-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/