ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π223_10-03-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου

“S.A.M.E. WORLD – SUSTAINABILITY.AWARENESS.MOBILIZATION.ENVIRONMENT in the Global Education for EYD 2015”

 

το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος EuropeAid 2014 “NON-STATE ACTORS AND LOCAL AUTHORITIES IN DEVELOPMENT” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 1. Οικονομική διαχείριση του έργου, οικονομική παρακολούθηση του έργου και των επιμέρους δράσεων, δηλώσεις δαπανών, σύνταξη οικονομικών αναφορών έργου, συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες και το λογιστήριο του  ΙΤΥΕ για την απόδοση και πληρωμή δαπανών
 2. Υποστήριξη του τοπικού συντονιστή του έργου (local coordinator) σε θέματα οργάνωσης επιμέρους δράσεων του έργου και ειδικότερα, στην υποστήριξη της δράσης διεθνών ανταλλαγών, ανταλλαγής καλών πρακτικών και διενέργειας μαθητικού διαγωνισμού και στη διάχυση αποτελεσμάτων έργου (έως 1 σύμβαση)
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

 


Σχετικά συννημένα:


P223ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π222_10_03_2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«pAssengeRs and loGistics information Exchange System ARGES»

 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Πρόγράμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013 - Grant Agreement Number: I5.22.01.)

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

Σχεδιασμός και ολοκλήρωση σε ένα ενοποιημένο διαδικτυακό περιβάλλον (common window) ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης πληροφοριών, σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής εκπαίδευσης  και λειτουργικής αξιολόγησης υποσυστημάτων ΠΛΗΣΥΛ  Πάτρας, Κέρκυρας και Ηγουμενίτσα καις (ΠΕ5). Ανάλυση, επεξεργασία, και ολοκλήρωση δεδομένων και  πληροφοριών προερχόμενα από το σύστημα πρόβλεψης καιρού και παρουσίασή τους μέσω κατάλληλης οπτικοποίησης εντός του πληροφοριακού συστήματος λιμένος (ΠΕ6)

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P222ADA.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π134_10-02-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π134_10-02-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π133_10-02-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π133_10-02-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π205_03-03-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης

 

«Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και

Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων»

που έχει ενταχθεί στο Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441,

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

Ανάπτυξη (προγραμματισμός) τμημάτων λογισμικού και εφαρμογών για την ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα e-me, τους ιστότοπους του έργου και τα αποθετήρια μαθησιακών αντικειμένων «Φωτόδεντρο» (έως 1 σύμβαση)

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P205ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π196_02_03_2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ Επιστήμονα Μηχανικό Η/Υ & Πληροφορικής, ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για Επιστήμονα Μηχανικό Η/Υ & Πληροφορικής KAI ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για Επιστήμονα ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«Foundational Research on MULTIlevel complex networks and systems (MULTIPLEX)»

 

Το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του 7ου Κοινοτικού Πλαισίου FP7-ICT2011-8 Grant Agreement No 317532

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο/α:

 

 • Ανάλυση διάδοσης πληροφορίας και ανάπτυξη πειραματικών μοντέλων μελέτης της διάδοσης πληροφορίας.
 • Μελέτη κίνησης πληθυσμών σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο. Ανάπτυξη πειραματικών μοντέλων ρεαλιστικής απεικόνισης κίνησης πληθυσμών.
 • Ανάπτυξη πρωτοκόλλων πληθυσμών και κατανεμημένων αλγορίθμων για δυναμικά δίκτυα περιορισμένων πόρων.
 • Έρευνα, εκτέλεση πειραμάτων και  πειραματικής ανάλυσης.
 • Συγγραφή Τεχνικών Αναφορών.
 • Συλλογή και ανάλυση δεδομένων πραγματικών σύνθετων δικτύων πολλαπλών επιπέδων. Ανάπτυξη μηχανισμών αυτόματης ανάλυσης και εξαγωγής συμπερασμάτων.
 • Ανάπτυξη μηχανισμών ανάλυσης κειμένου σε κοινωνικά δίκτυα και αυτόματης εξαγωγής συμπερασμάτων για την μετάδοση πληροφορίας και διάχυση απόψεων.
 • Συγγραφή Τεχνικών Αναφορών
 • Προετοιμασία υλικού διαλέξεων και διάχυσης αποτελεσμάτων έργου
 • Ανάλυση οικονομικών και κοινωνικών παραμέτρων σύνθετων δικτύων πολλαπλών επιπέδων.
 • Μοντελοποίηση μετάδοσης πληροφορίας σε σύνθετα κοινωνικά δίκτυα. Μελέτη μηχανισμών προσπέλασης γνώσης και διάχυσης γνώσης σε σύνθετα δίκτυα πολλαπλών επιπέδων.
 • Συγγραφή και επιμέλεια Τεχνικών Αναφορών.
 • Εργασίες διάχυσης αποτελεσμάτων.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P196ADA.pdf