ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π174_25-02-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π174_25-02-2015 για την ειδικότητα Κ3 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π242_16-03-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π242_16-03-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π315_27-03-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π315_27-03-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π154_17-02-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π154_17-02-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π371_06_04_2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ MIAΣ (1) ΣΥΜΒΑΣHΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 «Foundational Research on MULTIlevel complex networks and systems (MULTIPLEX)»

Το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του 7ου Κοινοτικού Πλαισίου FP7-ICT2011-8 Grant Agreement No 317532

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

  • Σχεδιασμός και ανάλυση μοντέλων για την περιγραφή πολύ-επίπεδων πολύπλοκων δικτύων με σκοπό την ερμηνεία ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, όπως ο σχηματισμός πολύ-επίπεδων κοινωνιών και το φαινόμενο του καταρράκτη.
  • Ορισμός κατάλληλων παραμέτρων και μεταβλητών για την ανάλυση δομικών και αλγοριθμικών ιδιοτήτων σύνθετων δικτύων, καθώς και τη σταθερότητα στατιστικών ιδιοτήτων τους.
  • Ανάπτυξη μαθηματικού πλαισίου για την περιγραφή της δυναμικότητας πολύπλοκων δικτύων, καθώς και χαρακτηρισμός των δυνατοτήτων και περιορισμών κατανεμημένων αλγόριθμων που εκτελούνται σε αυτά τα δίκτυα.
  • Σχεδιασμός και ανάλυση πληθυσμιακών πρωτοκόλλων για τον υπολογισμό χρήσιμων παραμέτρων σε μεγάλα, πολύπλοκα δίκτυα.
  • Ορισμός παιγνιο-θεωρητικών μοντέλων ανταγωνιστικότητας και ανάλυσή τους με σκοπό την εξήγηση της γενικότερης συμπεριφοράς συστημάτων γειτονικής αλληλεπίδρασης οντοτήτων.
  • Σχεδιασμός και ανάλυση πληθυσμιακών πρωτοκόλλων για τη μελέτη εξελικτικών δικτύων.
  • Χρήση του θεωρητικού πλαισίου από συγγενή πακέτα εργασίας του έργου με σκοπό την αναγνώριση κρίσιμων παραμέτρων μέσα από μεγάλα σύνολα δεδομένων, οι οποίες θα οδηγήσουν στο σχεδιασμό αφαιρετικών μοντέλων για πολυ-επίπεδα πολύπλοκα δίκτυα.
  • Προετοιμασία υλικού διαλέξεων και διάχυσης αποτελεσμάτων έργου.
  • Συγγραφή και επιμέλεια Τεχνικών Αναφορών και Παραδοτέων του έργου.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P371ADA.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π222_10-03-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π222_10-03-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/