ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π284_09-04-2014)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων) για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων της Δ/νσης Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης και συγκεκριμένα των υποέργων:

 • «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ- Υποέργο 2» της πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» (Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 217081).
 • «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ- Υποέργο 2» της πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» (Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 217082).
 • «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ- Υποέργο 2» της πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» (Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 217083).

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα ακόλουθα διακριτά αντικείμενα έργου:

 1. Συμμετοχή στην ομάδα εργασιών για το συντονισμό δράσεων επιμόρφωσης και πιστοποίησης (πακέτα εργασίας Ε2.3, Ε2.5, Ε2.6, Ε2.9, Ε2.10) - (έως 1 σύμβαση για την απασχόληση ελεύθερων επαγγελματιών)
 2. Συμμετοχή στην ομάδα εργασιών για την υποστήριξη και λειτουργία των υποδομών του μικτού μοντέλου επιμόρφωσης και την υποστήριξη λειτουργίας του αποθετηρίου εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (πακέτα εργασίας Ε2.6 και Ε2.7) καθώς και συμμετοχή στην ομάδα εκπόνησης επιμορφωτικού υλικού - (έως 2 συμβάσεις για την απασχόληση ελεύθερων επαγγελματιών)
 3. Συμμετοχή στην ομάδα εργασιών για την υποστήριξη και λειτουργία των υπολογιστικών υποδομών του έργου εν γένει (υποδομές λογισμικού και εξοπλισμού για τα πληροφοριακά συστήματα του έργου, τη λειτουργία των πλατφορμών του μικτού μοντέλου επιμόρφωσης και το αποθετήριο της βιβλιοθήκης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων) (πακέτα εργασίας Ε2.1, Ε2.3, Ε2.5, Ε2.6, Ε2.10)– (έως 1 σύμβαση για την απασχόληση ελεύθερων επαγγελματιών)
 4. Συμμετοχή στην ομάδα επιστημονικής υποστήριξης και αναπτυξιακού σχεδιασμού δράσεων για το μικτό και το παραδοσιακό μοντέλο επιμόρφωσης (πακέτα εργασίας Ε2.6 και Ε2.7) - (έως 1 σύμβαση για την απασχόληση εξειδικευμένου επιστημονικού συνεργάτη – μέλος ΔΕΠ)

Οι προαναφερόμενες πράξεις είναι ενταγμένες στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. “Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”.

Η χρονική διάρκεια του κυρίως έργου σύμφωνα με τις αποφάσεις ένταξης είναι από 01/07/2009 έως 31/12/2014 και ομοίως ισχύει για το Υποέργο 2.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP284.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π273_08-04-2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ - ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΑΙ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ - ΕΡΕΥΝΗΤΗ

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

«ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: «Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων»

«Συμπερασμός σε Τυχαία Μαρκοβιανά Πεδία: Πολυπλοκότητα και Αλγόριθμοι_IMRF»

 

η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και ειδικότερα στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με κωδ. Πράξης 4982, που συγχρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο

                                          το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»                                                

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 1. Έρευνα μεταδιδακτορικού ερευνητή (έως 1 σύμβαση)
 2. Έρευνα και εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών (έως 1 σύμβαση)

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

 Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης και σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης θα υλοποιηθεί μεταξύ άλλων δράσεων και η ακόλουθη Ερευνητική Πρόταση (Ακρωνύμιο IMRF): «Συμπερασμός σε Τυχαία Μαρκοβιανά Πεδία: Πολυπλοκότητα και Αλγόριθμοι». 

Στην Ερευνητική Πρόταση IMRF εντάσσεται η Ενότητα Εργασίας (Ε.Ε.) 1 που αφορά τα Πιθανοτικά Γραφικά Μοντέλα (ΠΓΜ), τα οποία αποτελούν ενοποιητικό μοντέλο για τη μελέτη των εξαρτήσεων μεταξύ τυχαίων μεταβλητών. Χρησιμοποιούνται σε μεγάλο εύρος εφαρμογών σε περιοχές όπως η Μάθηση Μηχανών, η Βιολογία, η Ιατροδικαστική  κ.ά.

Οι κορυφές ενός ΠΓΜ παριστάνουν τυχαίες μεταβλητές και οι ακμές εξαρτήσεις μεταξύ των μεταβλητών. Τα υποκείμενα  γραφήματα ονομάζονται Bayesian Δίκτυα (ΒΔ), όταν η εξάρτηση είναι κατευθυνόμενη, και Τυχαία Μαρκοβιανά Πεδία (ΤΜΠ) αλλιώς. Το πρόβλημα συμπερασμού για ένα ΠΓΜ αναφέρεται είτε στον υπολογισμό των υπό συνθήκη πιθανοτήτων (περιθωριακές πιθανότητες)  είτε στον υπολογισμό του πλέον πιθανού ενδεχόμενου της από κοινού κατανομής.

Εν γένει το πρόβλημα του συμπερασμού είναι αλγοριθμικά δύσκολο, διότι εμπεριέχει τον υπολογισμό των από κοινού πιθανοτήτων  εκθετικά πολλών συδιαμορφώσεων. Στην Ε.Ε.1 η έρευνα αφορά τη μελέτη του προβλήματος συμπερασμού τόσο από την άποψη πολυπλοκότητας όσο και  του σχεδιασμού αλγορίθμων. Θα μελετηθούν ντετερμινιστικές και μη ντετερμινιστικές προσεγγίσεις στο πρόβλημα χρησιμοποιώντας τεχνικές όχι μόνον Διακριτών Μαθηματικών, Θεωρίας Πιθανοτήτων και Θεωρητικής Επιστήμης Υπολογιστών, αλλά και Στατιστικής Φυσικής, με στόχο να υπερβούν τα όρια της πολυπλοκότητας της χειρότερης περίπτωσης και να μελετηθούν αλλαγές φάσης στην τυπική πολυπλοκότητα καθώς προστίθενται νέες εξαρτήσεις. Επίσης θα σχεδιαστούν αλγόριθμοι που εμπνέονται από τη μελέτη θερμοδυναμικών συλλογών. Η πρώτη ενότητα της έρευνας της Ε.Ε. 1, είναι η διερευνήσει του συσχετισμού της δομικής πολυπλοκότητας του προβλήματος συμπερασμού σε ΤΜΠ με έννοιες που εκφράζουν την ακυκλικότητα του υποκείμενου πρωταρχικού γραφήματος. Επίσης η διερεύνηση για το κατά πόσον τα φράγματα της πολυπλοκότητας του ΠΙΠ εκφρασμένα με βάση την ακυκλικότητα του υποκείμενου γραφήματος μεταφέρονται στην περίπτωση του ΤΜΠ.

Ο πλέον φιλόδοξος στόχος της Ε.Ε. 1 είναι να διατυπωθεί μία νέα έννοια «αποσύνθεσης» της εξάρτησης με την απόσταση, ανάλογης με τη φραγμένη ακυκλικότητα στο ντετερμινιστικό πλαίσιο, η οποία θα αντανακλά πώς μεταβάλλεται η ενέργεια με την προσθήκη νέων δυναμικών συναρτήσεων.

Εκτός όμως της δομής του υποκείμενου πρωταρχικού γραφήματος, η πολυπλοκότητα του προβλήματος συμπερασμού επηρεάζεται και από τις ιδιαιτερότητες των συναρτήσεων δυναμικού καθ’ εαυτές. Δευτερευόντως, στην Ε.Ε. 1η έρευνα θα εστιάσει και σε αυτή τη θεώρηση (γνωστή και ως θεώρηση εκ «δεξιών» ή θεώρηση του «φιλοξενούμενου», διότι το ΤΜΠ θεωρείται ως μία απεικόνιση από τις κορυφές του «φιλοξενούντος» γραφήματος στα «αριστερά» στις «φιλοξενούμενες» συναρτήσεις  δυναμικού στα «δεξιά»).

Παραδοτέα της Ενότητας Εργασίας 1 θα είναι:

-       Τεχνική αναφορά με με θέμα την μελέτη εννοιών πλάτους γραφημάτων και της σχέσης τους με πολυπλοκότητα των ΠΙΠ. Τίτλος Παραδοτέου: «Πλάτος γραφήματος &αλγοριθμική προσιτότητα ΠΙΠ (επισκόπηση αποτελεσμάτων).»

-       Δημοσίευση με θέμα τον ορισμό έννοιας πλάτους γραφήματος και τον συσχετισμό με  την πολυπλοκότητα των ΠΙΠ. Τίτλος Παραδοτέου: «Πλάτος γραφήματος  & αλγοριθμική προσιτότητα ΠΙΠ (νέα αποτελέσματα).»

 Επίσης, στην Ερευνητική Πρόταση IMRF εντάσσεται η Ενότητα Εργασίας 2 που αφορά τη μεταβολή φάσεων σε Προβλήματα Ικανοποίησης Περιορισμών (ΠΙΠ) και Μαρκοβιανά Τυχαία Πεδία (ΜΤΠ). Πιο συγκεκριμένα, ο χώρος των λύσεων ειδικών ΠΙΠ όπως ικανοποίηση τύπων Boole ή χρωματισμός γραφημάτων, καθώς προστίθενται νέοι περιορισμοί,  διασπάται από μία μοναδική συνεκτική συνιστώσα που αποτελείται αρχικά  (την οποία μπορεί να διατρέξει ένας αλγόριθμος τοπικής αναζήτησης και  στην οποία μπορεί να γίνει με αποδοτικό τρόπο δειγματοληψία  με τεχνικές  Monte Carlo με Μαρκοβιανές αλύσους) σε εκθετικά πολλές συστάδες που διαχωρίζονται με «τείχη» υψηλής ενέργειας (δηλ. καταστάσεις  με πολλούς ανικανοποίητους περιορισμούς). Οι προηγούμενες εργασίες στην περιοχή στηρίζονται για τη μελέτη των διαφόρων παραμέτρων στο βαθμό της πυκνότητας του υποκείμενου γραφήματος (αριθμός περιορισμών ανά μεταβλητή). Προφανώς όμως η εξέλιξη των υπό μελέτη παραμέτρων δεν εξαρτάται μόνο από την πυκνότητα του υποκείμενου γραφήματος αλλά και από άλλες δομικές ιδιότητές του. Στην Ε.Ε. 2 ζητάμε τον εντοπισμό άλλων δομικών χαρακτηριστικών τα οποία επιδρούν στις παραμέτρους που εξετάζονται. Μπορούμε να ορίσουμε γραφηματοθεωρητικές παραμέτρους, οι τιμές των οποίων έχουν μεταιχμιακή επίδραση στην από κοινού κατανομή ενός ΤΜΠ, δηλαδή παραμέτρους των οποίων η τιμή μόλις υπερβεί κάποιο όριο εμφανίζονται εξαρτήσεις μεγάλων αποστάσεων (αντίστοιχες των μεγάλων κύκλων στο υποκείμενο γράφημα ενός ΠΙΠ, οι οποίοι δυσχεραίνουν την εμφάνιση λύσεων ή τον εντοπισμό τους); Εάν επιτύχουμε, μπορούμε άραγε να συσχετίσουμε τις τιμές αυτών των παραμέτρων με την εμφάνιση της μη επιλυσιμότητας; Με άλλα λόγια το  μεταίχμιο όπου εμφανίζεται  η πολυδιάσπαση σε συστάδες σηματοδοτεί άραγε και την ολοκληρωτική σχεδόν εξάλειψη λύσεων; Αν και η επιτυχία αλγορίθμων μετάδοσης μηνυμάτων (όπως ο αλγόριθμος ΠΔ) αποτελεί ένδειξη για αρνητική απάντηση στο τελευταίο ερώτημα, εν τούτοις τυχόν θετικά αποτελέσματα θα μας εφοδιάσουν με δυσεύρετα κάτω φράγματα, πολύτιμα για εγγυήσεις αδυναμίας αποκρυπτογράφησης στην περιοχή της κρυπτογραφίας.

Παραδοτέα της Ενότητας Εργασίας 2 θα είναι:

-      Τεχνική αναφορά με με θέμα την μελέτη εννοιών ακυκλικότητας και συσχετισμού τους με δυνατότητα και πολυπλοκότητα επιλυσιμότητας Τίτλος Παραδοτέου: «Πιθανοτικές έννοιες ακυκλικότητας (επισκόπηση αποτελεσμάτων)»

-      Δημοσίευση με θέμα τον ορισμό εννοιών ακυκλικότητας που καθορίζουν  δυνατότητα και πολυπλοκότητα επιλυσιμότητας... Τίτλος Παραδοτέου: «Πιθανοτικές έννοιες ακυκλικότητας (νέα αποτελέσματα).»

 Τέλος, στην Ερευνητική Πρόταση IMRF εντάσσεται η Ενότητα Εργασίας 4 που αφορά τη Μελέτη ΤΜΠ από τη σκοπιά του «φιλοξενούμενου». Πιο συγκεκριμένα, ένα ΤΜΠ εκτός από το υποκείμενο γράφημα ενέχει και συναρτήσεις δυναμικού. Η φύση των συναρτήσεων αυτών καθ’  εαυτές επηρεάζει προφανώς την πολυπλοκότητα του προβλήματος. Στην περίπτωση του ΠΙΠ, πολύ ενδιαφέροντα και δύσκολα αποτελέσματα έχουν υπάρξει στην κατεύθυνση της συσχέτισης της πολυπλοκότητας του ΠΙΠ με αλγεβρικές ιδιότητες των περιορισμών. Στην περίπτωση των ΤΜΠ, τεχνικές που παίρνουν υπόψη τη φύση των συναρτήσεων δυναμικού χρησιμοποιούν δειγματοληψία Monte Carlo με Μαρκοβιανές αλύσους ή παραλλακτικό συμπερασμό μεταβολών. Η θεώρηση αυτή είναι γνωστή και ως θεώρηση εκ «δεξιών» ή θεώρηση του «φιλοξενούμενου», διότι το ΤΜΠ θεωρείται ως μία απεικόνιση από τις κορυφές του «φιλοξενούντος»  γραφήματος στα «αριστερά» στις «φιλοξενούμενες» συναρτήσεις  δυναμικού στα «δεξιά».

Παραδοτέα της Ενότητας Εργασίας 4 θα είναι:

-       Τεχνική αναφορά ή δημοσίευση με αποτελέσματα που παίρνουν υπόψη τη φύση των συναρτήσεων δυναμικού αφ’ εαυτές. Τίτλος Παραδοτέου: «Η θεώρηση ΤΜΠ από τη σκοπιά του «φιλοξενούμενου»»

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP273.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π272_08-04-2014)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

 Δοκιμές και Αλγοριθμικές Ιδιότητες Δυναμικών και Εξελικτικών Δικτύων, SHARPEN, στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση μεταδιδάκτορων ερευνητών/τριών» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση», με Απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης αρ. πρωτ.3551/26.03.2012 (ΚΩΔ. ΠΡΟΤ POSTDOC PE6(1081)  εντάσσεται στην Οριζόντια Πράξη «Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών / ερευνητριών»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος  (Ε.Π.) «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 1. Αναγνώριση και ανάλυση επιλεγμένων σημαντικών συνδυαστικών και αλγοριθμικών ιδιοτήτων δικτύων αλληλεπιδραστικών οντοτήτων που αλλάζουν με ταχείς ρυθμούς.
 2. Διάχυση και εδραίωση των αποτελεσμάτων.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης και σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Παράρτημα της Πρότασης θα υλοποιηθούν μεταξύ άλλων πακέτων εργασίας και τα εξής:

 

 1. ΠΕ3. Σχεδιασμός και ανάλυση αλγορίθμων για δυναμικά και εξελισσόμενα δίκτυα.
 2. ΠΕ4. Διάχυση και εδραίωση των δομικών και αλγοριθμικών ιδιοτήτων των δυναμικών και εξελισσόμενων δικτύων.

 Στα οποία προβλέπεται:

 • Ανάπτυξη αλγορίθμων για δυναμικά και εξελισσόμενα δίκτυα.
 • Ανάπτυξη αφαιρετικών μοντέλων για δυναμικά και εξελισσόμενα δίκτυα.
 • Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.
 • Εκπόνηση έρευνας σχετικά με τις νέες δομικές ιδιότητες και αλγοριθμικές λύσεις σε κρίσιμα προβλήματα δυναμικών και εξελισσόμενων δικτύων.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP272.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π271_08-04-2014)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

«E-STEP - Supporting teachers’ and parents’ partnership through social-networking technologies»

το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Life Long Learning-COMENIUS-CMP, με Κωδικό  539498-LLP-1-2013-1-GR-COMENIUS-CMP. (AGREEMENT NUMBER 2013-3698/001-001) (Έναρξη: 1/12/2013- Λήξη: 30/11/2015).

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

  προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 -  Συμμετοχή στον σχεδιασμό των  online seminars  και στις ενέργειες διασύνδεσης  με το επιλεγμένο Training Repository (WP3)

 - Σχεδιασμός και παροχή web questionnaires στα πλαίσια  υλοποίησης του evaluation plan, της  ανάλυσης των evaluation results και της δημιουργίας  του Overall evaluation report (WP4)

 - Ανάπτυξη, έλεγχος και υποστήριξη του site του έργου και υλοποίηση ψηφιακών ενεργειών προώθησης (WP5)

 - Συμμετοχή στην δημιουργία του eTwinning Kit -εστιαζόμενο  στις σχολικές κοινότητες-(WP6)

 - Υποστήριξη της τεχνικής διαχείρισης έργου μέσω της δημιουργίας και συντήρησης ειδικού intranet (WP7)

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΤΟ E-STEP είναι ένα διακρατικό συνεργατικό Ευρωπαϊκό έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Comenius και στοχεύει στο να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των σχολείων να αποκτήσουν και να ενισχύσουν τέτοιες συμπεριφορές, δεξιότητες, γνώσεις και προσόντα που θα τους επιτρέψουν να εμπλέξουν αποτελεσματικά τους γονείς στα σχολεία και να αλληλεπιδρούν μαζί τους μέσω των τεχνολογιών κοινωνικής δικτύωσης.       

 Οι τεχνολογίες αυτές θα παρέχουν on-line δυνατότητες για:

 (1) Δικτύωση μεταξύ σχολείων, εκπαιδευτικών και γονέων

 (2)Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε :

            i)  δεξιότητες αποτελεσματικής συνεργασίας με τους γονείς,

ii) δεξιότητες χρήσης εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης ώστε μέσω αυτών να ενθαρρύνουν τους γονείς να συνεργαστούν πιο αποτελεσματικά με το σχολείο,

(3)  Πρόσβαση σε ψηφιακές εκπαιδευτικές πηγές που υποστηρίζουν τη συνεργασία σχολείου-γονέων.

 Ο στόχος του έργου E-STEP είναι να ενισχύσει τα οφέλη που έχουν αποδειχθεί ότι παρέχει η γονική εμπλοκή στους μαθητές. Το έργο E-STEP στοχεύει στην επίτευξη του στόχου αυτού με την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την αξιολόγηση ενός προγράμματος κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς με στόχο να βελτιώσουν τέτοιες δεξιότητες.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι είναι να :

 • δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την υποστήριξη και τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ σχολείων και γονέων,
 • αυξήσει την ευαισθητοποίηση στα σχολεία της Ευρώπης σχετικά με τη σημασία της γονικής εμπλοκής στα σχολεία,
 • παρέχει μια φιλική προς το χρήστη προσέγγιση για τη συνεργασία γονιών και εκπαιδευτικών μέσω διαδικτυακών εργαλείων.

 Το τελικό αποτέλεσμα του έργου θα είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα κατάρτισης και υποστηρικτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς ανά την Ευρώπη που θα αφορά:

 • Πώς να υποστηρίξει, εμπλέξει και παρακινήσει τους γονείς να χρησιμοποιούν εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης ώστε να συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς.
 • Πώς να αναπτύξουν στρατηγικές και πρωτοβουλίες που οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές σχολείων θα μπορούν να χρησιμοποιούν για να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους γονείς και να τους ενθαρρύνουν στην υποστήριξη της μάθησης των παιδιών του στο σπίτι και στο σχολείο.
 • Συγκεκριμένες προσεγγίσεις για τους διευθυντές σχολείων πώς να υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους στο σχεδιασμό και στην αποτελεσματική εμπλοκή των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες.

 Το πρόγραμμα κατάρτισης θα υποστηριχθεί στο μέλλον μέσω της χρήσης μία on-line μεθόδου κατάρτισης μαζί με ένα σύνολο εργαλείων και κατευθυντήριων γραμμών για το προσωπικό του σχολείου. Αυτή η μέθοδος θα επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς να εξοικειωθούν με την εμπειρική γνώση για την εμπλοκή των γονέων και να εφαρμόσει την εν λόγω γνώση, βασιζόμενη σε πραγματικές καταστάσεις, σε πειραματικά σχολεία σε όλη την Ευρώπη.

 Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου και σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του προβλέπεται και η υλοποίηση των παρακάτω πακέτων εργασίας (η συμμετοχή στα οποία αφορά την συγκεκριμένη πρόσκληση):

 ΠΕ3: Υλοποίηση

 Στόχος του ΠΕ3 είναι η υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης που σχεδιάστηκε στο ΠΕ2 και η ενεργή συμμετοχή του προσωπικού του σχολείου στις συμμετέχουσες χώρες  σε σχολικές δραστηριότητες  σε συνεργασία με τους γονείς, έτσι ώστε να δοκιμαστεί το πρόγραμμα κατάρτισης. Για το σκοπό αυτό, οι εκπαιδευτικοί, οι διευθυντές των σχολείων και οι εδικοί του προσωπικού στη χρήση ΤΠΕ που εργάζονται στα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα συμμετάσχουν σε μία σειρά δραστηριοτήτων κατάρτισης (on-line συνεδρίες κατάρτισης και τα συμβατικά σεμινάρια), η οποία θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. 

 ΠΕ4: Αξιολόγηση

 Ο στόχος αυτού του Πακέτου Εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των διαδικασιών εσωτερικής αξιολόγησης του έργου E-STEP, η συλλογή των στοιχείων αξιολόγησης τα οποία θα βελτιώσουν και/ή θα επικυρώσουν την εκπαιδευτική προσέγγιση που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου. Έτσι η αξιολόγηση θα επικεντρωθεί:1) Στην επίδραση του προγράμματος κατάρτισης στους εκπαιδευτικούς (ως κύρια ομάδα-στόχος) και στους γονείς (ως ομάδα-στόχο που εμπλέκεται σε σχολικές δραστηριότητες στις οποίες υπάρχει συνεργασία σχολείου και γονέων ,(ΠΕ3) και 2) Στην ποιότητα της πιλοτικής εφαρμογής του επιμορφωτικού προγράμματος και στην αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων κατά τις σχολικές δραστηριότητες(ΠΕ3).      

                                                                                                                                                                                          ΠΕ5: Διάχυση και Προώθηση

 Στόχος του ΠΕ5 είναι η ευρεία και αποτελεσματική διάχυση και διάδοση των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων του έργου σε όλους τους δυνητικούς δικαιούχους. Έτσι η όλη διαδικασία Προώθησης και Διάχυσης θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα στάδια της διάρκειας υλοποίησης του έργου E-STEP.     

 ΠΕ6: Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων

 Στόχος του ΠΕ6 είναι η επισήμανση της δυνατότητας για περεταίρω εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου. Όλες οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν για το σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιήσουν τα πορίσματα του έργου ως υλικό για την ευρύτερη δυνατή προώθηση σε δυνητικούς ενδιαφερόμενους  φορείς.

 ΠΕ7: Διαχείριση έργου και Διασφάλιση Ποιότητας

 Στόχος του ΠΕ7 είναι η ολοκλήρωση και η διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων του έργου μέσα από τη συνεχή παρακολούθηση των δράσεων του έργου για την ορθή εκτέλεσή τους, τον συντονισμό του πλάνου εργασιών και τον καλύτερο δυνατό συντονισμό των εταίρων του έργου. Οι εργασίες διαχείρισης  έχουν ως στόχο την ομαλή εκτέλεση του πλάνου εργασιών όσων αφορά την έγκαιρη ολοκλήρωση των παραδοτέων, ενδιάμεσων και τελικών αποτελεσμάτων του έργου, όσον αφορά στη ποιότητα και από την άποψη των συνδέσεων μεταξύ των πακέτων εργασίας.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP271.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π270_08-04-2014)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

« pAssengeRs and loGistics information Exchange System ARGES »

το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγράμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα -Ιταλία 2007-2013 (με χρηματοδότηση 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 25% Εθνικοί πόροι)» με Κωδικό Συμβολαίου I5.22.01.  (Έναρξη: 1/10/2013- Λήξη: 30/09/2015).

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 1. Σχεδιασμός και παρακολούθηση υλοποίησης ενός ενιαίου πληροφοριακού κόμβου για την τηλεματική διαλειτουργικότητα και διασυνδεσιμότητα των Πληροφοριακών Συστημάτων Λιμένος (ΠΛΗΣΥΛ) για τα ελληνικά λιμάνια (Ηγουμενίτσα, Πάτρα, Κέρκυρα)  εντός του TAPIN Αδριατικής (ΠΕ4).  Οργάνωση, σχεδιασμός, ανάλυση για την προσαρμογή των ελληνικών ΠΛΗΣΥΛ με την επέκταση των πληροφοριακών συστημάτων παρακολούθησης, ενημέρωσης και διάχυσης χρήσιμων τουριστικών και πολιτιστικών πληροφοριών για τους επιβάτες. (ΠΕ5). (έως 1 σύμβαση)     
 2. Οργάνωση και υλοποίηση της διαδικασίας ολοκλήρωσης της Ελληνικής Ενιαίας θυρίδας επικοινωνίας Πληροφοριακών συστημάτων Λιμένων με την αντίστοιχη Ιταλική θυρίδα, καθορισμός της διαδικασίας και των πρωτοκόλλων επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών, που διαμοιράζονται εντός της ενιαίας εθνική θυρίδας επικοινωνίας. Υλοποίηση της ελληνικής ενιαίας θυρίδας επικοινωνίας, έλεγχος και διόρθωση λαθών και bugs, και ολοκλήρωση της τελικής εφαρμογής  (ΠΕ3).  Ανάλυση, σχεδιασμός και υλοποίηση της μεθοδολογίας ολοκλήρωσης και ενσωμάτωσης δεδομένων και πληροφοριών από τα εξωτερικά συστήματα  παρακολούθησης εντός των Πληροφοριακών Συστημάτων Λιμένων και υλοποίηση του module επικοινωνίας με τους χρήστες του ΠΛΗΣΥΛ (ΠΕ5).  (έως 1 σύμβαση)
 3. Μεταφορά και εφαρμογή των υπηρεσιών του συστήματος NMSW/PMIS, όσον αφορά τη λογική, την αρχιτεκτονική και τις αναγκαίες λειτουργίες που πρέπει να υλοποιηθούν εντός των Πληροφοριακών Συστημάτων Λιμένων της Ηγουμενίτσας, Πάτρας και Κέρκυρας (ΠΕ3)   Σχεδίαση και δημιουργία στοχευόμενων και προσωποποιημένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για επιβάτες και οδηγούς φορτηγών, που θα διαμοιράζονται μέσα από το ΠΛΗΣΥΛ των ελληνικών λιμένων (ΠΕ4). Σχεδιασμός και υλοποίηση της ενσωμάτωση μέσα στο διασυνοριακό πληροφοριακό κόμβο GAIA των δεδομένων και πληροφοριών που προέρχονται από το σύστημα πρόβλεψης καιρού και καθορισμός της διεπαφής για την μετάδοσή τους σε ενδιαφερόμενους χρήστες (ΠΕ6)   (έως 1 σύμβαση)
 4. Συντονισμός ενεργειών διάχυσης και ενημέρωσης για το έργο και τις δράσεις του, επικοινωνία με ενδιαφερόμενους φορείς (stakeholders) παρουσίαση αποτελεσμάτων έργου,   δημιουργία πακέτου πληροφόρησης (ΠΕ2). Οργάνωση  και  επικοινωνίας με θεσμικούς φορείς για την καταγραφή των απαιτήσεων, την παρουσίαση των δυνατοτήτων, τον εντοπισμό των αναγκαίων λειτουργιών για την υλοποίηση της στην Ελλάδα της Οδηγίας 2010/65, τα οφέλη των φορέων από την εφαρμογή της οδηγίας, προετοιμασία παρουσιάσεων και οδηγών χρήσης (ΠΕ3). Υποστήριξη ομάδας έργου στη διαδικασία ολοκλήρωσης τεχνικών αναφορών (προετοιμασία παρουσιάσεων & συγγραφή και επιμέλεια τεχνικών αναφορών), ανάλυση και περιγραφή του τρόπου παρουσίασής τους (ΠΕ4). Υποστήριξη της ομάδας έργου στη διαδικασία επικοινωνίας με άλλους εταίρους, προσδιορισμού των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών που πρέπει να ενσωματωθούν εντός του ΠΛΗΣΥΛ (προετοιμασία παρουσιάσεων & συγγραφή και επιμέλεια τεχνικών αναφορών), ανάλυση και περιγραφή του τρόπου παρουσίασής τους. (ΠΕ5). Υποστήριξη της ομάδας έργου για την σχεδίαση, συγγραφή και παρουσίαση τεχνικών εκθέσεων και οδηγιών. Συμμετοχή στην  συλλογή και καταγραφή των απαιτήσεων των χρηστών για την παραμετροποίηση του συστήματος. (ΠΕ6)    (έως 1 σύμβαση)

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP270.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

 

Έχει αναρτηθεί πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π129 στην ιστοσελίδα των προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/