ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π932_08-09-2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣεων ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ και διαχειριστική ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕων ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για διαχείριση και τεχνική υποστήριξη των υπολογιστικών συστημάτων και των ψηφιακών υπηρεσιών του έργου ΚΑΙ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕων ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για ανάπτυξη (προγραμματισμός) τμημάτων λογισμικού για τις ψηφιακές υπηρεσίες του έργου

 

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης

 

«Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και

Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων»

 

που έχει ενταχθεί στο Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441,

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

  1. Γραμματειακή και διαχειριστική υποστήριξη της διοίκησης του έργου για την οργάνωση, παρακολούθηση, διαχείριση, επικοινωνία και τήρηση των υποχρεώσεων του έργου (Κ1).
  2. Διαχείριση και τεχνική υποστήριξη των υπολογιστικών συστημάτων και των ψηφιακών υπηρεσιών του έργου (ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα e-me, αποθετήρια μαθησιακών αντικειμένων «Φωτόδεντρο», ιστότοπο με διαδραστικά σχολικά βιβλία κλπ) (Κ2)
  3. Ανάπτυξη (προγραμματισμός) τμημάτων λογισμικού για τα αποθετήρια μαθησιακών αντικειμένων «Φωτόδεντρο» και την ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα e-me (Κ3)

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP932.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π931_08-09-2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ - ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΑΙ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΦΟΙΤΗΤΗ

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

 

«ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: «Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων»

                                                                                    

«Συμπερασμός σε Τυχαία Μαρκοβιανά Πεδία: Πολυπλοκότητα και Αλγόριθμοι_IMRF»

 

η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και ειδικότερα στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με κωδ. Πράξης 4982, που συγχρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο

 

                                          το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

                                                     

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

-       Έρευνα υποψηφίου-διδάκτορα ερευνητή (έως 1 σύμβαση)

-       Έρευνα και εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών (έως 1 σύμβαση)

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

 


Σχετικά συννημένα:


ADAP931.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π930_08-09-2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου

 

eCOMPASS: eCO-friendly urban Multi-modal route PlAnning Services for Mobile uSers

(Grant agreement no: 288094) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (FP7-ICT-2011-7).

 

                                   το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»                                  

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση  μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

1.     Ανάπτυξη, συγκριτική αξιολόγηση και πειραματικός έλεγχος καινοτόμων υπηρεσιών για εύρεση βέλτιστων
χρονο-εξαρτώμενων διαδρομών σε οδικά δίκτυα, και ολοκλήρωσής τους με τα υπόλοιπα τμήματα της αρχιτεκτονικής 
eCOMPASS, στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας ΠΕ2. 
2.     Τεχνική υποστήριξη ιστοτόπου και wiki του έργου, στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας ΠΕ8.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP930.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

Έχει αναρτηθεί πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π887 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

 

Έχει αναρτηθεί πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π835 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

 

Έχει αναρτηθεί πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π877 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/