ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π196_02_03_2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ Επιστήμονα Μηχανικό Η/Υ & Πληροφορικής, ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για Επιστήμονα Μηχανικό Η/Υ & Πληροφορικής KAI ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για Επιστήμονα ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«Foundational Research on MULTIlevel complex networks and systems (MULTIPLEX)»

 

Το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του 7ου Κοινοτικού Πλαισίου FP7-ICT2011-8 Grant Agreement No 317532

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο/α:

 

 • Ανάλυση διάδοσης πληροφορίας και ανάπτυξη πειραματικών μοντέλων μελέτης της διάδοσης πληροφορίας.
 • Μελέτη κίνησης πληθυσμών σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο. Ανάπτυξη πειραματικών μοντέλων ρεαλιστικής απεικόνισης κίνησης πληθυσμών.
 • Ανάπτυξη πρωτοκόλλων πληθυσμών και κατανεμημένων αλγορίθμων για δυναμικά δίκτυα περιορισμένων πόρων.
 • Έρευνα, εκτέλεση πειραμάτων και  πειραματικής ανάλυσης.
 • Συγγραφή Τεχνικών Αναφορών.
 • Συλλογή και ανάλυση δεδομένων πραγματικών σύνθετων δικτύων πολλαπλών επιπέδων. Ανάπτυξη μηχανισμών αυτόματης ανάλυσης και εξαγωγής συμπερασμάτων.
 • Ανάπτυξη μηχανισμών ανάλυσης κειμένου σε κοινωνικά δίκτυα και αυτόματης εξαγωγής συμπερασμάτων για την μετάδοση πληροφορίας και διάχυση απόψεων.
 • Συγγραφή Τεχνικών Αναφορών
 • Προετοιμασία υλικού διαλέξεων και διάχυσης αποτελεσμάτων έργου
 • Ανάλυση οικονομικών και κοινωνικών παραμέτρων σύνθετων δικτύων πολλαπλών επιπέδων.
 • Μοντελοποίηση μετάδοσης πληροφορίας σε σύνθετα κοινωνικά δίκτυα. Μελέτη μηχανισμών προσπέλασης γνώσης και διάχυσης γνώσης σε σύνθετα δίκτυα πολλαπλών επιπέδων.
 • Συγγραφή και επιμέλεια Τεχνικών Αναφορών.
 • Εργασίες διάχυσης αποτελεσμάτων.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P196ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π195_02_03_2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣησ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕπιστήMονα Συνεργάτη ∆ιδάκτορα σε Θέμα Δικτύων και Επικοινωνιών

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«ORBIT: Business Continuity as a Service»

 

που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (FP7-ICT-2013-10, ICT-2013.1.2: Software Engineering, Services and Cloud Computing).  (Project Grant Agreement No.  609828). (Έναρξη: 1/10/2013 - Λήξη: 31/3/2016)

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

 1. Καθορισμός συνολικής αρχιτεκτονικής Orbit
 2. Ορισμός του τμήματος του Resource Consolidation Layer (RCL) της αρχιτεκτονικής  του ORBIT, που σχετίζεται με τον επιμερισμό των πόρων ενός κέντρου δεδομένων, ως μέσο για την επίτευξη ανοχής σε σφάλματα. Περιλαμβάνει τρία κύρια καθήκοντα: την εφαρμογή εξωτερικής ανάθεσης και ενοποίησης των Ι/Ο λειτουργιών, την εφαρμογή εξωτερικής ανάθεσης και ενοποίησης της μνήμης και τη δημιουργία ενός στρώματος ενορχήστρωσης για τον επιμερισμός των πόρων ενός κέντρου δεδομένων.
 3. Ορισμός του τμήματος του Fault Tolerance Layer (FTL) της αρχιτεκτονικής του ORBIT, που σχετίζεται με την ανοχή σφαλμάτων για ένα hypervisor. Περιλαμβάνει τρία κύρια καθήκοντα: τη βελτίωση της γενικής ανεκτικότητα για hypervisors, βασιζόμενι στο RCL, αξιοποίηση της εξωτερικής ανάθεσης I / O cache για τη μείωση του φόρτου εργασίας και τη δημιουργία ενός στρώματος ενορχήστρωσης για την ανοχή σε σφάλματα σε ένα κέντρο δεδομένων.
 4. Ορισμός του τμήματος του Distaster Recovery Layer (DRL) της αρχιτεκτονικής του ORBIT, που σχετίζεται με τη διαχείριση καταστροφών σε υπολογιστικές μονάδες (π.χ. data-centers) οι οποίες είναι διασκορπισμένες σε μία Μητροπολιτική περιοχή και διασυνδέονται με ένα αντίστοιχο δίκτυο (Metropolitan Area Network, MAN). Στα περιβάλλοντα αυτά στόχος είναι η επίτευξη μηδενικού χρόνου για τη διαχείριση των καταστροφών. Συγκεκριμένα απαιτούνται τέσσερις κύριες εργασίες: συγχρονισμός κατάστασης σε ένα ΜΑΝ, συγχρονισμός I/O σε ένα ΜΑΝ, χειρισμός αντικαταστατών σε ένα ΜΑΝ, και η δημιουργία ενός στρώματος ενορχήστρωσης για την αποκατάσταση των καταστροφών σε υπολογιστικές μονάδες που είναι διασκορπισμένες σε μία Μητροπολιτική περιοχή. (έως 1 σύμβαση).

5. Διάχυση αποτελεσμάτων του έργου

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P195ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π174_25-02-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου

«S.A.M.E. WORLD – SUSTAINABILITY.AWARENESS.MOBILIZATION.ENVIRONMENT in the Global Education for EYD 2015»

 

το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος EuropeAid 2014 “NON-STATE ACTORS AND LOCAL AUTHORITIES IN DEVELOPMENT”και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

 1. Συμμετοχή στην Επιστημονική Επιτροπή (Scientific Board) του έργου για θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και παροχή υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου, εποπτείας, παρακολούθησης, υποστήριξης και αξιολόγησης των δράσεων που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έργου (έως 1 σύμβαση)
 2. Τεχνική και διαχειριστική υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, διάχυσης αποτελεσμάτων έργου, ανταλλαγής, παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού και διαχείρισης (έως 1 σύμβαση)
 3. Υποστήριξη της διοργάνωσης και υλοποίησης μαθημάτων και εστιασμένων εργαστηρίων, της ομάδας λειτουργίας παρατηρητηρίου περιβαλλοντικών αδικιών, της διοργάνωσης ευρωπαϊκού διαγωνισμού καλών πρακτικών, των ενεργειών διάχυσης αποτελεσμάτων έργου και της διαχείρισης του έργου (έως 1 σύμβαση)

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P174ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π154_17_02_2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΈΜΠΕΙΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«VIMSEN: Virtual Micro-grids for Smart Energy Networks»

 

που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (FP7-ICT-2013-11, ICT-2013.6.1: Smart Energy Grids). (Project Grant agreement no. 619547). (Έναρξη: 1/2/2014 - Λήξη: 31/1/2017)

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο που αποτελείται από τα κάτωθι πακέτα εργασίας (ΠΕ):

ΠΕ3 – Η VIMSEN αρχιτεκτονική σχετικά με την έξυπνη συλλογή δεδομένων και αντίληψης συνθηκών του περιβάλλοντος.

ΠΕ4 – Η VIMSEN αρχιτεκτονική σχετικά με την επικοινωνία των δεδομένων.

ΠΕ5 - Η VIMSEN αρχιτεκτονική σχετικά με τη διαχείριση πληροφοριών και τη λήψη αποφάσεων.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P154ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π153_17_02_2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ EΜΠΕΙΡΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ KAI ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

 

«Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ενίσχυσης Ψηφιακής Εμπιστοσύνης»

 

η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και ειδικότερα στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» με κωδικό Πράξης 217118, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου τα έργα:

 

-     Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και προσαρμογή λογισμικού στα πλαίσια υλοποίησης των παραδοτέων της πράξης

-     Λειτουργική υποστήριξη χρηστών των εφαρμογών που αναπτύσσονται στα πλαίσια της πράξης

-     Τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας των εφαρμογών που αναπτύσσονται στα πλαίσια της πράξης

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P153ADA.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

 

Έχει αναρτηθεί πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π933 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/