ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π800_14-07-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«Co-creating smart cities of the future (OrganiCity)»

 

που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Horizon 2020 –  Grant Agreement No. 645198

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου τα έργα:

 

  • προσδιορισµό των λειτουργικών προδιαγραφών και σχεδιασµό των προγραµµατιστικών διεπαφών (API) για ανάπτυξη εφαρµογών κινητών συσκευών και παγκόσµιου ιστού,
  • ανάπτυξη της διαδικτυακής διεπαφής που συμπληρώνει τις λειτουργίες που προβλέπονται από την ανάπτυξη των εφαρμογών κινητών συσκευών,
  • λειτουργική και τεχνική σχεδίαση, συμπεριλαμβανομένου των πτυχών της χρηστικότητας των κινητών εφαρμογών,
  • βελτίωση της διεπαφής εφαρμογών και σχεδίαση διαδικτυακών εφαρμογών που θα συμπληρώνουν εφαρμογές κινητών,
  • παρακολούθηση πιλοτικών εκτελέσεων, συλλογή δεδομένων, σύγκριση  και αξιολόγηση,
  • Εμπειρογνώμονας σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιολόγησης της χρήσης συνεργατικών εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό και σε Κινητές Συσκευές.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P800ADA.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π611_03-06-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π611_03-06-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π681_15-06-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π681_15-06-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π695_18-06-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π695_18-06-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π696_18-06-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π696_18-06-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π694_18-06-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π694_18-06-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/