ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1089_15-10-2014

Έχει αναρτηθεί πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1089 (ειδικότητα Κ1) στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1183_11-11-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

«Algorithms, Games, Mechanisms, and the Price of Anarchy - ALGAME»,

που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του FP7 – (ERC/Grant Agreement No.321171).

                                                  το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

                                                               

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

  • Διερεύνηση και πειραματική αξιολόγηση αλγορίθμων συνδυαστικών πλειστηριασμών
  • Διερεύνηση και πειραματική αξιολόγηση μηχανισμών με ισχυρή φιλαλήθεια (strong truthfulness) και με περιορισμένη ευαισθησία σε εξωτερικούς παράγοντες
  • Διερεύνηση και πειραματική αξιολόγηση μεθόδων βελτιστοποίησης και επαναληπτικών μεθόδων στις παραπάνω περιοχές
  • Πειραματική αξιολόγηση και κεντρικοποιημένα και κατανεμημένα περιβάλλοντα

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P1183ADA.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

 

Έχει αναρτηθεί πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π932 (ειδικότητες Κ2 & Κ3) στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1167_04-11-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

«E-STEP - Supporting teachers’ and parents’ partnership through social-networking technologies»

το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Life Long Learning-COMENIUS-CMP, με Κωδικό 539498-LLP-1-2013-1-GR-COMENIUS-CMP.(AGREEMENT NUMBER 2013-3698/001-001) (Έναρξη: 1/12/2013-Λήξη: 30/11/2015).

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

  • Συμμετοχή στον σχεδιασμό των  online και offline seminars  και στις ενέργειες διασύνδεσης  με το επιλεγμένο Training Repository (WP3)
  • Σχεδιασμός και παροχή web questionnaires στα πλαίσια  υλοποίησης του evaluation plan, της  ανάλυσης των evaluation results και της δημιουργίας  του Overall evaluation report (WP4)
  • Ανάπτυξη, έλεγχος και υποστήριξη του site του έργου και υλοποίηση ψηφιακών ενεργειών προώθησης (WP5)
  • Συμμετοχή στην υλοποίηση του exploitation plan και στη δημιουργία του eTwinning Kit -εστιαζόμενο  στις σχολικές κοινότητες-(WP6)
  • Υποστήριξη της διαχείρισης έργου μέσω της δημιουργίας και συντήρησης ειδικού intranet (WP7)

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P1167ADA.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1086_15-10-2014

Έχει αναρτηθεί πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1086_15-10-2014 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1170_04_11_2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ  JAVA DEVELOPERS KAI ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ  PHP DEVELOPERS

                                                Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης

«Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων»

που έχει ενταχθεί στο Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441,

                                                          το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

1. Τεχνικές εργασίες υποστήριξης της πράξης όπως ανάπτυξη / διόρθωση html σχολικών βιβλίων, ανάρτηση αρχείων ψηφιακού υλικού, εισαγωγή μεταδεδομένων και αντικαταστάσεις φυσικών πόρων στα Αποθετήρια και στους ιστότοπους της πράξης (Φωτόδεντρο, Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία)  τεχνικοί έλεγχοι ψηφιακού υλικού, υποστήριξη χρηστών (help desk), μαζικές μετατροπές και επικαιροποιήσεις αρχείων και περιγραφών ψηφιακού υλικού, ανανέωση περιεχομένου και συντήρηση web site της πράξης κ.α.  (Κ1).

2.  Ανάπτυξη (προγραμματισμός) τμημάτων λογισμικού σε γλώσσα προγραμματισμού Java για τα αποθετήρια μαθησιακών αντικειμένων «Φωτόδεντρο» και την ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα e-me (Κ2)

3.  Ανάπτυξη (προγραμματισμός) τμημάτων λογισμικού σε γλώσσα προγραμματισμού PHP για την ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα e-me, τα αποθετήρια μαθησιακών αντικειμένων «Φωτόδεντρο» και τους ιστότοπους της πράξης (Κ3)

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

 


Σχετικά συννημένα:


ADAP1170.pdf