ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π754_30-06-2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

«Σύνδεση με Σύνεση »

που επιχορηγείται από το Πρόγραμμα ΜΚΟ Στην Ελλάδα – Είμαστε Όλοι Πολίτες του Ε.Ο.Χ. σύμφωνα με την σύμβαση επιχορήγησης έργου υπ. αριθ. C2.5  / vs-2064-485904(Έναρξη: 01/05/2015 - Λήξη: 30/04/2016)

 το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο που αποτελείται από τις παρακάτω Δράσεις:

 • Σχεδιασμός, οργάνωση & υλοποίηση Webinars
 • Οργάνωση και υλοποίηση 4 δια ζώσης σεμιναρίων προς εκπαιδευτικούς
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

Σχετικά συννημένα:


P754ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π753_30-06-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου

“S.A.M.E. WORLD – SUSTAINABILITY.AWARENESS.MOBILIZATION.ENVIRONMENT in the Global Education for EYD 2015”

 

το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος EuropeAid 2014 “NON-STATE ACTORS AND LOCAL AUTHORITIES IN DEVELOPMENT” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

 1. Συμμετοχή στη διοργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου για εκπαιδευτικούς σε θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και περιβαλλοντικής αδικίας (blended course), περιλαμβανομένης και της προσαρμογής / διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού υλικού για το σεμινάριο,  στη διοργάνωση, συντονισμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών εργαστηρίων για μαθητές σε θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και περιβαλλοντικής αδικίας περιλαμβανομένης και της προσαρμογής / διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού υλικού για τα εργαστήρια, στον συντονισμό της υλοποίησης ευρωπαϊκού διαγωνισμού καλών πρακτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη σχολική εκπαίδευση, στη συλλογή και ανάδειξη καλών πρακτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και συμμετοχή στην αξιολόγηση αυτών και στην  προβολή των αποτελεσμάτων του έργου (έως 1 σύμβαση).
 2. Συμμετοχή ως ερευνητής/ερευνήτρια στο Παρατηρητήριο κατά της περιβαλλοντικής αδικίας με αντικείμενο την έρευνα, την ανάδειξη και προβολή περιπτώσεων περιβαλλοντικής αδικίας, οργάνωση και συντονισμός του Παρατηρητηρίου κατά της περιβαλλοντικής αδικίας και της ομάδας ερευνητών, συμβουλευτικός ρόλος σε νομικά θέματα περιβαλλοντικής αδικίας και περιβαλλοντικής δικαιοσύνης στο πλαίσιο της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, συντονισμός των θεμάτων προβολής των αποτελεσμάτων του Παρατηρητηρίου στα κοινωνικά δίκτυα, συμβουλευτικός ρόλος σε νομικά ή διαδικαστικά θέματα στην εκπόνηση ευρωπαϊκού διαγωνισμού καλών πρακτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη σχολική εκπαίδευση, προβολή των αποτελεσμάτων του έργου στα κοινωνικά δίκτυα (έως 1 σύμβαση).
 3. Συμμετοχή στην υλοποίηση εκπαιδευτικών εργαστηρίων για μαθητές σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και περιβαλλοντικής αδικίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο πλαίσιο του έργου και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων Ψηφιακή Αφήγηση (Digital Storytelling) και Κοινωνικό Θέατρο, συμμετοχή στην προσαρμογή / διαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού για τα παραπάνω εργαστήρια εφόσον απαιτηθεί, σύνταξη σχετικών αναφορών από τη διενέργεια των εργαστηρίων (έως 3 συμβάσεις).

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P753ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π696_18-06-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ συντονιστη δρασεων πιστοποιησησ, ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, και ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ συντονισμο και υποστηριξη των δρασεων πιστοποιησησ

 Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

«Δημιουργία Συστήματος Ηλεκτρονικών Εξετάσεων για το ΚΠΓ και

Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως Εκπαίδευση των Εξεταστών»

 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 298773 – Υποέργο 1.

 το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου τα ακόλουθα διακριτά αντικείμενα έργου:

 

 1. Συμμετοχή στην ομάδα εργασιών για τον συντονισμό των δράσεων πιστοποίησης  γλωσσομάθειας (πακέτα εργασίας ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3) - (έως 1 σύμβαση για την απασχόληση συνεργάτη)
 2. Συμμετοχή στην ομάδα εργασιών για την ανάπτυξη και υποστήριξη πληροφοριακού κόμβου και εκπαιδευτικών εργαλείων (πακέτα εργασίας ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3) – (έως 1 σύμβαση για την απασχόληση συνεργάτη)

3. Συμμετοχή στην ομάδα εργασιών για τον συντονισμό και την υποστήριξη των δράσεων γλωσσομάθειας (πακέτα εργασίας ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3) – (έως 1 σύμβαση για την απασχόληση συνεργάτη)

 Η προαναφερόμενη πράξη είναι ενταγμένη ως Οριζόντια στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. “Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”.

 Οι θέσεις εργασίας στο σύνολο τους απαιτούν πλήρες ωράριο απασχόλησης για την κάλυψη των απαιτήσεων του έργου και δεν υπάρχουν προϋποθέσεις απασχόλησης συνεργατών που επιθυμούν μερική απασχόληση.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

Σχετικά συννημένα:


P696ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π695_18-06-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ, ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ υποστηριξησ των δρασεων πιστοποιησησ, και εωσ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για συνεργατΕΣ συντονιστΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ πιστοποιησησ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

«Πιστοποίηση Μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις ΤΠΕ»

 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 370398.

 το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου τα ακόλουθα διακριτά αντικείμενα έργου:

 

 1. Συμμετοχή στον συντονισμό των ομάδων εργασίας για την οργάνωση δράσεων πιστοποίησης μαθητών στις ΤΠΕ (πακέτα εργασίας Π4, Π7) - (έως 1 σύμβαση για την απασχόληση συνεργάτη)
 2. Συμμετοχή στην ομάδα εργασιών για την επιμέλεια και τον έλεγχο των δοκιμασιών πιστοποίησης μαθητών στις ΤΠΕ (πακέτο εργασίας Π5) – (έως 1 σύμβαση για την απασχόληση συνεργάτη)

3. Συμμετοχή στην ομάδα εργασιών για την οικονομοτεχνική υποστήριξη των δράσεων πιστοποίησης μαθητών στις ΤΠΕ (πακέτο εργασίας Π7) – (έως 1 σύμβαση για την απασχόληση συνεργάτη)

4. Συμμετοχή στην ομάδα εργασιών για τον συντονισμό των δράσεων πιστοποίησης μαθητών στις ΤΠΕ (πακέτο εργασίας Π7) – (έως 3 συμβάσεις για την απασχόληση συνεργατών)

 

Η προαναφερόμενη πράξη είναι ενταγμένη ως Οριζόντια στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. “Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”.

Οι θέσεις εργασίας στο σύνολο τους απαιτούν πλήρες ωράριο απασχόλησης για την κάλυψη των απαιτήσεων του έργου και δεν υπάρχουν προϋποθέσεις απασχόλησης συνεργατών που επιθυμούν μερική απασχόληση.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

Σχετικά συννημένα:


P695ADA.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π315_27-03-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π315_27-03-2015  για τις ειδικότητες Κ4 και Κ5 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π694_18-06-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

 «Ψηφιακό Αποθετήριο και ολοκληρωμένο σύστημα αριστείας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 341280

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 Συμμετοχή στις Δράσεις/ΠΕ:

 

Δράση/ΠΕ1: Δημιουργία και λειτουργία Ψηφιακού Αποθετηρίου Αριστείας:

 • Ανάπτυξη ιστοτόπου
 • Ανάπτυξη Υποσυστήματος διαχείρισης δράσεων αριστείας
 • Ανάπτυξη Υποσυστήματος διαχείρισης έργων (Θαλής)
 • Ανάπτυξη Αποθετηρίου
 • Επικαιροποίηση – Συντήρηση -Λειτουργία

 

Δράση/ΠΕ7: Αξιολόγηση του έργου

 • Έκθεση Αξιολόγησης έργου

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P694ADA.pdf