ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π582_26-05-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π582_26-05-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π511_12-05-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π511_12-05-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π525_14-05-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π525_14-05-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π508_12-05-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π508_12-05-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π681_15-06-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ SENIOR ENGINEER

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου

“Open Discovery Space: A socially - powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of eLearning resources” (GA No 297229)

 

το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του ερευνητικού Προγράμματος Competitiveness and Innovation Framework Programme  - Information and Communications Technologies (ICT) Policy Support Programme - CIP- ICT- PSP,

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

  • Επικαιροποίηση, διαχείριση και συντήρηση του web-based συστήματος «ODS Vocabulary Bank» που φιλοξενεί τα λεξιλόγια και τις ταξινομίες του έργου ODS καθώς και υποστήριξη χρηστών για την ένταξη και οργάνωση νέων όρων, μεταφράσεων και  συσχετίσεων αυτών.
  • Συμμετοχή σε εργασίες επικαιροποίησης μελέτης για ψηφιακά αποθετήρια  εκπαιδευτικού περιεχομένου που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ODS ως προς ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, καθώς και ενημέρωση της μελέτης με νέα αποθετήρια και περιγραφή των απαιτήσεων για την ενσωμάτωσή τους στην υποδομή ψηφιακού περιεχομένου του ODS.
  • Συμβουλευτικός ρόλος στην ενημέρωση της αρχιτεκτονικής του ODS portal και των σχετικών κοινωνικών εργαλείων για την υποστήριξη των πιλοτικών δράσεων
  • Συμμετοχή στις δράσεις διοίκησης του έργου στο ΙΤΥΕ, προβολής των αποτελεσμάτων του καθώς και σε ενέργειες για τη βιωσιμότητα του έργου

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P681ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π611_03-06-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ :

 

Α) ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΣΔ (ΘΕΣΗ Κ1)

 

Β) ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ (ΚΡΙΣΙΜΩΝ) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΣΔ (ΘΕΣΗ Κ2)

 

Γ) ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΣΔ (ΘΕΣΗ Κ3)

 

Δ) ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ (ΚΡΙΣΙΜΩΝ) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΣΔ (ΘΕΣΗ Κ4)

 

Ε) ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ (ΚΡΙΣΙΜΩΝ) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΣΔ (ΘΕΣΗ Κ5)

 

ΣΤ) ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ (ΚΡΙΣΙΜΩΝ) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΣΔ (ΘΕΣΗ Κ6)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

 

«ΣΤΗΡΙΖΩ – Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»

 

το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε. Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (απόφαση ένταξης 1327/27-07-2011, ΑΔΑ 4Α5Μ9-9ΟΗ ως ισχύει) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (κωδ. Πράξης ΟΠΣ 355294)

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

  1. Συμμετοχή στην Δράση Α3 «Προηγμένες υπηρεσίες ΠΣΔ» και συγκεκριμένα στην υλοποίηση, παραγωγική λειτουργία και συντήρηση της υπηρεσίας «Απομακρυσμένης διαχείρισης συστημάτων» (SchoolRSM)
  2. Συμμετοχή στην Δράση Α2 «Βασικές (κρίσιμες) υπηρεσίες ΠΣΔ» και συγκεκριμένα στην α) υπηρεσία προστασίας κακόβουλων εξωτερικών επιθέσεων και αποτροπής εισβολών που επικεντρώνεται στην αναβάθμιση του μηχανισμού ασφαλείας του δικτύου και των Κέντρων Δεδομένων (datacenters) του ΠΣΔ με σκοπό την διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του δικτύου και των υπηρεσιών του ΠΣΔ αλλά και των χρηστών του και στην  Δράση Α5 «Ενίσχυση – Αναβάθμιση κεντρικών πληροφοριακών υποδομών ΠΣΔ» και συγκεκριμένα στην αρχικοποίηση και λειτουργία του νέου κέντρου δεδομένων (datacenter) ΠΣΔ.
  3. Συμμετοχή στην Δράση Α3 «Προηγμένες υπηρεσίες ΠΣΔ» και συγκεκριμένα στην υλοποίηση α) της υπηρεσίας «Ηλεκτρονικά περιοδικά και ηλεκτρονικές εφημερίδες σχολείων και μαθητικών κοινοτήτων» και β) του ΠΣ «Σύστημα ασφαλούς μετάδοσης εγγράφων»
  4. Συμμετοχή στην Δράση Α2 «Βασικές (κρίσιμες) υπηρεσίες ΠΣΔ» και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη, υποστήριξη της υπηρεσίας «Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με εξελιγμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας, επικοινωνίας και συνεργασίας
  5. Συμμετοχή στην Δράση Α2 «Βασικές (κρίσιμες) υπηρεσίες ΠΣΔ» και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη, υποστήριξη της υπηρεσίας «Συνεργατικά εργαλεία «σχολικών εγγράφων»
  6. Συμμετοχή στην Δράση Α2 «Βασικές (κρίσιμες) υπηρεσίες ΠΣΔ» και συγκεκριμένα στην α) ανάπτυξη, υποστήριξη της υπηρεσίας «Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με εξελιγμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας, επικοινωνίας και συνεργασίας» και β) στην υποστήριξη της υπηρεσίας εικονικών μηχανών ΠΣΔ

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P611ADA.pdf