ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

 

Έχει αναρτηθεί πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π932 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1446_22-12-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

«Researching crowdsourcing to extend IoT testbed infrastructure for multidisciplinary experiments, with more end-user interactions, flexibility, scalability, cost efficiency and societal added value» (IoT Lab)»

το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του 7ου Κοινοτικού Πλαισίου (FP7-ICT-610477).

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

  1. Έρευνα και ανάπτυξη στο πλαίσιο υλοποίησης των παραδοτέων του έργου που αφορούν  στο σχεδιασμό αρχιτεκτονικής και μηχανισμών προστασίας ιδιωτικότητας, στην κινητικότητα, την ενσωμάτωση διάφορων πειραματικών σταθμών και τη μεταφορά σε υπολογιστικό νέφος των ενσωματωμένων πειραματικών σταθμών. (έως δύο συμβάσεις)
  2. Τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο υλοποίησης των παραδοτέων του έργου που αφορούν στην εκτέλεση πειραμάτων για τον έλεγχο και τη διαλειτουργικότητα των διάφορων συστατικών και τη  δημοσίευση αποτελεσμάτων. (έως μία σύμβαση)
  3. Έρευνα και ανάπτυξη στο πλαίσιο υλοποίησης των παραδοτέων του έργου που αφορούν  στο σχεδιασμό μηχανισμών προστασίας ιδιωτικότητας και στον έλεγχο ενσωμάτωσης των διάφορων πειραματικών σταθμών. (έως μία σύμβαση)
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

Σχετικά συννημένα:


P1446ADA.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1215_18-11-2014

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1215_18-11-2014 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1251_25-11-2014

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1251_25-11-2014 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1169_04-11-2014

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1169_04-11-2014 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1252_25-11-2014

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1252_25-11-2014 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/