ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), προτίθεται να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης κατά την διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων με διαπραγμάτευση, αφού προηγήθηκε η διενέργεια διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για την Εκτύπωση / Βιβλιοδεσία των σχολικών βιβλίων του σχολικού έτους 2012-2013, που αποδείχθηκε εν μέρει άγονος.


Η πρόθεση ανάθεσης των παραπάνω υπηρεσιών απευθύνεται σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα και οι υπηρεσίες θα ανατεθούν σε Δικηγόρο Παρ΄ Αρείω Πάγω με δεκαετή κατ’ ελάχιστον εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση σε θέματα σύναψης, εκτέλεσης και ελέγχου της νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων από το δημόσιο, ΝΠΔΔ και ειδικότερα ΝΠΙΔ

Σχετικά συννημένα:

Π391_ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.pdf