ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ BARCODES

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 6 «Οργάνωση συστήματος αποθήκευσης και νέες υπηρεσίες εκτύπωσης διδακτικών βιβλίων» του Έργου: «Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα», προτίθεται έως τις 23/04/2012 να προμηθευτεί, δι’ απευθείας αναθέσεως:


- 8 Ασύρματα Φορητά Τερματικά και ασύρματο δικτυακό εξοπλισμό (Access Points)


-2 εκτυπωτές barcode


Σχετικά συννημένα:


Π394_ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.pdf