ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π561/19.06.2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διενέργεια τακτικού  διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία και επεξεργασία πολυμεσικού υλικού» στο πλαίσιο  της πράξης «Ψηφιακό αποθετήριο και ολοκληρωμένο σύστημα Αριστείας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση» -Υποέργο 2, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 341280 απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5925/02.05.2011 (ΑΔΑ 4ΑΘΡ9-ΔΚ)


Κριτήρια ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά


Προϋπολογισμός προμήθειας:  € 114.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 92.682,93 - ΦΠΑ: € 21.317,07)


 Υπεύθυνος επικοινωνίας :  Γ Μεταξάς / Δ. Καραϊσκάκης : Τηλ Επικοινωνίας 2610 960300

Σχετικά συννημένα:

RFP_Aristeia_341280_Π561.docxPerilipsi_RFP_341280_Π561.pdf
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.