ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Π256/15-03-2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου «1» με τίτλο «Σχεδιασμός και Παραγωγή Περιεχομένου Μαθημάτων» της πράξης «Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων», (Κωδικός ΟΠΣ: 296437), το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, προτίθεται, έως τις 19/03/2013, να αναθέσει με διαπραγμάτευση σε ανάδοχο, την προμήθεια αναλωσίμων άμεσης ανάγκης για τις ανάγκες ελέγχου και αρχειοθέτησης του υλικού επαναληπτικών διαγωνισμάτων των Βοηθημάτων.

Σχετικά συννημένα:

Π256_15_03_13_ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ_ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ.pdf