ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π374/17.04.2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ", στα πλαίσια του Υποέργου 14  «Προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού του ΙΤΥΕ για τις  ανάγκες των υπόλοιπων υποέργων του έργου «Υποστήριξη  Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα  2013"   προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου  για τη συντήρηση εξοπλισμού του ΥΠ_09 «Ανάπτυξη και Λειτουργία ΠΣΔ για το διάστημα 1/1/2013 – 31/12/2013».


Λεπτομέρειες και παραλαβή τεύχους: από το http://www.sch.gr/procurement 


Σχετικά συννημένα:


ΑΔΑ Π 374.pdf