Δημόσια Διαβούλευση Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού: Αναβάθμιση κεντρικών υποδομών του ΙΤΥΕ - Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη των δράσεων του Ψηφιακού σχολείου

 


Δημόσια Διαβούλευση Τεύχους Διαγωνισμού


Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού, υπολογιστικού και λοιπού περιφερειακού εξοπλισμού και λογισμικού για την αναβάθμιση κεντρικών υποδομών του ΙΤΥΕ και την υποστήριξη των δράσεων του Ψηφιακού Σχολείου.
Ταξινόμηση κατά CPV:
32420000 Εξοπλισμός δικτύου
30230000 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε 499.999,99 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.


Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης “ΣΤΗΡΙΖΩ’’ -κωδ. ΟΠΣ 355294- του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.


Ημερομηνία Λήξης Διαβούλευσης: 11 Σεπτεμβρίου 2013


Για να παραλάβετε το Σχέδιο Τεύχους Διακήρυξης για Διαβούλευση και το Έντυπο Υποβολής Παρατηρήσεων επιλέξτε παρακάτω:


Λήψη Αρχείων