Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για τη Διανομή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2014-15

Τίτλος : Διανομή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2014-15 


Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης: Υπηρεσίες Οργάνωσης και Διανομής Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2014-15


Προϋπολογισμός : €580.000,00  πλέον Φ.Π.Α. 23% €133.400,00 ήτοι συνολική δαπάνη €713.400,00  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 


Ημερομηνία Λήξης διαβούλευσης : Τετάρτη 09/10/2013


 


Υπεύθυνος επικοινωνίας : Πάρης Μπάγιας , bayias@cti.gr


 Λήψη Αρχείων