ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Π286/04.04.17_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.∆, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την 11/04/2017, να αναθέσει σε ανάδοχο την προμήθεια τόνερ κι αναλωσίμων εκτυπωτών για τις ανάγκες λειτουργίας της Δ/νσης Εκδόσεων σε Αθήνα και Ασπρόπυργο, όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 8.600,00 € µη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Για την εκτέλεση του έργου δεν χορηγείται προκαταβολή.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εγγράφως τις προσφορές τους έως την 11/04/2017 στα γραφεία Αθηνών του ΙΤΥΕ, Μητροπόλεως 26-28, Τ.Κ. 105 63, Αθήνα, 4ος όροφος.

Για περισσότερες πληροφορίες: Φώσκολος Φραγκίσκος  210-33.50.709 (foskolos@cti.gr ).


Σχετικά συννημένα:


P286_04_04_2017_Prothesi_anathesis_promitheia_toner.pdf