ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ / ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΧΑΡΤΟΥ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται, έως τις 07/06/2017  να πωλήσει / διαθέσει σε ανάδοχο, προς ανακύκλωση,  παλαιά – χρησιμοποιημένα βιβλία, μαθητικά τετράδια και χρησιμοποιημένο λευκό φωτοτυπικό χαρτί, από σχολικές μονάδες του Δήμου Αμυνταίου (Νομός Φλώρινας).

Κριτήριο Ανάθεσης: Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο προσφέρων την υψηλότερη τιμή ανά τόνο.

 Ελάχιστη αποδεκτή προσφορά: 70 ευρώ ανά τόνο (η τιμή θα καλύπτει το σύνολο των δαπανών του αναδόχου)

Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2017

 Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να στείλουν την κλειστή προσφορά τους στα γραφεία μας στην Αθήνα  στα γραφεία του ΙΤΥΕ στην Αθήνα (Μητροπόλεως 26-28, 105 63, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, 4ος όροφος) μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία κι ώρα, ήτοι μέχρι 07/06/2017 και ώρα 12:00

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Μαρία Αρβανίτη  τηλ: 210 33 50 753, email: arvaniti@cti.gr

 


Σχετικά συννημένα:


P479_31_05_2017_Prosklisi_Ypovolis_prosforon_diathesis_anakyklosimou_xartou.pdf