ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1091_18-12-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1091_18-12- 2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1073_16-12-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1073_16-12-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1053_05-12-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1053_05-12-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1017_28-11-2019_Κ1 & Κ3

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1017_28-11-2019  Κ1 & Κ3 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1101_19-12-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 • ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1) 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

«Safe and green Sensor Technologies for self-explaining and forgiving Road Interactive aPplications – SAFE STRIP»

που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (H2020- GA Number:723211)

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση ς μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο/α:

WP3: SAFE STRIP sensorial and communication system development

Στο πλαίσιο του WP3 του έργου SAFESTRIP, που είναι leader το ΙΤΥΕ, θα αναπτυχθεί το σύστημα των αισθητήρων και της επικοινωνίας που θα εγκαθίσταται στην άσφαλτο (STRIP).

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


20191219_p1101.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π1099_19-12-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ ΓΙΑ :

 

Α)   ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

Β)   ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου

 

«Νέες Τεχνολογίες για Βελτιστοποίηση Υπολογιστικού και Προγραμματιστικού Περιβάλλοντος ΔΕΤ (NEw Technologies for Optimization of computational and programming environment)  - “NETO”»

 

το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

 

προτίθεται να συνάψει έως

 • 4 (τέσσερις) συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης με αντικείμενο την υποστήριξη των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας που διαχειρίζονται δεδομένα της εκπαίδευσης και τα οποία αναπτύσσει η ΔΕΤ (στο εξής για συντομία ‘Πληροφοριακά Συστήματα της ΔΕΤ’) μέσω: α) της αποτύπωσης συχνά εμφανιζόμενων ερωτημάτων/προβλημάτων που σχετίζονται με την αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων της ΔΕΤ και της σύνταξης οδηγιών αντιμετώπισης (FAQ), β) της δημιουργίας ημερολογίου συστηματικής αποτύπωσης ροών εργασιών μεγάλου εύρους που σχετίζονται με τη λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων της ΔΕΤ και που παρουσιάζουν κυκλική επαναληπτικότητα (π.χ. σε ετήσια βάση, κλπ.), γ) της επικαιροποίησης εγχειριδίων χρήσης για τα πληροφοριακά συστήματα της ΔΕΤ.
 • 1 (μία) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης με αντικείμενο: α) την επικαιροποίηση εγχειριδίων χρήσης για τα συστήματα που αναπτύσσει η ΔΕΤ, β) την επικαιροποίηση και έλεγχο βιβλιοθηκών λογισμικού που αξιοποιούνται στα συστήματα που αναπτύσσει η ΔΕΤ (DevExpress, Entity Framework, ASYNC threading διεργασιών, κλπ.) - σχετική εκπαίδευση προγραμματιστών

 

 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)

 


Σχετικά συννημένα:


20191219_p1099.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1098_19-12-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

(ITYE) - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

 

A) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

B) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2)

C) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3)

D) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ4)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης/Έργου

 

«Νέες Τεχνολογίες για Βελτιστοποίηση Υπολογιστικού και Προγραμματιστικού Περιβάλλοντος ΔΕΤ (NEw Technologies for Optimization of computational and programming environment)  - “NETO”» που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του ΙΤΥΕ «Διόφαντος».

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


20191219_p1098.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1097_19-12-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

 

A)    ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΟΥΣ  Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

B)    ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ  Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2)

C)     ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3)

D)    ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ4)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης/Έργου

 

«Νέες Τεχνολογίες για Βελτιστοποίηση Υπολογιστικού και Προγραμματιστικού Περιβάλλοντος ΔΕΤ (NEw Technologies for Optimization of computational and programming environment)  - “NETO”» που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


20191219_p1097.pdf

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γεν. Δ/νσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


1732.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1008_27-11-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1008_27-11-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1091_18-12-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
 • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου: 

«Competence development of STE(A)M educators through online tools and communities / STE(A)MOnEdu» 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus+ KA3: Support for policy reform - Forward looking Cooperation Projects - Grant Agreement Number: 612911)

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο/α:

 • Παρακολούθηση και αναφορά ερευνητικών δραστηριοτήτων του έργου.
 • Ανάπτυξη απαιτήσεων και έλεγχος μετα-δεδομένων και υπηρεσιών της πλατφόρμας υποστήριξης για την δημιουργία και πιστοποίηση του προφίλ κατά IEEE LOM.
 • Ανάπτυξη απαιτήσεων και έλεγχος της πλατφόρμας υποστήριξης αναφορικά με το εκπαιδευτικό υλικό και τη διεξαγωγή εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο.
 • Ανάπτυξη απαιτήσεων, σχεδιασμός και έλεγχος του πλαισίου εκπαίδευσης STE(A)M.
 • Ανάπτυξη προδιαγραφών των πολιτικών εκπαίδευσης STE(A)M.
 • Ανάπτυξη απαιτήσεων και έλεγχος του εκπαιδευτικού υλικού στο γνωστικό αντικείμενο.
 • Συντονισμός και υποστήριξη των πιλοτικών δράσεων σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Συντονισμός και υποστήριξη των δράσεων αξιολόγησης.
 • Υλοποίηση δράσεων διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου.
 • Δημοσίευση άρθρων σε επιστημονικά συνέδρια ή/και περιοδικά που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του έργου και ειδικότερα σε θέματα τηλεπικοινωνιών και Διαδικτύου των Πραγμάτων.
 • Υποστήριξη των δράσεων εξασφάλισης ποιότητας των διαδικασιών και προϊόντων του έργου.
 • Προετοιμασία και παραγωγή των απαραίτητων επίσημων αναφορών του έργου.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


20191218_p1091.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1030_29-11-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1030_29-11-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1005_27-11-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1005_27-11-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1031_29-11-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1031_29-11-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1006_27-11-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1006_27-11-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr