ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π826_23-09-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π826_23-09-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

Πρόσκληση εκ νέου εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διοικητή & Υποδιοικητών στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας [ΥΠΑ]

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


72725.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π872_07-10-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ:

 

  ΕΜΠΕΙΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ – (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)- ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  Κ1     (ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 1)

 

                                 Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης/Έργου

Open Social Innovation policies driven by co-creative Regional Innovation eco-systemS «OSIRIS», με Κωδ. Index Number PGI00029, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους, στo πλαίσιο του προγράμματος INTERREG Europe.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)

 


Σχετικά συννημένα:


20190107_p872.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π864_04-10-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 

 • ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Ή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

«eSafety Label+: Become the next eSafety Champion»  ΚΩΔ.:1214

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus+ Call: 2017, Strategic Partnerships for school education, Key Action 2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, Grant Agreement Number: 2017-1-EL01-KA201-036242).

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο/α:

 

 • Υποστήριξη ανοικτού διαδικτυακού μαθήματος (MOOC) για την ψηφιακή ασφάλεια το οποίο θα απευθύνεται σε
  • Εκπαιδευτικούς
  • Σχολικούς συμβούλους
  • ICT administrators

 

 • Σύνταξη φιλικής προς το κοινό αναφοράς η οποία θα περιλαμβάνει:
  • τα κύρια ευρήματα του έργου και προτάσεις αξιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου,
  • τις βέλτιστες πρακτικές διαδικτυακής ασφάλειας στο σχολικό περιβάλλον,
  • την ανατροφοδότηση και τις εμπειρίες από το σχήμα των eSafety πρεσβευτών της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Τσεχίας,
  • τις προτάσεις και τις κατευθυντήριες πολιτικές της Συμβουλευτικής Επιτροπής (Advisory Board) του έργου για την ενίσχυση της ψηφιακής εμπιστοσύνης και την αντιμετώπιση των αναδυόμενων διαδικτυακών κινδύνων

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


20191004_p864.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π813_18-09-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π813_18-09-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΧΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ & ΑΓΟΡΩΝ [ΕSMA]

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


5.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ [ERA]

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


151376.pdf56_ENIM.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ [SRB]

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


565.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [EUROJUST]

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


566.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ IMI2 JU

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


30429_ENIMEROTIKO.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ [ΕΕSC]

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


30856_ENIMEROTIKO.pdf

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨ/ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


5081.pdf

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨ/ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜ. & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


150589_ENIMEROTIKO.pdf5082_ENIMEROTIKO.pdf

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦ/ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


5080_ENIMEROTIKO.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π806_13-09-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π806_13-09-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr