ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π 1373)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ  ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ     

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

«Georeferencing Resources for Environment oriented and Telecommunication-based Applications - GRETA», (κωδ. Ι1.32.12),

το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013».  (Έναρξη: 1/1/2012- Λήξη: 31/3/2014).

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

Τεχνικός έλεγχος της υλοποίησης εφαρμογών πάνω από κινητές συσκευές τις οποίες υλοποιεί το ΙΤΥΕ στα πλαίσια του ΠΕ5 του έργου 

Υλοποίηση δράσεων προβολής αποτελεσμάτων της συμμετοχής του ΙΤΥΕ στο έργο (στα πλαίσια του ΠΕ2 του έργου).

(έως 1 σύμβαση)

Σχεδιασμός και υλοποίηση modules των www και mobile εφαρμογών που αναπτύσσει το ΙΤΥΕ στα πλαίσια του ΠΕ5 του έργου (έως 1 σύμβαση)

Υλοποίηση www και mobile εφαρμογών (στα πλαίσια του ΠΕ5 του έργου) (έως 1 σύμβαση)

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP1373.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π 1374)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

 ”Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ενίσχυσης Ψηφιακής Εμπιστοσύνης”

 το οποίο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και ειδικότερα στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» με κωδικό Πράξης 217118, που συγχρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

  1. Ανάπτυξη και προσαρμογή λογισμικού στο πλαίσιο υλοποίησης των παραδοτέων της πράξης και λειτουργική και τεχνική υποστήριξη των χρηστών της Διανομής Ασφαλείας
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

Σχετικά συννημένα:


ADAP1374v.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τον εξοπλισμό του εργαστηρίου συντήρησης του κτηρίου ‘Δ. Μαρίτσας’,  προτίθεται έως την 09/12/2013 να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την προμήθεια ηλεκτρικών εργαλείων, εργαλείων χειρός και σχετικών αναλωσίμων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καταγράφονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα ‘Εξοπλισμός Εργαστηρίου Συντήρησης’.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης του ΙΤΥΕ στο τηλέφωνο 2610-960379, 960364, fax: 2610-960389, Διονύσης Καραϊσκάκης.


Σχετικά συννημένα:


P_1363.pdfP1363_ANNEX.doc

Πρόθεση Ανάθεσης Υπηρεσιών Διαμονής σε ξενοδοχεία εσωτερικού - Πάτρα

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


P1353.pdf

Πρόθεση Ανάθεσης Υπηρεσιών διαμονής σε ξενοδοχεία εσωτερικού - Θεσσαλονίκη

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


P1352.pdf

Πρόθεση Ανάθεσης Υπηρεσιών Διαμονής σε ξενοδοχεία εσωτερικού - Αθήνα [Π.1344]

Περισσότερες πληφορορίες

Σχετικά συννημένα:


P1344.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π 1357)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Έμπειρου συνεργάτη επιστήμονα μηχανικού Η/Υ κ΄ Πληροφορικής ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Συνεργάτη επιστήμονα μηχανικού Η/Υ κ΄ Πληροφορικής

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

«Απλούστευση Διαδικασιών Διοικητικής Υποστήριξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π «Διοικητική Μεταρρύθμιση» (απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 890/14-04-2011, ΑΔΑ: 4ΑΓΓΚ-Ω5) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 331929.

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

  1. – Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας για την επεξεργασία δεδομένων που αφορούν σε μαθητές, προσωπικό και δομές της Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης (στα πλαίσια των πακέτων εργασίας ΠΕ2 και ΠΕ3 του έργου)

-       Λειτουργική υποστήριξη χρηστών (στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΠΕ6 του έργου)

(1 σύμβαση)

  1.  – Ανάπτυξη μηχανισμών διαλειτουργίας καθώς και επιπλέον λειτουργικότητας για την επεξεργασία δεδομένων που αφορούν σε μαθητές, προσωπικό και δομές της Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης καθώς και της μη-τυπικής εκπαίδευσης (στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΠΕ5 του έργου)

-       Λειτουργική υποστήριξη χρηστών (στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΠΕ6 του έργου)

(1 σύμβαση)

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

Σχετικά συννημένα:


ADAP1357.pdf

Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Δημοσιεύσεις στον Εθνικό Τύπο

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


ProsklisigiaDimosiefseis.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π 1340)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου

 

MOVESMART: Renewable Mobility Services in Smart Cities

(Grant agreement no: 609026) που χρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (FP7-SMARTCITIES-2013).

                                   το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»                                  

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση  μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

Σχεδιασμός τεχνικών προδιαγραφών και αρχιτεκτονικής υπηρεσιών MOVESMART και αλληλεπίδρασή της με τη γνωσιακή βάση δεδομένων συγκοινωνιακής κίνησης, η οποία θα προσαρμόζεται στις πραγματικές συνθήκες κίνησης, με στόχο τη γρήγορη εύρεση βέλτιστων προσωποποιημένων διαδρομών, στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας ΠΕ2.

Ανάπτυξη τεχνικών δημιουργίας / συντήρησης ιστορικών δεδομένων κίνησης για τη γνωσιακή βάση δεδομένων κίνησης. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και πειραματική αξιολόγηση θεμελιωδών αλγοριθμικών μεθόδων αναζήτησης συντομότερων διαδρομών σε χρονοεξαρτώμενα αστικά δίκτυα. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και πειραματική αξιολόγηση αλγοριθμικών τεχνικών πληθοπορισμού (crowd-sourcing) για παρακολούθηση και καταγραφή δεδομένων κίνησης πραγματικού χρόνου σε συγκοινωνιακά δίκτυα και αξιολόγησης των συνιστώμενων διαδρομών, στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας ΠΕ3.

Σχεδίαση, ανάπτυξη και πειραματική αξιολόγηση αλγοριθμικών προσεγγίσεων ζητημάτων ανανεούμενης κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακά και περιβαλλοντικά αποδοτικών λύσεων, στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας ΠΕ4.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP1340.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π 1339)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ

 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου

eCOMPASS: eCO-friendly urban Multi-modal route PlAnning Services for Mobile uSers

(Grant agreement no: 288094) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (FP7-ICT-2011-7).

                                   το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»                                  

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση  μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

1.     Ανάπτυξη, συγκριτική αξιολόγηση και πειραματικός έλεγχος καινοτόμων υπηρεσιών για εύρεση βέλτιστων χρονο-εξαρτώμενων διαδρομών σε οδικά δίκτυα, και ολοκλήρωσής τους με τα υπόλοιπα τμήματα της αρχιτεκτονικής eCOMPASS, στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας ΠΕ2.

2.     Τεχνική υποστήριξη ιστοτόπου και wiki του έργου, στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας ΠΕ8.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP1339.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

 

Εχει αναρτηθεί πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1212

στην ιστοσελίδα των προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π 1327)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ  (1) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

 στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 Heterogeneous Ad-hoc Networks for Distributed, Cooperative, and Adaptive Multimedia Signal Processing Handicams – HANDICAMS-, Grant Agreement 323944,

που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του FP7, FET/ FP7-ICT-2013-C, Έναρξη: 1/10/2013- Λήξη: 31/09/2016.

 το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

  1. Ανάπτυξη μεθόδων και αλγορίθμων και λογισμικού για κατανεμημένη κωδικοποίηση πηγής, στα πλαίσια της ΕΕ 4.
  2. Ανάπτυξη τεχνικών στα πλαίσια της Θεωρίας παιγνίων, για συνεργατικότητα μεταξύ κόμβων του δικτύου με διαφορετικά ενδιαφέροντα, στα πλαίσια της ΕΕ 2.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

Σχετικά συννημένα:


ADAP1327.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π 1320)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΔΕΚΑ (10) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης

«Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και

Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων»

που έχει ενταχθεί στο Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441,

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

  1. Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέου ψηφιακού διαδραστικού υλικού για το Μάθημα της Ιστορίας και «εμπλουτισμός» των ηλεκτρονικών εκδόσεων των σχολικών βιβλίων Ιστορίας με το υλικό αυτό καθώς και επιλογή, ανάρτηση, μετασχολιασμό και δημοσίευση στο Ψηφιακό Αποθετήριο «Φωτόδεντρο» μαθησιακών αντικειμένων για την Ιστορία  (έως 10 συμβάσεις).
  2. Συντονισμός και επιστημονική καθοδήγηση ομάδας για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη ψηφιακού διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού για το Μάθημα της Ιστορίας και «εμπλουτισμού» των ηλεκτρονικών εκδόσεων των σχολικών βιβλίων Ιστορίας καθώς και για την επιλογή, ανάρτηση, μετασχολιασμό και δημοσίευση στο Ψηφιακό Αποθετήριο «Φωτόδεντρο» μαθησιακών αντικειμένων για την Ιστορία (έως 3 συμβάσεις).
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

Σχετικά συννημένα:


ADAP1320.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π 1319)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

 στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

«Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων»

η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και ειδικότερα στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441, που συγχρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο

 το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

  1. Ανάδειξη και προβολή καλών πρακτικών αξιοποίησης του ψηφιακού περιεχομένου του έργου (έως 9 συμβάσεις)
  2. Συντονισμό και υποστήριξη Δικτύου Καινοτόμων Εκπαιδευτικών (έως 1 σύμβαση)
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

Σχετικά συννημένα:


ADAP1319.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

Εχουν αναρτηθεί πρακτικά αξιολόγησης των Προσκλήσεων Π1211 & Π1212

στην ιστοσελίδα των προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/