ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π614_03-06-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π614_03-06-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π802_14-07-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ :

 

Α) ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΣΔ (ΘΕΣΗ Κ1)

 

Β) ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ (ΚΡΙΣΙΜΩΝ) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΣΔ (ΘΕΣΗ Κ2)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

 

«ΣΤΗΡΙΖΩ – Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»

 

το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε. Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (απόφαση ένταξης 1327/27-07-2011, ΑΔΑ 4Α5Μ9-9ΟΗ ως ισχύει) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (κωδ. Πράξης ΟΠΣ 355294)

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

 1. Συμμετοχή στην Δράση Α3 «Προηγμένες υπηρεσίες ΠΣΔ» και συγκεκριμένα στην υλοποίηση, παραγωγική λειτουργία και συντήρηση της υπηρεσίας «Απομακρυσμένης διαχείρισης συστημάτων» (SchoolRSM)
 2. Συμμετοχή στην Δράση Α2 «Βασικές (κρίσιμες) υπηρεσίες ΠΣΔ» και συγκεκριμένα στην α) υπηρεσία προστασίας κακόβουλων εξωτερικών επιθέσεων και αποτροπής εισβολών που επικεντρώνεται στην αναβάθμιση του μηχανισμού ασφαλείας του δικτύου και των Κέντρων Δεδομένων (datacenters) του ΠΣΔ με σκοπό την διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του δικτύου και των υπηρεσιών του ΠΣΔ αλλά και των χρηστών του και στην  Δράση Α5 «Ενίσχυση – Αναβάθμιση κεντρικών πληροφοριακών υποδομών ΠΣΔ» και συγκεκριμένα στην αρχικοποίηση και λειτουργία του νέου κέντρου δεδομένων (datacenter) ΠΣΔ.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P802ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π801_14-07-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ συντονιστη δρασεων πιστοποιησησ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

 

«Δημιουργία Συστήματος Ηλεκτρονικών Εξετάσεων για το ΚΠΓ και

Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως Εκπαίδευση των Εξεταστών»

 

 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 298773 – Υποέργο 1.

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το ακόλουθο αντικείμενο έργου:

 

 1. Συμμετοχή στην ομάδα εργασιών για τον συντονισμό των δράσεων πιστοποίησης  γλωσσομάθειας (πακέτα εργασίας ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3) - (έως 1 σύμβαση για την απασχόληση συνεργάτη)

 

Η προαναφερόμενη πράξη είναι ενταγμένη ως Οριζόντια στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. “Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”.

 

Η θέση εργασίας απαιτεί πλήρες ωράριο απασχόλησης για την κάλυψη των απαιτήσεων του έργου και δεν υπάρχουν προϋποθέσεις απασχόλησης συνεργάτη που επιθυμεί μερική απασχόληση.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P801ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π800_14-07-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«Co-creating smart cities of the future (OrganiCity)»

 

που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Horizon 2020 –  Grant Agreement No. 645198

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου τα έργα:

 

 • προσδιορισµό των λειτουργικών προδιαγραφών και σχεδιασµό των προγραµµατιστικών διεπαφών (API) για ανάπτυξη εφαρµογών κινητών συσκευών και παγκόσµιου ιστού,
 • ανάπτυξη της διαδικτυακής διεπαφής που συμπληρώνει τις λειτουργίες που προβλέπονται από την ανάπτυξη των εφαρμογών κινητών συσκευών,
 • λειτουργική και τεχνική σχεδίαση, συμπεριλαμβανομένου των πτυχών της χρηστικότητας των κινητών εφαρμογών,
 • βελτίωση της διεπαφής εφαρμογών και σχεδίαση διαδικτυακών εφαρμογών που θα συμπληρώνουν εφαρμογές κινητών,
 • παρακολούθηση πιλοτικών εκτελέσεων, συλλογή δεδομένων, σύγκριση  και αξιολόγηση,
 • Εμπειρογνώμονας σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιολόγησης της χρήσης συνεργατικών εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό και σε Κινητές Συσκευές.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P800ADA.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π611_03-06-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π611_03-06-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π681_15-06-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π681_15-06-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π695_18-06-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π695_18-06-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π696_18-06-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π696_18-06-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π694_18-06-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π694_18-06-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

Aπόσπαση Υπαλλήλων στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


Diavivastiko.docxApospaseisYpourgeiouErgasias.pdf

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Προμήθεια εξοπλισμού / λογισμικού Video, VoIP και Web Hosting ΥΠ1 ΣΤΗΡΙΖΩ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες του έργου «ΣΤΗΡΙΖΩ» - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», Υποέργο 1 «Υλοποίηση πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ (εργασίες αρμοδιότητας ΙΤΥΕ)» προκηρύσσει Πρόχειρο (Συνοπτικό) διαγωνισμό για να προμηθευτεί εξοπλισμό και  λογισμικό για τις ανάγκες των υπηρεσιών Video, VoIP και Web Hosting, του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

 

Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε € 38.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 30.894,30€ - ΦΠΑ: 7.105,70€ )

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις κλειστές τεχνοοικονομικές προσφορές τους (ενιαίος κλειστός φάκελος ή συσκευασία) μέχρι την Πέμπτη 23/07/2015 και ώρα 15:00 μ.μ.

 

Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται αυτοπροσώπως από την Γραμματεία του ΙΤΥΕ (Κτήριο «Δ. Μαρίτσας», Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Ρίο, 265 04, τηλ. 2610 – 960300, fax: 2610 - 960490).

 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του World Wide Web στη  διεύθυνση www.sch.gr/procurement

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π754_30-06-2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

«Σύνδεση με Σύνεση »

που επιχορηγείται από το Πρόγραμμα ΜΚΟ Στην Ελλάδα – Είμαστε Όλοι Πολίτες του Ε.Ο.Χ. σύμφωνα με την σύμβαση επιχορήγησης έργου υπ. αριθ. C2.5  / vs-2064-485904(Έναρξη: 01/05/2015 - Λήξη: 30/04/2016)

 το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο που αποτελείται από τις παρακάτω Δράσεις:

 • Σχεδιασμός, οργάνωση & υλοποίηση Webinars
 • Οργάνωση και υλοποίηση 4 δια ζώσης σεμιναρίων προς εκπαιδευτικούς
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

Σχετικά συννημένα:


P754ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π753_30-06-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου

“S.A.M.E. WORLD – SUSTAINABILITY.AWARENESS.MOBILIZATION.ENVIRONMENT in the Global Education for EYD 2015”

 

το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος EuropeAid 2014 “NON-STATE ACTORS AND LOCAL AUTHORITIES IN DEVELOPMENT” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

 1. Συμμετοχή στη διοργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου για εκπαιδευτικούς σε θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και περιβαλλοντικής αδικίας (blended course), περιλαμβανομένης και της προσαρμογής / διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού υλικού για το σεμινάριο,  στη διοργάνωση, συντονισμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών εργαστηρίων για μαθητές σε θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και περιβαλλοντικής αδικίας περιλαμβανομένης και της προσαρμογής / διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού υλικού για τα εργαστήρια, στον συντονισμό της υλοποίησης ευρωπαϊκού διαγωνισμού καλών πρακτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη σχολική εκπαίδευση, στη συλλογή και ανάδειξη καλών πρακτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και συμμετοχή στην αξιολόγηση αυτών και στην  προβολή των αποτελεσμάτων του έργου (έως 1 σύμβαση).
 2. Συμμετοχή ως ερευνητής/ερευνήτρια στο Παρατηρητήριο κατά της περιβαλλοντικής αδικίας με αντικείμενο την έρευνα, την ανάδειξη και προβολή περιπτώσεων περιβαλλοντικής αδικίας, οργάνωση και συντονισμός του Παρατηρητηρίου κατά της περιβαλλοντικής αδικίας και της ομάδας ερευνητών, συμβουλευτικός ρόλος σε νομικά θέματα περιβαλλοντικής αδικίας και περιβαλλοντικής δικαιοσύνης στο πλαίσιο της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, συντονισμός των θεμάτων προβολής των αποτελεσμάτων του Παρατηρητηρίου στα κοινωνικά δίκτυα, συμβουλευτικός ρόλος σε νομικά ή διαδικαστικά θέματα στην εκπόνηση ευρωπαϊκού διαγωνισμού καλών πρακτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη σχολική εκπαίδευση, προβολή των αποτελεσμάτων του έργου στα κοινωνικά δίκτυα (έως 1 σύμβαση).
 3. Συμμετοχή στην υλοποίηση εκπαιδευτικών εργαστηρίων για μαθητές σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και περιβαλλοντικής αδικίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο πλαίσιο του έργου και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων Ψηφιακή Αφήγηση (Digital Storytelling) και Κοινωνικό Θέατρο, συμμετοχή στην προσαρμογή / διαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού για τα παραπάνω εργαστήρια εφόσον απαιτηθεί, σύνταξη σχετικών αναφορών από τη διενέργεια των εργαστηρίων (έως 3 συμβάσεις).

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P753ADA.pdf

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού στο Πλαίσιο του ΥΠ6 My School

Διενέργεια Πρόχειρου διαγωνισμού, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή  αναδόχου για Προμήθεια αποθηκευτικής υποδομής, ανανέωση εγγύησης καλής λειτουργίας και ανανέωση αδειών χρήσης του λογισμικού Ms SQL Server» στο πλαίσιο του Έργου: «Υποστήριξη Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2015», Υποέργο 6 «Πληροφοριακό Σύστημα myschool».

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 50.600,00€ (πενήντα  χιλιάδων εξακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου  του ΦΠΑ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του ΙΤΥΕ στο τηλέφωνο 2610-960318,  fax: 2610 960490, κος Γιάννης Πλέγας.


Σχετικά συννημένα:


P749_300615_ProxeirosDiagonismos_PromithiaEksoplismouYP6myschool.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Διοργάνωσης Συνεδρίου στην Πάτρα στο Πλαίσιο του Έργου eTwinning2014

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε),  Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης eTwinning 2015», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς πόρους,  προτίθεται έως 13 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδήλωσης σε τουριστικό γραφείο για την διεξαγωγή Πανευρωπαϊκού συνεδρίου που θα διεξαχθεί στις 8-10 Οκτωβρίου 2015 στην Αθήνα για εκπαιδευτικούς. Οι  συμμετέχοντες θα είναι περίπου 74.

 

Για τους Έλληνες συμμετέχοντες (14 άτομα) η πληρωμή θα γίνει από το ΙΤΥΕ, μετά την κατάρτιση της σχετικής σύμβασης. Τα έξοδα δεν προκαταβάλλονται και εξοφλούνται μετά το πέρας του συνεδρίου.  O Προϋπολογισμός ανάθεσης διαμορφώνεται σε 5.740 ευρώ για το ΙΤΥΕ (έξοδα Ελλήνων συμμετεχόντων) και συνολικά για όλες τις χώρες 30.340 ευρώ (410 ευρώ το άτομο) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν με e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι την 13/7 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Θα επιλεγεί η προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή από αυτές που θα πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις.


Σχετικά συννημένα:


P748_300615_ProthesiAnathesis_YpiresiesDiorganosisSynedriou.pdf