Σχολικά βιβλία από Οργανισμό - Πρότυπο

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ

 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=64191350

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (Π489/11-05-2015)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο των απαιτήσεων υποστήριξης της λειτουργίας  της αποθήκης χάρτου και σε συνέχεια της υπ. αρ. Π489/11-05-2015 απόφασης του προεδρεύοντος Αντιπροέδρου του Ι.Τ.Υ.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια Ηλεκτρικού Περονοφόρου Οχήματος με Περιστρεφόμενη Λαβίδα Ρολών Χάρτου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 58.000,00 € (πενήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 10/06/2015

 

Για διευκρινήσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Φραγκίσκο Φώσκολο, τηλ.: 210 3350709, φαξ: 210 3222135.

 

 

 


Σχετικά συννημένα:


P489_SYNOPTIKOS_DIAGONISMOS_PROMITHIA_PERONOFOROU_OXIMATOS_ME_LAVIDA_ROLON_CHARTOU.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π546_19-05-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης

«Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και

Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων»

 που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441,

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 Συμμετοχή σε σχεδίαση και ανάπτυξη γραφικών για:

 • μαθησιακά αντικείμενα και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό  που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου
 • περιβάλλοντα χρήστη (GUI) των ψηφιακών διαδικτυακών υπηρεσιών του έργου (ιστότοπο για σχολικά βιβλία, ψηφιακά αποθετήρια «Φωτόδεντρο»,  Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, web site έργου)
 • υλικό δημοσιότητας (φυλλάδια, αφίσες κα.)

 (έως 1 σύμβαση)

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

Σχετικά συννημένα:


P546ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π525_14-05-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«Holistic Personal public Eco-mobility (HoPE)»

 

που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του CIP 2007-2013 –  Grant Agreement No 621133

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου τα έργα:

 

 • Συντονισμός πιλοτικής εφαρμογής των τελικών υπηρεσιών του έργου HoPE, τεχνική προετοιμασία και οργάνωση δραστηριοτήτων εκπαίδευσης του προσωπικού συγκοινωνιακών φορέων καθώς και χρηστών/αξιολογητών.
 • Συντονισμός και εκτέλεση της πιλοτικής εφαρμογής των τελικών υπηρεσιών του έργου στην πόλη της Αθήνας.
 • Παρακολούθηση εκτέλεσης πιλοτικών εφαρμογών του έργου, συλλογή δεδομένων, σύγκριση  και αξιολόγηση. 

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P525ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π519_12_05_2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ MIAΣ (1) ΣΥΜΒΑΣH ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«Photonics for High-Performance, Low-Cost and Low-Energy Data Centers and High Performance Computing Systems: Terabit/s Optical Interconnect Technologies for On-Board, Board-to-Board and Rack-to-Rack data links (PhoxTrot)»

 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (FP7-ICT-2011-8 - Grant Agreement Number: 318240)

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

 • Ενημερωμένη αναφορά στα σενάρια εφαρμογών και περιπτώσεις χρήσης για υπολογιστικά περιβάλλοντα υψηλών επιδόσεων και κέντρα δεδομένων.
 • Ανάλυση συγκριτικής αξιολόγησης σεναρίων εφαρμογών.
 • Τρίτη έκδοση πλάνου για την αξιοποίηση της γνώσης που αποκτήθηκε στο πλαίσιο του έργου.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P519ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π511_12-05-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΞΥΠΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (SMART ENERGY GRIDS)

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

 

«VIMSEN: Virtual Micro-grids for Smart Energy Networks»

 

που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (FP7-ICT-2013-11, ICT-2013.6.1: Smart Energy Grids). (Project Grant agreement no. 619547). (Έναρξη: 1/2/2014 - Λήξη: 31/1/2017)

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο που αποτελείται από τα κάτωθι πακέτα εργασίας (ΠΕ):

ΠΕ3 – Η VIMSEN αρχιτεκτονική σχετικά με την έξυπνη συλλογή δεδομένων και αντίληψης συνθηκών του περιβάλλοντος

ΠΕ4 – Η VIMSEN αρχιτεκτονική σχετικά με την επικοινωνία των δεδομένων

ΠΕ5 - Η VIMSEN αρχιτεκτονική σχετικά με τη διαχείριση πληροφοριών και τη λήψη αποφάσεων

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P511ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π508_12-05-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης

 

«Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και

Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων»

που έχει ενταχθεί στο Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441,

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με  σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

 • Οικονομοτεχνική διαχείριση της πράξης,  παρακολούθηση του προϋπολογισμού και εκπλήρωση των διοικητικών και διαχειριστικών  υποχρεώσεων προς τη Διαχειριστική Αρχή (Κ1)  (έως 1 σύμβαση)

 

 Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P508ADA.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια 2 Φορητών Υπολογιστών & Λοιπού Εξοπλισμού στο Πλαίσιο του Έργου Επιστημονικές Δράσεις

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), προτίθεται να αναθέσει έως την 14η Μαΐου 2015 την προμήθεια δύο φορητών υπολογιστών ειδικών προδιαγραφών για την αξιοποίησή τους σε ελέγχους ασφάλειας.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 5.700,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Παπαναγιώτου Ιάσωνας, τηλ.: 2610-960230, fax: 2610-960389, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Σχετικά συννημένα:


P477_050515_ProthesiAnathesis_PromitheiaLaptops_154DAS.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π309_26-03-2015

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π309_26-03-2015 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

1ο Θερινό Σχολείο ΕΛ/ΛΑΚ της Μονάδας Αριστείας του Πανεπιστημίου Πατρών με Αντικείμενο το Λογισμικό Εξομοίωσης Δικτύωνης (ns-2 και ns-3)

Πρόσκληση Συμμετοχής

Σχετικά συννημένα:


TherinoSxoleioELLAK-ns-2ns-3.pdf

1ο Θερινό Σχολείο ΕΛ/ΛΑΚ της Μονάδας Αριστείας του Πανεπιστημίου Πατρών με Αντικείμενο το Λογισμικό Οικονομετρικής Ανάλυσης gretl

Πρόσκληση Συμμετοχής

 


Σχετικά συννημένα:


TherinoSxoleioELLAKgretl.pdf

Σεμινάριο ΕΛ/ΛΑΚ της Μονάδας Αριστείας του Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόσκληση Συμμετοχής

Σχετικά συννημένα:


ProsklisiseSeminarioELLAK.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ_Ανακύκλωση Συσσωρευτών από τις Αποθήκες του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται, έως τις 6/5/2015, να αναθέσει δι’ απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο την ανακύκλωση/εκποίηση τεσσάρων (4) παλιών συσσωρευτών (μπαταριών) μολύβδου συνολικού βάρους περίπου τριών (3) τόνων, από ισάριθμα παλιά και μη λειτουργούντα κλαρκ, τα οποία βρίσκονται στην αποθήκη χαρτιού του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο, Θέση Μαγούλα

 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Φωκάς Ευάγγελος, τηλ:210-55.97.637, Αρβανίτη Μαρία, τηλ: 210-33.50.753


Σχετικά συννημένα:


P456_300415_AnathesiYpiresias_AnakiklosiSissoreuton.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π430_28-04-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ Miaσ (1) ΣΥΜΒΑΣησ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ εμπειρο ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΩΣ ΜΙΑσ (1) ΣΥΜΒΑΣησ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ KAI ΕΩΣ miaσ (1) ΣΥΜΒΑΣησ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ Ερευνα και αναΠΤΥΞΗ.

 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης/ Έργου:

 

«Researching crowdsourcing to extend IoT testbed infrastructure for multidisciplinary experiments, with more end-user interactions, flexibility, scalability, cost efficiency and societal added value (IoT Lab)»

 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ICT/7th Framework Programme - Grant Agreement Number: 610477)

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου τα έργα:

 

 1. Έρευνα και ανάπτυξη στο πλαίσιο υλοποίησης των παραδοτέων του έργου που αφορούν  στο σχεδιασμό μηχανισμών προστασίας ιδιωτικότητας, τη μεταφορά σε υπολογιστικό νέφος των ενσωματωμένων πειραματικών σταθμών και τη εφαρμογή διεπιστημονικών δοκιμών για επαλήθευση της ενσωμάτωσης. (έως μία σύμβαση)
 2. Έρευνα και ανάπτυξη στο πλαίσιο υλοποίησης των παραδοτέων του έργου που αφορούν  στο σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής, τη μεταφορά σε υπολογιστικό νέφος των ενσωματωμένων πειραματικών σταθμών και στον έλεγχο ενσωμάτωσης των διάφορων πειραματικών σταθμών. (έως μία σύμβαση)
 3. Έρευνα και ανάπτυξη στο πλαίσιο υλοποίησης των παραδοτέων του έργου που αφορούν την εικονικοποίηση, τη κινητικότητα και τη μεταφορά σε υπολογιστικό νέφος των ενσωματωμένων πειραματικών σταθμών. (έως μία σύμβαση)

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P430ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π429_28-04-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου

“Scientix 2 – Building a Science Education Community in Europe by promoting Inquiry-Based Science Education at national level”

 

που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2012-1/ SIS.2012.2.2.1-2/Coordination and support action, Project Grant Agreement Number 337250),

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

 1. Επιλογή, ανάρτηση και μετασχολιασμός στην αγγλική γλώσσα μαθησιακών αντικειμένων από εθνικά έργα και αποθετήρια για STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)
 2. Συμμετοχή στην οργανωτική και τεχνική υποστήριξη του ελληνικού συνεδρίου  που θα διενεργηθεί στο πλαίσιο του έργου
 3. Συμμετοχή στην οργανωτική και τεχνική υποστήριξη του διαδικτυακού σεμιναρίου (webinar) που θα διενεργηθεί στο πλαίσιο του έργου

 

 Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P429ADA.pdf