ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Υποέργου 9 Υποστήριξη ΠΣΔ για το διάστημα 1/1/2014 – 31/12/2014

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ”ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Υποέργου 9 «Υποστήριξη ΠΣΔ για το διάστημα 1/1/2014 – 31/12/2014»», µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή  αναδόχου, στο πλαίσιο του έργου: «Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2014», Υποέργο 13: «Προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού του ΙΤΥΕ για τις ανάγκες των υπόλοιπων υποέργων του έργου «Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2014»».

 

Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ισούται με €25.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 20.325,20. - ΦΠΑ: € 4.674,80).

 

Το Έργο χρηματοδοτείται από το  Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έτους 2014, στα πλαίσια ανάθεσης στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) της υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2014», όπως αυτό έχει εγκριθεί με την Υ.Α. 30810/Λ/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΘ9-ΧΥΗ)

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες: http://www.sch.gr/diakirikseis

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_ Προμήθεια Υπηρεσιών Διάθεσης Περιεχομένου (CDN-Content Delivey Network) και Υπηρεσιών Διάθεσης Εικονικών Μηχανών (Virtual Servers)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ”ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων), προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υπηρεσιών «διάθεσης περιεχομένου» (CDN - Content Delivery Network) και υπηρεσιών διάθεσης εικονικών μηχανών (Virtual servers) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πιστοποίηση μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις ΤΠΕ» (Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007 – 2013 - κωδικός πράξης 370398).

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του συνόλου των προσφερόμενων υπηρεσιών είναι 58.000,00 € πλέον ΦΠΑ (71.340,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Για πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Βαγγελάτο Αριστείδη, +30 210 3350600,  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..


Σχετικά συννημένα:


P384_ProxeirosDiagonismos_CDNsVirtualServers.pdf

Δημόσια Διαβούλευση του Τεύχους του Διαγωνισμού: Αναβάθμιση κεντρικών υποδομών του ΙΤΥΕ – Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη των δράσεων του Ψηφιακού Σχολείου

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού, υπολογιστικού και λοιπού περιφερειακού εξοπλισμού και λογισμικού για την αναβάθμιση κεντρικών υποδομών του ΙΤΥΕ και την υποστήριξη των δράσεων του Ψηφιακού Σχολείου.Ταξινόμηση κατά CPV:32420000 Εξοπλισμός δικτύου30230000 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστώνΟ προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε 499.999,99 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης “ΣΤΗΡΙΖΩ’’ -κωδ. ΟΠΣ 355294- του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

Πραγματοποιείται εκ νέου διαβούλευση του τεύχους της διακήρυξης μετά από  επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του διαγωνισμού.

Ημερομηνία Λήξης Διαβούλευσης: 14 Μαΐου 2014

 

Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε.

Apotelesmata_diavoulevsis_2_RFP_ITYNet.doc

 

Για να παραλάβετε το Σχέδιο Τεύχους Διακήρυξης για Διαβούλευση και το Έντυπο Υποβολής Παρατηρήσεων επιλέξτε παρακάτω:

 Λήψη Αρχείων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

 

Έχουν αναρτηθεί πρακτικά αξιολόγησης των Προσκλήσεων Π92 & Π174 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π310_14-04-2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ KAI ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ /  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

 στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

 ”Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ενίσχυσης Ψηφιακής Εμπιστοσύνης”

 το οποίο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και ειδικότερα στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» με κωδικό Πράξης 217118, που συγχρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 1. Ανάπτυξη Λογισμικού και Παραμετροποίηση /  Υποστηρικτική Διαχείριση Δικτυακών Υποδομών

 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

 Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης και σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης θα υλοποιηθούν μεταξύ άλλων παραδοτέων και τα εξής:

 • Ε3.ΠΕ3.1: Σύστημα PROTOS (Έκδοση RC - Τελικό Πρωτότυπο)
 • Ε3.ΠΕ4.1: Σύστημα PROTOS (Pre release)
 • Ε3.ΠΕ5.1: Σύστημα PROTOS (Τελική έκδοση)
 • Ε5.ΠΕ3.1: Τελική Έκδοση της Διανομής Ασφάλειας
 • Ε5.ΠΕ4.1: Μελέτη παρουσίασης των αποτελεσμάτων της ενέργειας

 Τα παραπάνω παραδοτέα εντάσσονται στα πλαίσια του Υποέργου 2 («Υπηρεσίες Ψηφιακής Ασφάλειας») της Πράξης και σε αυτά προβλέπεται:

 • Διαδικασίες μεταφοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας του δικτυακού εξυπηρετητή του συστήματος  έγκαιρης προειδοποίησης για την επικινδυνότητα στο διαδίκτυο σε ειδική πλατφόρμα
 • Διαδικασία μετατροπής του λογισμικού του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για την επικινδυνότητα στο διαδίκτυο ώστε να μπορεί να αξιοποιεί βέλτιστα το υλικό στο οποίο στηρίζεται η λειτουργία του συστήματος
 • Πραγματοποίηση βελτιστοποιήσεων σε επίπεδο λογισμικού για τη μέγιστη δυνατή παραλληλοποίηση και κλιμάκωση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για την επικινδυνότητα στο διαδίκτυο
 • Εκτέλεση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για την επικινδυνότητα στο διαδίκτυο σε ευρείας κλίμακας υποδομή (κατανεμημένους εξυπηρετητές).
 • Παράδοση συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για την επικινδυνότητα στο διαδίκτυο στην τελική επιχειρησιακή του λειτουργία
 • Προετοιμασία της τελικής έκδοσης της διανομής Ασφάλειας
 • Σύνταξη μελέτης παρουσίασης των αποτελεσμάτων της ενέργειας της Διανομής Ασφάλειας

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP310.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π309_14-04-2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (COGNITIVE NETWORS )

 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

«Πολυκυψελικά συστήματα Πολλών Εισόδων Πολλών Εξόδων και Ασύρματα Γνωσιακά Δίκτυα»

 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (Κωδικός Πρότασης: PE7(1892)).

 το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

Ανάπτυξη αλγορίθμων ανάθεσης πόρων και δρομολόγησης χρηστών και δημιουργία αντίστοιχου εξομοιωτή σε ασύρματα γνωσιακά δίκτυα (Cognitive Radio Networks) που χρησιμοποιούν πολλαπλές κεραίες λήψης/αποστολής (MC-MIMO). 

 

 ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ και ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 Κ1    Επιστήµονα Συνεργάτη, Υποψήφιο ∆ιδάκτορα Μηχανικό Η/Υ & Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Η/Υ με ειδίκευση σε Σήματα & Επικοινωνίες (αριθμός συμβάσεων έως 1)  

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP309.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π308_14-04-2014)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων) για τις ανάγκες υλοποίησης του υποέργου 2 της Δ/νσης Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης:

 • «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο – ΕΠΑΛ)» (Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 466112).

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα ακόλουθα διακριτά αντικείμενα έργου:

 1. Συμμετοχή στην ομάδα για το συντονισμό των εργασιών σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης των υποσυστημάτων του υποέργου – δράσεις Δ2.1 έως και Δ2.7 (έως 1 συμβάσεις για την απασχόληση ελεύθερων επαγγελματιών)
 2. Συμμετοχή στην ομάδα εργασιών για την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και τη λειτουργία των υποδομών παροχής υπηρεσιών – δράσεις Δ2.1 έως και Δ2.7 (έως 1 συμβάσεις για την απασχόληση ελεύθερων επαγγελματιών)
 3. Συμμετοχή στην ομάδα ανάπτυξης και υποστήριξης των τεχνολογικών δράσεων του έργου - δράσεις Δ2.1 έως και Δ2.7 (έως 1 συμβάσεις για την απασχόληση ελεύθερων επαγγελματιών).

Η προαναφερόμενη πράξη είναι ενταγμένη ως Οριζόντια στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. “Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”.

Η χρονική διάρκεια της σύμφωνα με την απόφαση ένταξης εκτείνεται έως 31/10/2015.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP308.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PICK BY LIGHT

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την  24/4/2014, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την προμήθεια δικτυακού ενεργού εξοπλισμού για τη λειτουργία του συστήματος Pick by light για τις ανάγκες της αποθήκης βιβλίων του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο, Θέση Κύριλλος.

O συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4.200 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φ. Φώσκολος  τηλ: 2105597632, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Σχετικά συννημένα:


P328_ANAKINOSI_PROTHESIS_ANATHESIS_DIKTYAKOU_EXOPLISMOU.pdf

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης & υποστήριξης υφιστάμενου εξοπλισμού του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στο πλαίσιο του Υποέργο 9 Υποστήριξη ΠΣΔ για το διάστημα 1/1/2014 – 31/12/2014

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες του έργου «Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2014», Υποέργο 9 «Υποστήριξη ΠΣΔ για το διάστημα 1/1/2014 – 31/12/2014» προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για να προμηθευτεί υπηρεσίες συντήρησης & υποστήριξης υφιστάμενου εξοπλισμού του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας των υπηρεσιών συντήρησης/υποστήριξης είναι 25.000 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Μ. Παρασκευά, Τηλ. 2610-960.361 – Fax: 2610-960.350 – E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Σχετικά συννημένα:


P281_ProxeirosDiagonismos_Ypoergo9_YpostirixiPSD2014.pdf

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την υλοποίηση του Έργου: ΝΕΣΤΩΡ 2014 - Συλλογή και Διαχείριση των Βαθμολογιών των υποψηφίων των Γενικών Λυκείων, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΤΕΦΑΑ - Ομογενών για το σχολικό έτος 2013-14

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «ΝΕΣΤΩΡ 2014 - Συλλογή και Διαχείριση των Βαθμολογιών των υποψηφίων των Γενικών Λυκείων, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΤΕΦΑΑ – Ομογενών για το σχολικό έτος 2013-14» του Έργου: «Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2014» για τις ανάγκες της μηχανογραφικής υποστήριξης των διαδικασιών που σχετίζονται με τη διεξαγωγή των Πανελληνίων Εξετάσεων, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο τη διαμορφωτική συντήρηση και λειτουργική υποστήριξη της σουίτας λογισμικού ΝΕΣΤΩΡ, που απευθύνεται ως τελικούς χρήστες στα Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, Βαθμολογικά Κέντρα για υποψήφιους σε ΤΕΦΑΑ και Ομογενείς υποψήφιους, και που αξιοποιούν σε διοικητικά πλαίσια οι Διευθύνσεις α) Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, β) Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, γ) Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων και δ) Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Για διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Βασίλειο Δελή (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610960300).


Σχετικά συννημένα:


P_289.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

 

Έχουν αναρτηθεί πρακτικά αξιολόγησης των Προσκλήσεων Π128 & Π152 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π285_09-04-2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης

«Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και

Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων»

που έχει ενταχθεί στο Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441,

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 1. Υποστήριξη της διοίκησης του έργου σε θέματα οργάνωσης, διαχείρισης, παρακολούθησης, επικοινωνίας,  σύνταξης εγγράφων και αναφορών και τήρησης  των υποχρεώσεων του έργου

 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Η πράξη «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» εντάσσεται στον άξονα δράσεων «Ψηφιακό Εκπαιδευτικού Περιεχόμενο» του Ψηφιακού Σχολείου και οργανώνεται στις ακόλουθες εννέα (9) δράσεις:

Δ1        Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας

Δ2        Ανάπτυξη ψηφιακού διαδραστικού υλικού,  ψηφιακή διαμόρφωση και εμπλουτισμός των σχολικών βιβλίων

Δ3        Ανάπτυξη και λειτουργία Ψηφιακών Αποθετηρίων Μαθησιακών Αντικειμένων και Πανελλήνιου Συσσωρευτή Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων

Δ4        Ενσωμάτωση (Επιλογή, Ανάρτηση, Μετασχολιασμός και Δημοσίευση) Εκπαιδευτικού Υλικού στα Ψηφιακά Αποθετήρια ΜΑ

Δ5        Μελέτη απαιτήσεων για τη λειτουργία υπηρεσίας διαχείρισης και διάθεσης βίντεο στα σχολεία

Δ6        Μελέτη για την αξιοποίηση συμμετοχικού ιστού στην εκπαιδευτική διαδικασία

Δ7        Πιλοτική δράση δημιουργίας ανθρώπινου δικτύου καινοτόμων εκπαιδευτικών,  ανάδειξη και προβολή καλών πρακτικών

Δ8        Διοικητική και Επιστημονική Στήριξη της Πράξης

Δ9        Ενέργειες Δημοσιότητας

 Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι από 1/6/2010 έως 30/09/2015.  Συνολικός Προϋπολογισμός Πράξης:  9.315.988 €

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP285.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π284_09-04-2014)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων) για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων της Δ/νσης Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης και συγκεκριμένα των υποέργων:

 • «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ- Υποέργο 2» της πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» (Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 217081).
 • «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ- Υποέργο 2» της πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» (Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 217082).
 • «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ- Υποέργο 2» της πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» (Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 217083).

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα ακόλουθα διακριτά αντικείμενα έργου:

 1. Συμμετοχή στην ομάδα εργασιών για το συντονισμό δράσεων επιμόρφωσης και πιστοποίησης (πακέτα εργασίας Ε2.3, Ε2.5, Ε2.6, Ε2.9, Ε2.10) - (έως 1 σύμβαση για την απασχόληση ελεύθερων επαγγελματιών)
 2. Συμμετοχή στην ομάδα εργασιών για την υποστήριξη και λειτουργία των υποδομών του μικτού μοντέλου επιμόρφωσης και την υποστήριξη λειτουργίας του αποθετηρίου εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (πακέτα εργασίας Ε2.6 και Ε2.7) καθώς και συμμετοχή στην ομάδα εκπόνησης επιμορφωτικού υλικού - (έως 2 συμβάσεις για την απασχόληση ελεύθερων επαγγελματιών)
 3. Συμμετοχή στην ομάδα εργασιών για την υποστήριξη και λειτουργία των υπολογιστικών υποδομών του έργου εν γένει (υποδομές λογισμικού και εξοπλισμού για τα πληροφοριακά συστήματα του έργου, τη λειτουργία των πλατφορμών του μικτού μοντέλου επιμόρφωσης και το αποθετήριο της βιβλιοθήκης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων) (πακέτα εργασίας Ε2.1, Ε2.3, Ε2.5, Ε2.6, Ε2.10)– (έως 1 σύμβαση για την απασχόληση ελεύθερων επαγγελματιών)
 4. Συμμετοχή στην ομάδα επιστημονικής υποστήριξης και αναπτυξιακού σχεδιασμού δράσεων για το μικτό και το παραδοσιακό μοντέλο επιμόρφωσης (πακέτα εργασίας Ε2.6 και Ε2.7) - (έως 1 σύμβαση για την απασχόληση εξειδικευμένου επιστημονικού συνεργάτη – μέλος ΔΕΠ)

Οι προαναφερόμενες πράξεις είναι ενταγμένες στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. “Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”.

Η χρονική διάρκεια του κυρίως έργου σύμφωνα με τις αποφάσεις ένταξης είναι από 01/07/2009 έως 31/12/2014 και ομοίως ισχύει για το Υποέργο 2.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP284.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π273_08-04-2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ - ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΑΙ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ - ΕΡΕΥΝΗΤΗ

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

«ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: «Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων»

«Συμπερασμός σε Τυχαία Μαρκοβιανά Πεδία: Πολυπλοκότητα και Αλγόριθμοι_IMRF»

 

η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και ειδικότερα στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με κωδ. Πράξης 4982, που συγχρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο

                                          το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»                                                

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 1. Έρευνα μεταδιδακτορικού ερευνητή (έως 1 σύμβαση)
 2. Έρευνα και εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών (έως 1 σύμβαση)

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

 Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης και σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης θα υλοποιηθεί μεταξύ άλλων δράσεων και η ακόλουθη Ερευνητική Πρόταση (Ακρωνύμιο IMRF): «Συμπερασμός σε Τυχαία Μαρκοβιανά Πεδία: Πολυπλοκότητα και Αλγόριθμοι». 

Στην Ερευνητική Πρόταση IMRF εντάσσεται η Ενότητα Εργασίας (Ε.Ε.) 1 που αφορά τα Πιθανοτικά Γραφικά Μοντέλα (ΠΓΜ), τα οποία αποτελούν ενοποιητικό μοντέλο για τη μελέτη των εξαρτήσεων μεταξύ τυχαίων μεταβλητών. Χρησιμοποιούνται σε μεγάλο εύρος εφαρμογών σε περιοχές όπως η Μάθηση Μηχανών, η Βιολογία, η Ιατροδικαστική  κ.ά.

Οι κορυφές ενός ΠΓΜ παριστάνουν τυχαίες μεταβλητές και οι ακμές εξαρτήσεις μεταξύ των μεταβλητών. Τα υποκείμενα  γραφήματα ονομάζονται Bayesian Δίκτυα (ΒΔ), όταν η εξάρτηση είναι κατευθυνόμενη, και Τυχαία Μαρκοβιανά Πεδία (ΤΜΠ) αλλιώς. Το πρόβλημα συμπερασμού για ένα ΠΓΜ αναφέρεται είτε στον υπολογισμό των υπό συνθήκη πιθανοτήτων (περιθωριακές πιθανότητες)  είτε στον υπολογισμό του πλέον πιθανού ενδεχόμενου της από κοινού κατανομής.

Εν γένει το πρόβλημα του συμπερασμού είναι αλγοριθμικά δύσκολο, διότι εμπεριέχει τον υπολογισμό των από κοινού πιθανοτήτων  εκθετικά πολλών συδιαμορφώσεων. Στην Ε.Ε.1 η έρευνα αφορά τη μελέτη του προβλήματος συμπερασμού τόσο από την άποψη πολυπλοκότητας όσο και  του σχεδιασμού αλγορίθμων. Θα μελετηθούν ντετερμινιστικές και μη ντετερμινιστικές προσεγγίσεις στο πρόβλημα χρησιμοποιώντας τεχνικές όχι μόνον Διακριτών Μαθηματικών, Θεωρίας Πιθανοτήτων και Θεωρητικής Επιστήμης Υπολογιστών, αλλά και Στατιστικής Φυσικής, με στόχο να υπερβούν τα όρια της πολυπλοκότητας της χειρότερης περίπτωσης και να μελετηθούν αλλαγές φάσης στην τυπική πολυπλοκότητα καθώς προστίθενται νέες εξαρτήσεις. Επίσης θα σχεδιαστούν αλγόριθμοι που εμπνέονται από τη μελέτη θερμοδυναμικών συλλογών. Η πρώτη ενότητα της έρευνας της Ε.Ε. 1, είναι η διερευνήσει του συσχετισμού της δομικής πολυπλοκότητας του προβλήματος συμπερασμού σε ΤΜΠ με έννοιες που εκφράζουν την ακυκλικότητα του υποκείμενου πρωταρχικού γραφήματος. Επίσης η διερεύνηση για το κατά πόσον τα φράγματα της πολυπλοκότητας του ΠΙΠ εκφρασμένα με βάση την ακυκλικότητα του υποκείμενου γραφήματος μεταφέρονται στην περίπτωση του ΤΜΠ.

Ο πλέον φιλόδοξος στόχος της Ε.Ε. 1 είναι να διατυπωθεί μία νέα έννοια «αποσύνθεσης» της εξάρτησης με την απόσταση, ανάλογης με τη φραγμένη ακυκλικότητα στο ντετερμινιστικό πλαίσιο, η οποία θα αντανακλά πώς μεταβάλλεται η ενέργεια με την προσθήκη νέων δυναμικών συναρτήσεων.

Εκτός όμως της δομής του υποκείμενου πρωταρχικού γραφήματος, η πολυπλοκότητα του προβλήματος συμπερασμού επηρεάζεται και από τις ιδιαιτερότητες των συναρτήσεων δυναμικού καθ’ εαυτές. Δευτερευόντως, στην Ε.Ε. 1η έρευνα θα εστιάσει και σε αυτή τη θεώρηση (γνωστή και ως θεώρηση εκ «δεξιών» ή θεώρηση του «φιλοξενούμενου», διότι το ΤΜΠ θεωρείται ως μία απεικόνιση από τις κορυφές του «φιλοξενούντος» γραφήματος στα «αριστερά» στις «φιλοξενούμενες» συναρτήσεις  δυναμικού στα «δεξιά»).

Παραδοτέα της Ενότητας Εργασίας 1 θα είναι:

-       Τεχνική αναφορά με με θέμα την μελέτη εννοιών πλάτους γραφημάτων και της σχέσης τους με πολυπλοκότητα των ΠΙΠ. Τίτλος Παραδοτέου: «Πλάτος γραφήματος &αλγοριθμική προσιτότητα ΠΙΠ (επισκόπηση αποτελεσμάτων).»

-       Δημοσίευση με θέμα τον ορισμό έννοιας πλάτους γραφήματος και τον συσχετισμό με  την πολυπλοκότητα των ΠΙΠ. Τίτλος Παραδοτέου: «Πλάτος γραφήματος  & αλγοριθμική προσιτότητα ΠΙΠ (νέα αποτελέσματα).»

 Επίσης, στην Ερευνητική Πρόταση IMRF εντάσσεται η Ενότητα Εργασίας 2 που αφορά τη μεταβολή φάσεων σε Προβλήματα Ικανοποίησης Περιορισμών (ΠΙΠ) και Μαρκοβιανά Τυχαία Πεδία (ΜΤΠ). Πιο συγκεκριμένα, ο χώρος των λύσεων ειδικών ΠΙΠ όπως ικανοποίηση τύπων Boole ή χρωματισμός γραφημάτων, καθώς προστίθενται νέοι περιορισμοί,  διασπάται από μία μοναδική συνεκτική συνιστώσα που αποτελείται αρχικά  (την οποία μπορεί να διατρέξει ένας αλγόριθμος τοπικής αναζήτησης και  στην οποία μπορεί να γίνει με αποδοτικό τρόπο δειγματοληψία  με τεχνικές  Monte Carlo με Μαρκοβιανές αλύσους) σε εκθετικά πολλές συστάδες που διαχωρίζονται με «τείχη» υψηλής ενέργειας (δηλ. καταστάσεις  με πολλούς ανικανοποίητους περιορισμούς). Οι προηγούμενες εργασίες στην περιοχή στηρίζονται για τη μελέτη των διαφόρων παραμέτρων στο βαθμό της πυκνότητας του υποκείμενου γραφήματος (αριθμός περιορισμών ανά μεταβλητή). Προφανώς όμως η εξέλιξη των υπό μελέτη παραμέτρων δεν εξαρτάται μόνο από την πυκνότητα του υποκείμενου γραφήματος αλλά και από άλλες δομικές ιδιότητές του. Στην Ε.Ε. 2 ζητάμε τον εντοπισμό άλλων δομικών χαρακτηριστικών τα οποία επιδρούν στις παραμέτρους που εξετάζονται. Μπορούμε να ορίσουμε γραφηματοθεωρητικές παραμέτρους, οι τιμές των οποίων έχουν μεταιχμιακή επίδραση στην από κοινού κατανομή ενός ΤΜΠ, δηλαδή παραμέτρους των οποίων η τιμή μόλις υπερβεί κάποιο όριο εμφανίζονται εξαρτήσεις μεγάλων αποστάσεων (αντίστοιχες των μεγάλων κύκλων στο υποκείμενο γράφημα ενός ΠΙΠ, οι οποίοι δυσχεραίνουν την εμφάνιση λύσεων ή τον εντοπισμό τους); Εάν επιτύχουμε, μπορούμε άραγε να συσχετίσουμε τις τιμές αυτών των παραμέτρων με την εμφάνιση της μη επιλυσιμότητας; Με άλλα λόγια το  μεταίχμιο όπου εμφανίζεται  η πολυδιάσπαση σε συστάδες σηματοδοτεί άραγε και την ολοκληρωτική σχεδόν εξάλειψη λύσεων; Αν και η επιτυχία αλγορίθμων μετάδοσης μηνυμάτων (όπως ο αλγόριθμος ΠΔ) αποτελεί ένδειξη για αρνητική απάντηση στο τελευταίο ερώτημα, εν τούτοις τυχόν θετικά αποτελέσματα θα μας εφοδιάσουν με δυσεύρετα κάτω φράγματα, πολύτιμα για εγγυήσεις αδυναμίας αποκρυπτογράφησης στην περιοχή της κρυπτογραφίας.

Παραδοτέα της Ενότητας Εργασίας 2 θα είναι:

-      Τεχνική αναφορά με με θέμα την μελέτη εννοιών ακυκλικότητας και συσχετισμού τους με δυνατότητα και πολυπλοκότητα επιλυσιμότητας Τίτλος Παραδοτέου: «Πιθανοτικές έννοιες ακυκλικότητας (επισκόπηση αποτελεσμάτων)»

-      Δημοσίευση με θέμα τον ορισμό εννοιών ακυκλικότητας που καθορίζουν  δυνατότητα και πολυπλοκότητα επιλυσιμότητας... Τίτλος Παραδοτέου: «Πιθανοτικές έννοιες ακυκλικότητας (νέα αποτελέσματα).»

 Τέλος, στην Ερευνητική Πρόταση IMRF εντάσσεται η Ενότητα Εργασίας 4 που αφορά τη Μελέτη ΤΜΠ από τη σκοπιά του «φιλοξενούμενου». Πιο συγκεκριμένα, ένα ΤΜΠ εκτός από το υποκείμενο γράφημα ενέχει και συναρτήσεις δυναμικού. Η φύση των συναρτήσεων αυτών καθ’  εαυτές επηρεάζει προφανώς την πολυπλοκότητα του προβλήματος. Στην περίπτωση του ΠΙΠ, πολύ ενδιαφέροντα και δύσκολα αποτελέσματα έχουν υπάρξει στην κατεύθυνση της συσχέτισης της πολυπλοκότητας του ΠΙΠ με αλγεβρικές ιδιότητες των περιορισμών. Στην περίπτωση των ΤΜΠ, τεχνικές που παίρνουν υπόψη τη φύση των συναρτήσεων δυναμικού χρησιμοποιούν δειγματοληψία Monte Carlo με Μαρκοβιανές αλύσους ή παραλλακτικό συμπερασμό μεταβολών. Η θεώρηση αυτή είναι γνωστή και ως θεώρηση εκ «δεξιών» ή θεώρηση του «φιλοξενούμενου», διότι το ΤΜΠ θεωρείται ως μία απεικόνιση από τις κορυφές του «φιλοξενούντος»  γραφήματος στα «αριστερά» στις «φιλοξενούμενες» συναρτήσεις  δυναμικού στα «δεξιά».

Παραδοτέα της Ενότητας Εργασίας 4 θα είναι:

-       Τεχνική αναφορά ή δημοσίευση με αποτελέσματα που παίρνουν υπόψη τη φύση των συναρτήσεων δυναμικού αφ’ εαυτές. Τίτλος Παραδοτέου: «Η θεώρηση ΤΜΠ από τη σκοπιά του «φιλοξενούμενου»»

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP273.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π272_08-04-2014)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

 Δοκιμές και Αλγοριθμικές Ιδιότητες Δυναμικών και Εξελικτικών Δικτύων, SHARPEN, στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση μεταδιδάκτορων ερευνητών/τριών» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση», με Απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης αρ. πρωτ.3551/26.03.2012 (ΚΩΔ. ΠΡΟΤ POSTDOC PE6(1081)  εντάσσεται στην Οριζόντια Πράξη «Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών / ερευνητριών»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος  (Ε.Π.) «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 1. Αναγνώριση και ανάλυση επιλεγμένων σημαντικών συνδυαστικών και αλγοριθμικών ιδιοτήτων δικτύων αλληλεπιδραστικών οντοτήτων που αλλάζουν με ταχείς ρυθμούς.
 2. Διάχυση και εδραίωση των αποτελεσμάτων.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης και σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Παράρτημα της Πρότασης θα υλοποιηθούν μεταξύ άλλων πακέτων εργασίας και τα εξής:

 

 1. ΠΕ3. Σχεδιασμός και ανάλυση αλγορίθμων για δυναμικά και εξελισσόμενα δίκτυα.
 2. ΠΕ4. Διάχυση και εδραίωση των δομικών και αλγοριθμικών ιδιοτήτων των δυναμικών και εξελισσόμενων δικτύων.

 Στα οποία προβλέπεται:

 • Ανάπτυξη αλγορίθμων για δυναμικά και εξελισσόμενα δίκτυα.
 • Ανάπτυξη αφαιρετικών μοντέλων για δυναμικά και εξελισσόμενα δίκτυα.
 • Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.
 • Εκπόνηση έρευνας σχετικά με τις νέες δομικές ιδιότητες και αλγοριθμικές λύσεις σε κρίσιμα προβλήματα δυναμικών και εξελισσόμενων δικτύων.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP272.pdf