ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π239_01-04-2014)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου

«Παρακολούθηση, συντήρηση και αναβάθμιση των ολοκληρωμένων συστημάτων διεξαγωγής κληρώσεων HYPERGEN & CRYPTOGEN»

που χρηματοδοτείται από τον ιδιωτικό τομέα,

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

  • Συμμετοχή στην παρακολούθηση, συντήρηση και αναβάθμιση των ολοκληρωμένων συστημάτων HYPERGEN και CRYPTOGEN.

 

Ο/Η  συνεργάτης θα συμμετάσχει στα παραδοτέα του πακέτου εργασίας (WorkPackage) WP1.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

Τα συστήματα HYPERGEN και CRYPTOGEN αποτελούν ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής κρυπτογραφικά ασφαλών ακολουθιών τυχαίων αριθμών και αποτελούνται από α) αντίστοιχα λογισμικά και υποσυστήματα (λογισμικά παραγωγής κρυπτογραφικά ασφαλών ακολουθιών τυχαίων αριθμών, συστήματα συντονισμού και επικοινωνίας, σύστημα backup κλπ.) και β) από το υλικό (υπολογιστές, υλικό δικτύωσης και επικοινωνίας και λειτουργίας, εκτυπωτές κλπ.) και το υπόλοιπο λογισμικό που χρησιμοποιούνται για την περαιτέρω αξιοποίηση των παραγόμενων ακολουθιών τυχαίων αριθμών. Η λειτουργία των συστημάτων καθώς και η επικοινωνία τους με εξωτερικά συστήματα υπόκειται σε απαιτήσεις αυστηρών χρονικών περιορισμών, αδιάλειπτης λειτουργίας και ασφάλειας.

 Στο πλαίσιο υλοποίησης και σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του Έργου, υλοποιούνται μεταξύ άλλων εργασιών και οι εξής::

 

  • παρακολούθηση και έλεγχος των συστημάτων, όλων των υποσυστημάτων καθώς και του υλικού στο οποίο είναι εγκατεστημένα για εντοπισμό και άμεση διόρθωση προβλημάτων και δυσλειτουργιών κατά τη λειτουργία τους καθώς και την υπό συνθήκες χρήση εναλλακτικών συστημάτων,
  • συντήρηση των συστημάτων μέσω τακτικών ελέγχων του κρυπτογραφικού και μη κρυπτογραφικού υλικού και λογισμικού και επανορθωτικής συντήρησης για την αδιάλειπτη λειτουργία τους,
  • αναβάθμιση των συστημάτων μέσω τροποποιήσεων και επεκτάσεων του λογισμικού τους καθώς και του λογισμικού επικοινωνίας με εξωτερικά συστήματα, ανάπτυξης συμπληρωματικών εφαρμογών και λειτουργιών καθώς και αναβαθμίσεων και επεκτάσεων του υλικού των συστημάτων.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP239.pdf