ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π270_08-04-2014)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

« pAssengeRs and loGistics information Exchange System ARGES »

το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγράμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα -Ιταλία 2007-2013 (με χρηματοδότηση 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 25% Εθνικοί πόροι)» με Κωδικό Συμβολαίου I5.22.01.  (Έναρξη: 1/10/2013- Λήξη: 30/09/2015).

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

  1. Σχεδιασμός και παρακολούθηση υλοποίησης ενός ενιαίου πληροφοριακού κόμβου για την τηλεματική διαλειτουργικότητα και διασυνδεσιμότητα των Πληροφοριακών Συστημάτων Λιμένος (ΠΛΗΣΥΛ) για τα ελληνικά λιμάνια (Ηγουμενίτσα, Πάτρα, Κέρκυρα)  εντός του TAPIN Αδριατικής (ΠΕ4).  Οργάνωση, σχεδιασμός, ανάλυση για την προσαρμογή των ελληνικών ΠΛΗΣΥΛ με την επέκταση των πληροφοριακών συστημάτων παρακολούθησης, ενημέρωσης και διάχυσης χρήσιμων τουριστικών και πολιτιστικών πληροφοριών για τους επιβάτες. (ΠΕ5). (έως 1 σύμβαση)     
  2. Οργάνωση και υλοποίηση της διαδικασίας ολοκλήρωσης της Ελληνικής Ενιαίας θυρίδας επικοινωνίας Πληροφοριακών συστημάτων Λιμένων με την αντίστοιχη Ιταλική θυρίδα, καθορισμός της διαδικασίας και των πρωτοκόλλων επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών, που διαμοιράζονται εντός της ενιαίας εθνική θυρίδας επικοινωνίας. Υλοποίηση της ελληνικής ενιαίας θυρίδας επικοινωνίας, έλεγχος και διόρθωση λαθών και bugs, και ολοκλήρωση της τελικής εφαρμογής  (ΠΕ3).  Ανάλυση, σχεδιασμός και υλοποίηση της μεθοδολογίας ολοκλήρωσης και ενσωμάτωσης δεδομένων και πληροφοριών από τα εξωτερικά συστήματα  παρακολούθησης εντός των Πληροφοριακών Συστημάτων Λιμένων και υλοποίηση του module επικοινωνίας με τους χρήστες του ΠΛΗΣΥΛ (ΠΕ5).  (έως 1 σύμβαση)
  3. Μεταφορά και εφαρμογή των υπηρεσιών του συστήματος NMSW/PMIS, όσον αφορά τη λογική, την αρχιτεκτονική και τις αναγκαίες λειτουργίες που πρέπει να υλοποιηθούν εντός των Πληροφοριακών Συστημάτων Λιμένων της Ηγουμενίτσας, Πάτρας και Κέρκυρας (ΠΕ3)   Σχεδίαση και δημιουργία στοχευόμενων και προσωποποιημένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για επιβάτες και οδηγούς φορτηγών, που θα διαμοιράζονται μέσα από το ΠΛΗΣΥΛ των ελληνικών λιμένων (ΠΕ4). Σχεδιασμός και υλοποίηση της ενσωμάτωση μέσα στο διασυνοριακό πληροφοριακό κόμβο GAIA των δεδομένων και πληροφοριών που προέρχονται από το σύστημα πρόβλεψης καιρού και καθορισμός της διεπαφής για την μετάδοσή τους σε ενδιαφερόμενους χρήστες (ΠΕ6)   (έως 1 σύμβαση)
  4. Συντονισμός ενεργειών διάχυσης και ενημέρωσης για το έργο και τις δράσεις του, επικοινωνία με ενδιαφερόμενους φορείς (stakeholders) παρουσίαση αποτελεσμάτων έργου,   δημιουργία πακέτου πληροφόρησης (ΠΕ2). Οργάνωση  και  επικοινωνίας με θεσμικούς φορείς για την καταγραφή των απαιτήσεων, την παρουσίαση των δυνατοτήτων, τον εντοπισμό των αναγκαίων λειτουργιών για την υλοποίηση της στην Ελλάδα της Οδηγίας 2010/65, τα οφέλη των φορέων από την εφαρμογή της οδηγίας, προετοιμασία παρουσιάσεων και οδηγών χρήσης (ΠΕ3). Υποστήριξη ομάδας έργου στη διαδικασία ολοκλήρωσης τεχνικών αναφορών (προετοιμασία παρουσιάσεων & συγγραφή και επιμέλεια τεχνικών αναφορών), ανάλυση και περιγραφή του τρόπου παρουσίασής τους (ΠΕ4). Υποστήριξη της ομάδας έργου στη διαδικασία επικοινωνίας με άλλους εταίρους, προσδιορισμού των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών που πρέπει να ενσωματωθούν εντός του ΠΛΗΣΥΛ (προετοιμασία παρουσιάσεων & συγγραφή και επιμέλεια τεχνικών αναφορών), ανάλυση και περιγραφή του τρόπου παρουσίασής τους. (ΠΕ5). Υποστήριξη της ομάδας έργου για την σχεδίαση, συγγραφή και παρουσίαση τεχνικών εκθέσεων και οδηγιών. Συμμετοχή στην  συλλογή και καταγραφή των απαιτήσεων των χρηστών για την παραμετροποίηση του συστήματος. (ΠΕ6)    (έως 1 σύμβαση)

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP270.pdf