ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π271_08-04-2014)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

«E-STEP - Supporting teachers’ and parents’ partnership through social-networking technologies»

το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Life Long Learning-COMENIUS-CMP, με Κωδικό  539498-LLP-1-2013-1-GR-COMENIUS-CMP. (AGREEMENT NUMBER 2013-3698/001-001) (Έναρξη: 1/12/2013- Λήξη: 30/11/2015).

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

  προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 -  Συμμετοχή στον σχεδιασμό των  online seminars  και στις ενέργειες διασύνδεσης  με το επιλεγμένο Training Repository (WP3)

 - Σχεδιασμός και παροχή web questionnaires στα πλαίσια  υλοποίησης του evaluation plan, της  ανάλυσης των evaluation results και της δημιουργίας  του Overall evaluation report (WP4)

 - Ανάπτυξη, έλεγχος και υποστήριξη του site του έργου και υλοποίηση ψηφιακών ενεργειών προώθησης (WP5)

 - Συμμετοχή στην δημιουργία του eTwinning Kit -εστιαζόμενο  στις σχολικές κοινότητες-(WP6)

 - Υποστήριξη της τεχνικής διαχείρισης έργου μέσω της δημιουργίας και συντήρησης ειδικού intranet (WP7)

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΤΟ E-STEP είναι ένα διακρατικό συνεργατικό Ευρωπαϊκό έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Comenius και στοχεύει στο να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των σχολείων να αποκτήσουν και να ενισχύσουν τέτοιες συμπεριφορές, δεξιότητες, γνώσεις και προσόντα που θα τους επιτρέψουν να εμπλέξουν αποτελεσματικά τους γονείς στα σχολεία και να αλληλεπιδρούν μαζί τους μέσω των τεχνολογιών κοινωνικής δικτύωσης.       

 Οι τεχνολογίες αυτές θα παρέχουν on-line δυνατότητες για:

 (1) Δικτύωση μεταξύ σχολείων, εκπαιδευτικών και γονέων

 (2)Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε :

            i)  δεξιότητες αποτελεσματικής συνεργασίας με τους γονείς,

ii) δεξιότητες χρήσης εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης ώστε μέσω αυτών να ενθαρρύνουν τους γονείς να συνεργαστούν πιο αποτελεσματικά με το σχολείο,

(3)  Πρόσβαση σε ψηφιακές εκπαιδευτικές πηγές που υποστηρίζουν τη συνεργασία σχολείου-γονέων.

 Ο στόχος του έργου E-STEP είναι να ενισχύσει τα οφέλη που έχουν αποδειχθεί ότι παρέχει η γονική εμπλοκή στους μαθητές. Το έργο E-STEP στοχεύει στην επίτευξη του στόχου αυτού με την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την αξιολόγηση ενός προγράμματος κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς με στόχο να βελτιώσουν τέτοιες δεξιότητες.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι είναι να :

  • δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την υποστήριξη και τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ σχολείων και γονέων,
  • αυξήσει την ευαισθητοποίηση στα σχολεία της Ευρώπης σχετικά με τη σημασία της γονικής εμπλοκής στα σχολεία,
  • παρέχει μια φιλική προς το χρήστη προσέγγιση για τη συνεργασία γονιών και εκπαιδευτικών μέσω διαδικτυακών εργαλείων.

 Το τελικό αποτέλεσμα του έργου θα είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα κατάρτισης και υποστηρικτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς ανά την Ευρώπη που θα αφορά:

  • Πώς να υποστηρίξει, εμπλέξει και παρακινήσει τους γονείς να χρησιμοποιούν εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης ώστε να συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς.
  • Πώς να αναπτύξουν στρατηγικές και πρωτοβουλίες που οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές σχολείων θα μπορούν να χρησιμοποιούν για να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους γονείς και να τους ενθαρρύνουν στην υποστήριξη της μάθησης των παιδιών του στο σπίτι και στο σχολείο.
  • Συγκεκριμένες προσεγγίσεις για τους διευθυντές σχολείων πώς να υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους στο σχεδιασμό και στην αποτελεσματική εμπλοκή των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες.

 Το πρόγραμμα κατάρτισης θα υποστηριχθεί στο μέλλον μέσω της χρήσης μία on-line μεθόδου κατάρτισης μαζί με ένα σύνολο εργαλείων και κατευθυντήριων γραμμών για το προσωπικό του σχολείου. Αυτή η μέθοδος θα επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς να εξοικειωθούν με την εμπειρική γνώση για την εμπλοκή των γονέων και να εφαρμόσει την εν λόγω γνώση, βασιζόμενη σε πραγματικές καταστάσεις, σε πειραματικά σχολεία σε όλη την Ευρώπη.

 Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου και σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του προβλέπεται και η υλοποίηση των παρακάτω πακέτων εργασίας (η συμμετοχή στα οποία αφορά την συγκεκριμένη πρόσκληση):

 ΠΕ3: Υλοποίηση

 Στόχος του ΠΕ3 είναι η υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης που σχεδιάστηκε στο ΠΕ2 και η ενεργή συμμετοχή του προσωπικού του σχολείου στις συμμετέχουσες χώρες  σε σχολικές δραστηριότητες  σε συνεργασία με τους γονείς, έτσι ώστε να δοκιμαστεί το πρόγραμμα κατάρτισης. Για το σκοπό αυτό, οι εκπαιδευτικοί, οι διευθυντές των σχολείων και οι εδικοί του προσωπικού στη χρήση ΤΠΕ που εργάζονται στα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα συμμετάσχουν σε μία σειρά δραστηριοτήτων κατάρτισης (on-line συνεδρίες κατάρτισης και τα συμβατικά σεμινάρια), η οποία θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. 

 ΠΕ4: Αξιολόγηση

 Ο στόχος αυτού του Πακέτου Εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των διαδικασιών εσωτερικής αξιολόγησης του έργου E-STEP, η συλλογή των στοιχείων αξιολόγησης τα οποία θα βελτιώσουν και/ή θα επικυρώσουν την εκπαιδευτική προσέγγιση που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου. Έτσι η αξιολόγηση θα επικεντρωθεί:1) Στην επίδραση του προγράμματος κατάρτισης στους εκπαιδευτικούς (ως κύρια ομάδα-στόχος) και στους γονείς (ως ομάδα-στόχο που εμπλέκεται σε σχολικές δραστηριότητες στις οποίες υπάρχει συνεργασία σχολείου και γονέων ,(ΠΕ3) και 2) Στην ποιότητα της πιλοτικής εφαρμογής του επιμορφωτικού προγράμματος και στην αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων κατά τις σχολικές δραστηριότητες(ΠΕ3).      

                                                                                                                                                                                          ΠΕ5: Διάχυση και Προώθηση

 Στόχος του ΠΕ5 είναι η ευρεία και αποτελεσματική διάχυση και διάδοση των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων του έργου σε όλους τους δυνητικούς δικαιούχους. Έτσι η όλη διαδικασία Προώθησης και Διάχυσης θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα στάδια της διάρκειας υλοποίησης του έργου E-STEP.     

 ΠΕ6: Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων

 Στόχος του ΠΕ6 είναι η επισήμανση της δυνατότητας για περεταίρω εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου. Όλες οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν για το σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιήσουν τα πορίσματα του έργου ως υλικό για την ευρύτερη δυνατή προώθηση σε δυνητικούς ενδιαφερόμενους  φορείς.

 ΠΕ7: Διαχείριση έργου και Διασφάλιση Ποιότητας

 Στόχος του ΠΕ7 είναι η ολοκλήρωση και η διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων του έργου μέσα από τη συνεχή παρακολούθηση των δράσεων του έργου για την ορθή εκτέλεσή τους, τον συντονισμό του πλάνου εργασιών και τον καλύτερο δυνατό συντονισμό των εταίρων του έργου. Οι εργασίες διαχείρισης  έχουν ως στόχο την ομαλή εκτέλεση του πλάνου εργασιών όσων αφορά την έγκαιρη ολοκλήρωση των παραδοτέων, ενδιάμεσων και τελικών αποτελεσμάτων του έργου, όσον αφορά στη ποιότητα και από την άποψη των συνδέσεων μεταξύ των πακέτων εργασίας.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP271.pdf