ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π272_08-04-2014)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

 Δοκιμές και Αλγοριθμικές Ιδιότητες Δυναμικών και Εξελικτικών Δικτύων, SHARPEN, στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση μεταδιδάκτορων ερευνητών/τριών» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση», με Απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης αρ. πρωτ.3551/26.03.2012 (ΚΩΔ. ΠΡΟΤ POSTDOC PE6(1081)  εντάσσεται στην Οριζόντια Πράξη «Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών / ερευνητριών»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος  (Ε.Π.) «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

  1. Αναγνώριση και ανάλυση επιλεγμένων σημαντικών συνδυαστικών και αλγοριθμικών ιδιοτήτων δικτύων αλληλεπιδραστικών οντοτήτων που αλλάζουν με ταχείς ρυθμούς.
  2. Διάχυση και εδραίωση των αποτελεσμάτων.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης και σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Παράρτημα της Πρότασης θα υλοποιηθούν μεταξύ άλλων πακέτων εργασίας και τα εξής:

 

  1. ΠΕ3. Σχεδιασμός και ανάλυση αλγορίθμων για δυναμικά και εξελισσόμενα δίκτυα.
  2. ΠΕ4. Διάχυση και εδραίωση των δομικών και αλγοριθμικών ιδιοτήτων των δυναμικών και εξελισσόμενων δικτύων.

 Στα οποία προβλέπεται:

  • Ανάπτυξη αλγορίθμων για δυναμικά και εξελισσόμενα δίκτυα.
  • Ανάπτυξη αφαιρετικών μοντέλων για δυναμικά και εξελισσόμενα δίκτυα.
  • Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.
  • Εκπόνηση έρευνας σχετικά με τις νέες δομικές ιδιότητες και αλγοριθμικές λύσεις σε κρίσιμα προβλήματα δυναμικών και εξελισσόμενων δικτύων.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP272.pdf