ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ_Π445_19-05-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

 

Α) SENIOR TECHNICAL MANAGER (Κατηγορία: Υπεύθυνοι έργου, δράσεων, ομάδων, εμπειρογνώμονες) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

B)  DIGITAL REPOSITORIES SPECIALIST (Εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου) –  (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2)

Γ) SENIOR JAVA DEVELOPER (Πολύ εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3)

Δ) JAVA DEVELOPER (Εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ4)

Ε) WEB DEVELOPER  / GRAPHIC DESIGNER (Εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ5)

ΣΤ) SOFTWARE TESTER & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ6)

 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης

 

«Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5001312.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


P445ADA.pdf