ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ITYE) - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1006_27-11-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 

  • ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ JUNIOR MHXAΝΙΚΟ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

«TEACH-UP/ TEACHer Upskilling Policy experimentation»

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ / KA3 (Grant Agreement No. 2016-2927/008-00).

                                                                  το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο/α:

 Παροχή τεχνικής και λειτουργικής στήριξης για την ολοκλήρωση και την τελική αξιολόγηση της εφαρμογής του πειραματισμού TEACH-UP στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανόμενης της υλοποίησης του 3ου εθνικού εργαστηρίου και της παραγωγής τεχνικών προδιαγραφών για την διάθεση του ελληνικού ψηφιακού επιμορφωτικού περιεχομένου για εκπαιδευτικούς, με τη μορφή ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων, μέσω κατάλληλων διαδικτυακών περιβαλλόντων

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


20191127_p1006.pdf