Παράταση προθεσμίας - Υποβολή Αιτήσεων για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Ηλεκτρονικής Υποστήριξης της Δ/νσης Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημ. Συμβάσεων & Ηλεκ. Υποστήριξης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


6279.pdf