ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης Κτηρίου Δ. Μαρίτσας

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,  για τις ανάγκες συντήρησης της  ηλεκτρολογικής και καλωδιακής υποδομής του κτιρίου του ‘Δ. ΜΑΡΙΤΣΑΣ’, προτίθεται, έως την 06-10-2015, να αναθέσει κατόπιν διαπραγμάτευσης, την προμήθεια ηλεκτρολογικού /καλωδιακού εξοπλισμού όπως καταγράφεται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα.

 

Συνολικός Προϋπολογισμός:  έως 7.500,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Επικοινωνία : Υπηρεσία Κτηρίου ‘Δ. Μαρίτσας’, τηλ. : 2610960444, 2610960379

Σχετικά συννημένα:


P1175_290915_ProthesiAnathesis_Promitheia_Hlektrologikou_Ylikou.pdf